Jump to content
 • Announcements

  • Jarpen Zigrin

   Zostań naszym fanem. Obserwuj nas w social mediach : )   12/11/2016

   Daj się poznać jako nasz fan oraz miej łatwy i szybki dostęp do najnowszych informacji poprzez swój ulubiony portal społecznościowy.    Obecnie można nas znaleźć m.in tutaj:   Facebook: http://www.facebook.com/pages/Historiaorgp...19230928?ref=ts Twitter: http://twitter.com/historia_org_pl Instagram: https://www.instagram.com/historia.org.pl/
  • Jarpen Zigrin

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum   12/12/2016

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum. Krótki przewodnik o tym, jak poprawnie pisać i cytować posty: http://forum.historia.org.pl/topic/14455-przewodnik-uzytkownika-jak-pisac-na-forum/
Sign in to follow this  
Pancerny

Konkurs fotograficzy - propozycja

Recommended Posts

Więc tak zróbym termin do 14 września. Będzie 14 dni na obrady i we wrześniu będą wyniki konkursu.

Co do jury po przemyśleniach to członek jury nie może startować w konkursie.

Na pewno będzie w jury: Jarpen Zigrin, Vissegerd, Pancerny, X - Pani od Vissegerda.

Nie mam ostatecznie odp. od Bejdaka i Capricornusa.

Skala ocen 1 do 5 ze skokiem co, 0.5 jak w szkole. Bez odrzucania skrajnych ocen, bo jurorzy nie biorą udziału w konkursie.

Co do zgłaszania prac, to Bejdak poruszył dobrą kwestię.

Na pewno miejsce zrobienia zdjęcia, tytuł zdjęcia, data, a za dane osobowe będzie e-mail i tą drogą powiadomimy zwycięzców.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bejdak   

Żeby nie komplikować sprawy - REZYGNUJĘ Z UDZIAŁU W KONKURSIE, a tym samym zgłaszam się jako kandydat do oceniania nadsyłanych prac.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Estera   
Na pewno miejsce zrobienia zdjęcia, tytuł zdjęcia, data, a za dane osobowe będzie e-mail i tą drogą powiadomimy zwycięzców.

Trzeba też ogłosić wyniki na Forum. To oczywista oczywistość :wink:

Share this post


Link to post
Share on other sites

PROJEKT (szukajcie błędów i niespójności):

REGULAMIN KONKURSU „Odkryj Polskę na nowo”

(zwanej dalej Regulaminem)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Biorąc udział w niniejszym konkursie, uczestnik (zwany dalej Uczestnikiem) wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się stosować do jego postanowień.

1.2. Organizatorem konkursu o nazwie „Kadr Historii”, zwanego dalej Konkursem, jest HISTORIA.org.pl zwany dalej Organizatorem.

1.3. Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronach HISTORIA.org.pl i FORUM.HISTORIA.org.pl. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres: XYZ

1.4. Celem Konkursu jest wybór najlepszych zdjęć, które w najlepszy sposób odzwierciedlają

hasło przewodnie „Kadr Historii”.

1.5. Z udziału w Konkursie wyłączeni są członkowie jury, a także członkowie ich najbliższej rodziny.

1.6. Niniejszy Regulamin jest udostępniony wszystkim potencjalnym Użytkownikom na stronie

internetowej www.historia.org.pl.

2. PRZEDMIOT KONKURSU ORAZ ZASADY ZGŁOSZEŃ

2.1. Konkurs jest skierowany do wszystkich użytkowników serwisu wwwhistoria.org.pl oraz forum.historia.org.pl którzy skończyli osiemnaście lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów.

2.2. Konkurs trwa od dnia 1 sierpnia 2008 r. do dnia 14 września 2008 r. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu zakończenia konkursu.

2.3. Zdjęcia można nadsyłać w dwóch kategoriach:

a) „Kadr Historii” – zdjęcie związane z tematyką historyczną np. przedstawienie obiektów historycznych, rekonstrukcji historycznej, zabytki architektoniczne etc.

B) „Wakacyjna fotografia” – zdjęcie związane z dowolną tematyką

2.4. Podstawą udziału w Konkursie jest :

a) przesłanie w trakcie trwania Konkursu minimum jednego, a maksymalnie trzech zdjęć, w formacie jpeg, o ciężarze nie większym niż 400 kB

B) dołączenie tytułu zdjęcia, miejsca i daty wykonania, kategorii konkursowej z krótkim opisem w objętości nie większej niż 150 znaków.

2.5. Dozwolone jest zgłaszanie zdjęć do obydwu kategorii konkursowych.

2.6. Nie można wysłać tej samej fotografii do dwóch różnych kategorii Konkursowych.

2.7. Fotografie należy przesłać w formie załącznika do listu elektronicznego na adres e-mail: XYZ

3. NAGRODY I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

3.1. Nagrody są przyznawane w drodze głosowania jury konkursu w składzie:

1. XYZ – przewodniczący jury

2. XYZ – sekretarz jury

3. XYZ – członek jury

4. XYZ – członek jury

5. XYZ – członek jury

3.2. Organizator może w każdej chwili zmienić skład jury bez konieczności dokonywania zmian w Regulaminie.

3.3. Od dnia rozpoczęcia Konkursu Organizator może udostępnić forum.historia.org.pl prace przesłane przez Uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany rozdzielczości zdjęcia opublikowanego na swojej stronie.

3.4. Jury będzie oceniało każdą z prac, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

a) zgodność z Regulaminem

B) powiązania z historią

c) jakość

d) oryginalność

3.5 Każdy z jurorów będzie oceniał nadesłane prace w skali od 1 do 10, gdzie 10 będzie oceną najwyższą. Następnie z ocen jurorów zostanie wyciągnięta średnia arytmetyczna, która będzie oceną końcową danego zdjęcia.

3.6. 10 najwyżej ocenionych zdjęć, będzie miało prawo ubiegać się o nagrodę publiczności. Zwycięzca zostanie wyłoniony w ankiecie utworzonej na forum.historia.org.pl. Ankieta będzie utworzona w przeciągu 7 od dnia ocenienia przez jurorów wszystkich prac. Głosować będą mieli prawo użytkownicy forum.historia.org.pl. Okres trwania ankiety to 14 dni.

3.6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach HISTORIA.org.pl i FORUM.HISTORIA.org.pl

3.7. Nagrodami w konkursie są:

a) XYZ

B) XYZ

c) XYZ

3.8. Nagrody opisane w pkt 3.5. będą wydane w ciągu miesiąca od daty ich przyznania. W terminie od

14 dni od momentu ogłoszenia wyników, zwycięzcy zostaną poinformowani za pomocą poczty

elektronicznej o przyznaniu nagrody. Nagroda zostanie wysłana listem poleconym ze

potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez zwycięzcę.

4. DANE I MATERIAŁY OTRZYMYWANE OD UCZESTNIKÓW

4.1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego

danych osobowych dla celów związanych z wykonywaniem zobowiązań wynikających z Konkursu wobec Uczestników, podlegających w szczególności na przyznawaniu i wydawaniu nagród.

4.2. Poprzez zgłoszenie zdjęć do Konkursu Uczestnik oświadcza, że:

a) posiada pełne prawa autorskie i majątkowe do nadesłanych zdjęć i udziela Organizatorowi licencji na korzystanie i rozporządzenie bez osobnego wynagrodzenia z wyżej wymienionych praw

B) uzyskał upoważnienia od wszystkich osób przedstawionych na zdjęciach do eksploatacji ich

wizerunków i przenosi je na Organizatora

c) nie obrabiał komputerowo i nie retuszował w jakikolwiek sposób nadesłanych zdjęć

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

5.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu spowodowane działaniami sił wyższych oraz przyczynami nie leżącymi po jego stronie lub okolicznościami, za które odpowiedzialności nie ponosi lub których nie można uniknąć bez poniesienia dodatkowych kosztów.

5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć z konkursu, które o treści powszechnie uznawanej za obraźliwą, naruszające dobra osób trzecich lub prawo polskie. Decyzja o usunięciu takich treści jest niepodważalna i ostateczna.

5.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na

wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

5.4. Odpowiedzialność a tytułu rękojmi za ewentualne wady nagród rzeczowych ponosi podmiot, który nagrody ufundował. Zdobywca nagrody będzie dochodził zaspokojenia roszczeń z powyższych tytułów bezpośrednio od fundatora nagród.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Zasady udziału w Konkursie określa niniejszy Regulamin dostępny na stronie internetowej

www.historia.org.pl

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie konkursu.

6.3. Kwestie dt. interpretacji określa Organizator, są one ostateczne.

6.4. Organizator nie weźmie udziału w żadnej dyskusji nad kwestiami proceduralnymi ani wynikami

Konkursu.

6.5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Narya   

Jaka jest nazwa konkursu? "Odkryj Polskę na nowo" czy "Kadr historii"? Taka mała niespójność mi się wydaje.

Już na początku jest napisane: "uczestnik", a w nawiasie obok napisane "zwany dalej użytkownikiem". Ok, rozumiem, że jest to komunikat, że dalej jest zwany uczestnikiem, ale chyba tę formę używa się w przypadku długich członów nazw jak np. "regulamin szkoły podstawowej, zwany dalej regulaminem" (taki przykład wzięty ad hoc).

Napisane jest, że rozmiar zdjęcia nie może przekroczyć 400 kB rozmiaru. A ponadto nie może ulegać przeróbkom. To już od razu mówię, że te ograniczenia dyskwalifikują mnie na starcie. Zdjęcia robię lustrzanką Zenitem, który w ogóle nie jest kompatybilny z komputerem (dziwne?). Żeby przesłać zdjęcie, muszę go przeskanować na komputer i edytować, aby zmniejszyć jego rozmiar (co jest sprzeczne już w regulaminie). Chyba, że zdjęcie można byłoby przesłać pocztą nie-elektroniczną.

Przy kwestii o danych osobowych, brakuje tylko wzmianki o ustawie o ochronie danych osobowych, co jest w każdej umowie i regulaminie dot. uczestników.

Nie znam się na tworzeniu regulaminów, na prawie itp., ale takie różne spostrzegłem i się nimi z wami dzielę. :wink:

Share this post


Link to post
Share on other sites
3.5 Każdy z jurorów będzie oceniał nadesłane prace w skali od 1 do 10, gdzie 10 będzie oceną najwyższą. Następnie z ocen jurorów zostanie wyciągnięta średnia arytmetyczna, która będzie oceną końcową danego zdjęcia.

(...)

3.7. Nagrodami w konkursie są:

(...)

3.8. Nagrody opisane w pkt 3.5. będą wydane w ciągu miesiąca od daty ich przyznania. W terminie od...

Inny punkt :wink:

Pozdrawiam.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nie mam nowych zdjęć ani czasu by zrobić skoro, więc nie można dawać fotografii archiwalnych nie mogę brać udziału w konkursie, co za tym idzie mogę spróbować pooceniać innych.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeśli wszystko dobrze pójdzie to na nowym serwerze moża zainstalować galerię zdjęć tam mogłyby być dodawane zdjęcia nadesłane na konkurs.

Dodatkowo jest możliwość utworzenia subdomeny specjalnie dla konkursu np.

kadrhistorii.historia.org.pl

Dodatkowo wysłałem kilka e-maili o patronat i czekam na odp.

Dzisiaj, a najpóźniej jutro dopracuję regulamin, a z konkursem ruszymy na nowym serwerze.

Share this post


Link to post
Share on other sites

A teraz?

PROJEKT (szukajcie błędów i niespójności):

REGULAMIN KONKURSU „Odkryj Polskę na nowo”

(zwanej dalej Regulaminem)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Biorąc udział w niniejszym konkursie, uczestnik (zwany dalej Uczestnikiem) wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się stosować do jego postanowień.

1.2. Organizatorem konkursu o nazwie „Kadr Historii”, zwanego dalej Konkursem, jest HISTORIA.org.pl zwany dalej Organizatorem.

1.3. Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronach HISTORIA.org.pl, FORUM.HISTORIA.org.pl. oraz BLOG.HISTORIA.org.pl Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres: historiaorgpl@gmail.com

1.4. Celem Konkursu jest wybór najlepszych zdjęć, które w najlepszy sposób odzwierciedlają

hasło przewodnie „Kadr Historii”. Dodatkowym celem jest zachęcenie do fotografowania miejsc, wydarzeń i ludzi związanych z historią

1.5. Z udziału w Konkursie wyłączeni są członkowie jury, a także członkowie ich najbliższej rodziny.

1.6. Niniejszy Regulamin jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestników na stronie

internetowej www.historia.org.pl.

2. PRZEDMIOT KONKURSU ORAZ ZASADY ZGŁOSZEŃ

2.1. Konkurs jest skierowany do wszystkich użytkowników serwisu wwwhistoria.org.pl oraz forum.historia.org.pl którzy skończyli osiemnaście lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów.

2.2. Konkurs trwa od dnia 1 sierpnia 2008 r. do dnia 14 września 2008 r. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu zakończenia konkursu.

2.3. Zdjęcia można nadsyłać w dwóch kategoriach:

a) „Kadr Historii” – zdjęcie związane z tematyką historyczną np. przedstawienie obiektów historycznych, rekonstrukcji historycznej, zabytki architektoniczne etc.

B) „Wakacyjna fotografia” – zdjęcie związane z dowolną tematyką

2.4. Podstawą udziału w Konkursie jest :

a) przesłanie w trakcie trwania Konkursu minimum jednego, a maksymalnie trzech zdjęć, w formacie jpeg, o ciężarze nie większym niż 400 kB

B) dołączenie tytułu zdjęcia, miejsca i daty wykonania, kategorii konkursowej z krótkim opisem w objętości nie większej niż 150 znaków.

2.5. Dozwolone jest zgłaszanie zdjęć do obydwu kategorii konkursowych.

2.6. Nie można wysłać tej samej fotografii do dwóch różnych kategorii Konkursowych.

2.7. Fotografie należy przesłać w formie załącznika do listu elektronicznego na adres e-mail: historiaorgpl@gmail.com

3. NAGRODY I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

3.1. Nagrody są przyznawane w drodze głosowania jury konkursu w składzie:

1. Pancerny – przewodniczący jury

2. Marta Rogińska – wiceprzewodnicząca jury

3. Jarpen Zigrin – sekretarz jury

4. Vissegerd – członek jury

5. Capricornus – członek jury

6. Estera – członek jury

7. Bejdak – członek jury

3.2. Organizator może w każdej chwili zmienić skład jury bez konieczności dokonywania zmian w Regulaminie.

3.3. Od dnia rozpoczęcia Konkursu Organizator może udostępnić forum.historia.org.pl prace przesłane przez Uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany rozdzielczości zdjęcia opublikowanego na swojej stronie.

3.4. Jury będzie oceniało każdą z prac, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

a) zgodność z Regulaminem

B) powiązania z historią

c) jakość

d) oryginalność

3.5 Każdy z jurorów będzie oceniał nadesłane prace w skali od 1 do 10, gdzie 10 będzie oceną najwyższą. Następnie z ocen jurorów zostanie wyciągnięta średnia arytmetyczna, która będzie oceną końcową danego zdjęcia.

3.5.1. Jurorzy będą mieli 7 dni na ocenę prac od dnia zakończenia konkursu.

3.5.2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 22 września.

3.6. 10 najwyżej ocenionych zdjęć, będzie miało prawo ubiegać się o nagrodę publiczności (Z czego 6 najlepiej ocenionych w kategorii "Kadr historii", a 4 najlepiej ocenione z kategorii "Wakacyjna fotografia"). Zwycięzca zostanie wyłoniony w ankiecie utworzonej na forum.historia.org.pl.

3.6.1.Ankieta będzie utworzona w przeciągu 7 od dnia ocenienia przez jurorów wszystkich prac. Głosować będą mieli prawo użytkownicy forum.historia.org.pl. Okres trwania ankiety to 7 dni.

3.6.2. Ogłoszenie wyników ankiety nastąpi 22 września.

3.6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach HISTORIA.org.pl , FORUM.HISTORIA.org.pl i BLOG.HISTORIA.org.pl

3.7. Nagrodami w konkursie są:

a) XYZ

B) XYZ

c) XYZ

3.8. Nagrody opisane w pkt 3.7. będą wydane w ciągu miesiąca od daty ich przyznania. W terminie od

14 dni od momentu ogłoszenia wyników, zwycięzcy zostaną poinformowani za pomocą poczty

elektronicznej o przyznaniu nagrody. Nagroda zostanie wysłana listem poleconym ze

potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez zwycięzcę.

4. DANE I MATERIAŁY OTRZYMYWANE OD UCZESTNIKÓW

4.1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego

danych osobowych dla celów związanych z wykonywaniem zobowiązań wynikających z Konkursu wobec Uczestników, podlegających w szczególności na przyznawaniu i wydawaniu nagród.

4.2. Poprzez zgłoszenie zdjęć do Konkursu Uczestnik oświadcza, że:

a) posiada pełne prawa autorskie i majątkowe do nadesłanych zdjęć i udziela Organizatorowi licencji na korzystanie i rozporządzenie bez osobnego wynagrodzenia z wyżej wymienionych praw

B) uzyskał upoważnienia od wszystkich osób przedstawionych na zdjęciach do eksploatacji ich

wizerunków i przenosi je na Organizatora

c) nie obrabiał komputerowo i nie retuszował w jakikolwiek sposób nadesłanych zdjęć

4.3. Organizator zastrzega sobie możliwość opublikowania nadesłanych zdjęć na własnych stronach.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

5.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu spowodowane działaniami sił wyższych oraz przyczynami nie leżącymi po jego stronie lub okolicznościami, za które odpowiedzialności nie ponosi lub których nie można uniknąć bez poniesienia dodatkowych kosztów.

5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć z konkursu, które o treści powszechnie uznawanej za obraźliwą, naruszające dobra osób trzecich lub prawo polskie. Decyzja o usunięciu takich treści jest niepodważalna i ostateczna.

5.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na

wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

5.4. Odpowiedzialność a tytułu rękojmi za ewentualne wady nagród rzeczowych ponosi podmiot, który nagrody ufundował. Zdobywca nagrody będzie dochodził zaspokojenia roszczeń z powyższych tytułów bezpośrednio od fundatora nagród.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Zasady udziału w Konkursie określa niniejszy Regulamin dostępny na stronie internetowej

www.historia.org.pl

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie konkursu.

6.3. Kwestie dt. interpretacji określa Organizator, są one ostateczne.

6.4. Organizator zastrzega sobie możliwość skończenia lub przerwania konkursu przed czasem jego zakończenia.

6.4. Organizator nie weźmie udziału w żadnej dyskusji nad kwestiami proceduralnymi ani wynikami

Konkursu.

6.5. Jeśli nie zgadzasz się z jakimkolwiek punktem tego Regulaminu nie możesz wziąść udziału w Konkursie.

6.6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pancerny   
3.6. 10 najwyżej ocenionych zdjęć, będzie miało prawo ubiegać się o nagrodę publiczności.

A gdyby z tej kategorii wyłączyć zdjęcia laureatki miejsc 1,2,3 z kategorii „Kadr Historii” i „Wakacyjna fotografia”? Więcej osób byłoby nagrodzonych.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Żeby nie było tak tajemniczo: "pani od Vissa" to Marta Rogińska, zawodowy fotograf, nie ma nic przeciwko temu, żeby ujawnić jej nazwisko :P

Pozdrawiam.

P.s.: Ostatnio tłumaczyła mi jakieś tajniki fotografii, jasno-ciemno, wąsko-szeroko, itd. Nic nie skumałem...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Naniosłem wasze poprawki. Czekam na kolejne propozycje i odp. na moje e-maile... nie podoba mi się osobiście, że pewne instytucyje nie odpiszą nawet, że nie są zainteresowane tylko olewają sprawę.

Kiedyś wysłałem e-maila do 150 posłów odp., aż 2! Nawet się zastanawiałem czy nieupubliczniśc tych 148..., ale to już inna historia.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kiedyś wysłałem e-maila do 150 posłów odp., aż 2! Nawet się zastanawiałem czy nieupubliczniśc tych 148..., ale to już inna historia.

Niestety, tak to już jest. Z drugiej strony, taki poseł dostaje dziesiątki maili dziennie, nie ma czasu na wszystko odpisywać, więc jak jest na nie, to po prostu nie odpisuje. To oczywiście niezbyt grzeczne, ale cóż, takich mamy parlamentarzystów... W różnych instytucjach i firmach jest podobnie.

Pozdrawiam.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pancerny   

Myślę, że regulamin jest w porządku. Jest to pierwszy nasz konkurs, zobaczymy jak nam wypali. Nad nowymi kategoriami czy zmianami pomyślimy w przyszłorocznym konkursie.Będziemy o jeden konkurs mądrzejsi.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.