Jump to content
 • Announcements

  • Jarpen Zigrin

   Zostań naszym fanem. Obserwuj nas w social mediach : )   12/11/2016

   Daj się poznać jako nasz fan oraz miej łatwy i szybki dostęp do najnowszych informacji poprzez swój ulubiony portal społecznościowy.    Obecnie można nas znaleźć m.in tutaj:   Facebook: http://www.facebook.com/pages/Historiaorgp...19230928?ref=ts Twitter: http://twitter.com/historia_org_pl Instagram: https://www.instagram.com/historia.org.pl/
  • Jarpen Zigrin

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum   12/12/2016

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum. Krótki przewodnik o tym, jak poprawnie pisać i cytować posty: http://forum.historia.org.pl/topic/14455-przewodnik-uzytkownika-jak-pisac-na-forum/
Sign in to follow this  
Pancerny

Konkurs fotograficzy - propozycja

Recommended Posts

Narya   

Jaka jest nazwa konkursu? "Odkryj Polskę na nowo" czy "Kadr historii"? Bo czytając regulamin trochę się pogubiłem..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pancerny   

Dopracujemy tylko regulamin i na dniach ruszamy z konkursem.

P.S.- Witam na Forum.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Narya   

Acha, ale w tym ostatnim regulaminie napisane jest "Regulamin konkursu "Odkryj Polskę na nowo" ". A dopiero później "Kadr historii". Na samym początku.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Muzeum Historii Polski obejmie patronat nad Konkursem:

mhp.jpg

Przystało na naszą propozycję.

W takim razie udało mi się załatwić pierwszego patrona, walczę teraz o książki od księgarni i wydawnictw.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mam nadzieje, że już po raz ostatni prezentuję regulamin i teraz jest już wszystko dobrze:

A teraz?

PROJEKT (szukajcie błędów i niespójności):

REGULAMIN KONKURSU „Kadr historii ”

(zwanej dalej Regulaminem)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Biorąc udział w niniejszym konkursie, uczestnik (zwany dalej Uczestnikiem) wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się stosować do jego postanowień.

1.2. Organizatorem konkursu o nazwie „Kadr Historii”, zwanego dalej Konkursem, jest HISTORIA.org.pl zwany dalej Organizatorem.

1.3. Patronat nad Konkursem objęło Muzeum Historii Polski.

1.4. Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronach HISTORIA.org.pl, FORUM.HISTORIA.org.pl. oraz BLOG.HISTORIA.org.pl Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres: historiaorgpl@gmail.com

1.5. Celem Konkursu jest wybór najlepszych zdjęć, które w najlepszy sposób odzwierciedlają hasło przewodnie „Kadr Historii”. Dodatkowym celem jest zachęcenie do fotografowania miejsc, wydarzeń i ludzi związanych z historią

1.6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są członkowie jury, a także członkowie ich najbliższej rodziny.

1.7. Niniejszy Regulamin jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestników na stronie internetowej www.historia.org.pl.

2. PRZEDMIOT KONKURSU ORAZ ZASADY ZGŁOSZEŃ

2.1. Konkurs jest skierowany do wszystkich użytkowników serwisu wwwhistoria.org.pl oraz forum.historia.org.pl którzy skończyli osiemnaście lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów.

2.2. Konkurs trwa od dnia 1 sierpnia 2008 r. do dnia 14 września 2008 r. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia terminu zakończenia konkursu.

2.3. Zdjęcia można nadsyłać w dwóch kategoriach:

a) „Kadr Historii” – zdjęcie związane z tematyką historyczną np. przedstawienie obiektów historycznych, rekonstrukcji historycznej, zabytki architektoniczne etc.

B) „Odkryj Polsę na nowo” – zdjęcie związane z dowolną tematyką

2.4. Podstawą udziału w Konkursie jest :

a) przesłanie w trakcie trwania Konkursu minimum jednego, a maksymalnie trzech zdjęć, w formacie jpeg, o ciężarze nie większym niż 400 kB

B) dołączenie tytułu zdjęcia, miejsca i daty wykonania, kategorii konkursowej z krótkim opisem w objętości nie większej niż 150 znaków.

2.5. Dozwolone jest zgłaszanie zdjęć do obydwu kategorii konkursowych.

2.6. Nie można wysłać tej samej fotografii do dwóch różnych kategorii Konkursowych.

2.7. Zdjęcie winno być wykonane pomiędzy 1 czerwca 2008 r., a 14 września 2008 r.

2.8. Fotografie należy przesłać w formie załącznika do listu elektronicznego na adres e-mail: historiaorgpl@gmail.com

3. NAGRODY I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

3.1. Nagrody są przyznawane w drodze głosowania jury konkursu w składzie:

1. Pancerny – przewodniczący jury

2. Marta Rogińska – wiceprzewodnicząca jury

3. Jarpen Zigrin – sekretarz jury

4. Vissegerd – członek jury

5. Capricornus – członek jury

6. Estera – członek jury

7. Bejdak – członek jury

3.2. Organizator może w każdej chwili zmienić skład jury bez konieczności dokonywania zmian w Regulaminie.

3.3. Od dnia rozpoczęcia Konkursu Organizator może udostępnić na swoich stronach prace przesłane przez Uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany rozdzielczości zdjęcia opublikowanego na swojej stronie.

3.4. Jury będzie oceniało każdą z prac, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

a) zgodność z Regulaminem

B) powiązania z historią (w kategorii "Odkryj Polskę na nowo" ten punkt nie będzie brany pod uwagę)

c) jakość

d) oryginalność

3.5 Każdy z jurorów będzie oceniał nadesłane prace w skali od 1 do 10, gdzie 10 będzie oceną najwyższą. Następnie z ocen jurorów zostanie wyciągnięta średnia arytmetyczna, która będzie oceną końcową danego zdjęcia.

3.5.1. Jurorzy będą mieli 7 dni na ocenę prac od dnia zakończenia konkursu.

3.5.2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 22 września.

3.6. 10 najwyżej ocenionych zdjęć, będzie miało prawo ubiegać się o nagrodę publiczności (Z czego 6 najlepiej ocenionych w kategorii "Kadr historii", a 4 najlepiej ocenione z kategorii "Wakacyjna fotografia"). Zwycięzca zostanie wyłoniony w ankiecie utworzonej na forum.historia.org.pl.

3.6.1.Ankieta będzie utworzona w przeciągu 7 od dnia ocenienia przez jurorów wszystkich prac. Głosować będą mieli prawo użytkownicy forum.historia.org.pl. Okres trwania ankiety to 7 dni.

3.6.2. Ogłoszenie wyników ankiety nastąpi 22 września.

3.6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach Organizatora.

3.7. Nagrodami w konkursie są:

a) XYZ

B) XYZ

c) XYZ

3.8. Nagrody opisane w pkt 3.7. będą wydane w ciągu miesiąca od daty ich przyznania. W terminie od 14 dni od momentu ogłoszenia wyników, zwycięzcy zostaną poinformowani za pomocą poczty elektronicznej o przyznaniu nagrody. Nagroda zostanie wysłana listem poleconym ze potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez zwycięzcę.

4. DANE I MATERIAŁY OTRZYMYWANE OD UCZESTNIKÓW

4.1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych dla celów związanych z wykonywaniem zobowiązań wynikających z Konkursu wobec Uczestników, podlegających w szczególności na przyznawaniu i wydawaniu nagród.

4.2. Poprzez zgłoszenie zdjęć do Konkursu Uczestnik oświadcza, że:

a) posiada pełne prawa autorskie i majątkowe do nadesłanych zdjęć i udziela Organizatorowi licencji na korzystanie i rozporządzenie bez osobnego wynagrodzenia z wyżej wymienionych praw

B) uzyskał upoważnienia od wszystkich osób przedstawionych na zdjęciach do eksploatacji ich wizerunków i przenosi je na Organizatora

c) nie obrabiał komputerowo i nie retuszował w jakikolwiek sposób nadesłanych zdjęć

d) wykonał zdjęcie pomiędzy 1 czerwca 2008 r., a 14 września 2008 r.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

5.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu spowodowane działaniami sił wyższych oraz przyczynami nie leżącymi po jego stronie lub okolicznościami, za które odpowiedzialności nie ponosi lub których nie można uniknąć bez poniesienia dodatkowych kosztów.

5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć z konkursu, które o treści powszechnie uznawanej za obraźliwą, naruszające dobra osób trzecich lub prawo polskie. Decyzja o usunięciu takich treści jest niepodważalna i ostateczna.

5.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na

wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

5.4. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za ewentualne wady nagród rzeczowych ponosi podmiot, który nagrody ufundował. Zdobywca nagrody będzie dochodził zaspokojenia roszczeń z powyższych tytułów bezpośrednio od fundatora nagród.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Zasady udziału w Konkursie określa niniejszy Regulamin dostępny na stronie internetowej

www.historia.org.pl

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie konkursu.

6.3. Kwestie dt. interpretacji określa Organizator, są one ostateczne.

6.4. Organizator zastrzega sobie możliwość skończenia lub przerwania konkursu przed czasem jego zakończenia.

6.4. Organizator nie weźmie udziału w żadnej dyskusji nad kwestiami proceduralnymi ani wynikami

Konkursu.

6.5. Jeśli nie zgadzasz się z jakimkolwiek punktem tego Regulaminu nie możesz wziąść udziału w Konkursie.

6.6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Organizator:

logoportal.jpg

Patronat:

mhp.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Estera   
6. Estera – członek jury

Bardzo dziękuję, że jestem w jury. Na którejś stronie tego tematu pisałam, że nie chcę*, ale zmieniłam zdanie. Nie wezmę udziału w konkursie, dlatego mogę i chę być w jury. Jeszcze raz dzięki. Super.

*pisałam:

Racja. Ja osobiście chcę wystartować, choć terminarz konkursu pasuje mi powiedzmy sobie "średnio". Jestem też umieszczona w jury, co jest dla mnie ogromnym zaszczytem. Zrezygnuje z udziału w jury. Tak będzie najlepiej, choć to ogromny zaszczyt. Dziękuję, ale rezygnuje z bycia członkiem jury.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Narya   

To konkurs trwa od 1 sierpnia?

Przepraszam za moją wścibskość, ale chyba konkurs powinien trwać wraz z ostateczną wersją regulaminu? Nie można byłoby np. przesunąć z 1 sierpnia na inny dzień, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pancerny   

Ja oczywiście, tak. Cieszę się z patronatu Muzeum Historii Polski. A w regulamin wydaje się dopracowany do ostatecznej wersji.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5.4. Odpowiedzialność a tytułu rękojmi za

Zauważyłem tylko tą literówkę powinno być „z” reszta wydaje się być w porządku, choć brakuje mi jednak serii zdjęć, jeżeli ktoś przyśle kilka fotografii tworzących jedną całość to jak to ocenić raczej nie pojedynczo i ile tych fotek może być w serii, albo całkowicie wyeliminować taką możliwość.

Słowo się rzekło mogę pooceniać, choć „członek” nie brzmi zbyt dumnie.

Vissegerdzie czy Twoja Maria Rogińska to ta:

http://www.artserwis.pl/portfoliobrowser.php?gid=1137

Maria Rogińska?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.