Jump to content

Registration Terms

Regulamin Forum Dyskusyjnego historia.org.pl

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Art. 1

Niniejszy regulamin forum (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady korzystania z forum.historia.org.pl (zwane dalej "Forum").

Art. 1a

Forum jest częścią portalu historia.org.pl

Art. 2

Korzystanie z Forum polega na publikowaniu za pośrednictwem Forum wszelkich treści w tym opinii, komentarzy, pytań i innych zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu.

Art. 3

Korzystać z Forum mogą osoby, które dobrowolnie się na to zgodziły (zwani dalej "Użytkownikami") poprzez zarejestrowanie się na Forum.

Art. 4

1. Użytkownik korzysta z Forum za pośrednictwem indywidualnego profilu (zwanego dalej "Profilem") utworzonego automatycznie w drodze rejestracji. Dany Profil może być przypisany jednocześnie tylko jednemu Użytkownikowi.

2. Jednocześnie dany Użytkownik może korzystać tylko z jednego Profilu. Zabronione jest korzystanie przez tego samego Użytkownika z więcej niż jednego Profilu.

3. Korzystanie z Profilu umożliwia identyfikację Użytkownika. Administrator nie jest wstanie z powodów technicznych zapewnić pełnej anonimowości Użytkownikom.

4. Uzyskanie wbrew woli Użytkownika dostępu do profilu jest przestępstwem.

5. Administrator zastrzega sobie zablokowanie Profilu Użytkownika (zwane dalej "Banem") w każdym momencie i bez podania przyczyny.

6. Integralną częścią regulaminu jest polityka prywatności dostępna tutaj.

Art. 5

1. Podczas rejestracji Użytkownik samodzielnie określa swój login, hasło, adres e-mail.

2. Możliwość umieszczania dodatkowych treści na Forum dostępna jest po dokonaniu rejestracji.

3. Użytkownik po rejestracji może dodać inne informacje, które umożliwia Forum do

swojego profilu.

4. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania i nieujawniania osobom trzecim hasła dostępu do swojego Profilu.

5. Użytkownik ponosi osobistą odpowiedzialność za korzystanie ze swojego Profilu jak i za umieszczane na Forum treści.

6. Osoby poniżej 18 roku życia winny mieć zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na rejestrację. Rejestrację osoby poniżej 18 roku życia Administrator będzie uważał za rejestrację dokonaną po uprzedniej zgodzie rodziców lub prawnych opiekunów.

Art. 6

1. Wraz z dokonaniem rejestracji Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się przestrzegać wynikających z Regulaminu obowiązków.

2. Użytkownik zobowiązuje się również do przestrzegania poleceń Administratora. Administrator wydaje polecenia za pomocą tematów, postów, wiadomości PW lub e-maila. Za każdym razem zaznaczając, że jest to polecenie.

3. Polecenie Administratora powinno być bezwzględnie respektowane i wykonywane przez Użytkowników i ma pierwszeństwo przed przepisami niniejszego Regulaminu. Na drugim miejscu stoją przepisy niniejszego Regulaminu, a następnie trzech kodeksów dołączonych do Regulaminu w formie aneksu.

Art. 7

Korzystanie z Forum przez Użytkownika jest bezpłatne.

Art. 8

1. Językiem obowiązującym na Forum jest język polski.

2. Wyjątkiem od Art. 8 punkt 1 jest dział Foreign Office (English) przewidziany do dyskusji w języku angielskim.

3. Treści publikowane za pośrednictwem Forum powinny być zredagowane zgodnie z zasadami języka polskiego.

4. Treści publikowane za pośrednictwem Forum powinny być zredagowane w sposób umożliwiający ich jasny, przejrzysty i czytelny przekaz.

Art. 9

Użytkownik rejestrując się na Forum wyraża zgodę na wysyłanie na podany podczas rejestracji e-mail informacji od Administratora Forum.

Art. 10

Poniższe pojęcia należy rozumieć następująco:

a) Forum - forum dyskusyjne działające pod adresem https://www.forum.historia.org.pl.

b) Administrator - osoba fizyczna zarejestrowania pod nickiem Jarpen Zigrin, która jest właścicielem Forum.

c) Moderator - Użytkownik, który został powołany przed Administratora do zarządzania , rozwijania i pilnowania porządku w określonym przez Administratora dziale.

d) Użytkownik - osoba, która posiada dobrowolnie zarejestrowane konto.

e) Gość - osoba, która nie ma zarejestrowanego konta i odwiedza Forum anonimowo. Gości również obowiązuje niniejszy Regulamin.

f) Profil - przydzielony każdemu użytkownikowi po zarejestrowaniu.

Rozdział II

Zasady korzystania z Forum

Art. 11

Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu i obowiązującego prawa podczas korzystania z Forum.

Art. 12

1. Użytkownik zobowiązuje się do niepublikowania za pośrednictwem Forum jakichkolwiek treści bezprawnych. W szczególności niedozwolone jest:

a) Rozpowszechnianie za pośrednictwem Forum treści obraźliwych, wulgarnych, obscenicznych lub naruszających czyjeś dobra osobiste.

b) Wzywanie i umieszczanie za pośrednictwem Forum treści nawołujących do nienawiści, agresji i dyskryminacji.

c) Rozpowszechnianie za pośrednictwem Forum treści naruszające prawa autorskie i pokrewne.

d) Podejmowanie działań mających znamiona przestępstwa lub działań nakłaniających do ich popełnienia.

e) Nakłanianie do łamania niniejszego regulaminu.

f) Rozpowszechnianie treści zawierających wirusy lub pliki mogące uszkodzić sprzęt lub oprogramowanie stosowane przez Użytkowników.

2. Moderatorzy mają prawa usuwać wszelkie treści naruszające niniejszy Regulamin.

Art. 13

Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania do jakichkolwiek działań naruszających obowiązujące przepisy prawa za pośrednictwem Forum.

Art. 14

1. Użytkownik zobowiązuje się również do przestrzegania trzech Regulaminów dołączonych do niniejszego Regulaminu w formie aneksów:

a) Regulamin Karny -

b) Regulamin Administracyjny -

c) Regulamin Odwoławczy -

2. Administrator ma prawo nadawać i modyfikować Regulaminy dołączone do niniejszego Regulaminu w formie aneksów.

Art. 15

Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania działań sprzecznych z zasadami współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest:

a) Zachowanie sprzeczne z ogólnie przyjętymi i akceptowanymi zasadami kultury i etyki.

b) Zachowanie przejawiające brak szacunku wobec innych Użytkowników.

c) Zachowanie stojące w sprzeczności z kodeksami dołączonymi do niniejszego Regulaminu w formie aneksów.

Art. 16

Użytkownik ma prawo do wolności wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji w zgodzie z niniejszym Regulaminem i obowiązującym prawem.

Art. 17

1. Użytkownik zobowiązany jest do publikowania na Forum treści w zgodnym z nią tematycznie dziale.

2. Zabronione jest publikowanie treści niezgodnej lub odbiegającej od tematyki działu lub tematu. W szczególności niedozwolone jest:

a) publikowanie treści o niskiej lub wątpliwej treści merytorycznej,

b) publikowanie dwukrotnie i więcej tej samej lub bardzo podobnej treści,

c) obrażanie, wyśmiewanie, kpienie z treści umieszczonych przez innego Użytkownika,

d) personalne atakowanie innego Użytkownika,

e) prowadzenie zbędnych sporów i dyskusji,

f) publikowanie treści obscenicznych lub pornograficznych

g) pisania swoich wypowiedzi jedna pod drugą, gdy nie ku temu szczególnych okoliczności,

h) publiczne żądanie wyjaśnień od Administratora lub Administracji Forum.

Art. 18

Użytkownik rozpoczynający nowy temat winien go umieścić w odpowiednim dziale Forum zgodnie z treścią jaka się w nim znajduje.

Art. 19

Użytkownik, by opublikować informację handlową lub inną treść komercyjną winien uzyskać wcześniej zgodę Administratora.

Art. 20

Na Forum zakazane jest nadużywanie stylów formatowania.

Art. 21

Na Forum zakazane jest złośliwe usuwanie lub edytowanie treści przez Użytkownika.

Art. 22

Użytkownik nie ma prawa samodzielnie usuwać swoich wypowiedzi.

Art. 23

Użytkownik ma prawo edytować swoje wypowiedzi za pomocą funkcji "edytuj" w okresie przewidzianym przez Administratora.

Art. 24

1. Użytkownicy zobligowani są do rozpowszechniania za pośrednictwem Forum treści wyłącznie własnego autorstwa.

2. Użytkownik, gdy chce się posłużyć na Forum treścią nie swojego autorstwa zobligowani się do jednoznacznego wskazania cytatu w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Użytkownik publikując na Forum treści lub materiały posiadające cechy utworu w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych upoważnia Administratora do bezpłatnego, niewyłącznego i nieoznaczonego czasowo korzystania z tych treści bez ograniczeń terytorialnych i ilościowych.

4. Administrator treści lub materiały, o których mowa w Art. 24 punkt 3. może rozpowszechniać za pośrednictwem stron internetowych pozostających w dyspozycji Administratora.

Rozdział III

Administracja Forum

Art. 25

1. Administrator jest właścicielem Forum, kieruje i wyznacza cele jego działalności.

2. Administrator ma prawo do:

a) wydawania obowiązujących na Forum poleceń,

b) dowolnej modyfikacji wszelkich elementów Forum,

c) ingerencji w Profil i treści przedstawiane na Forum przez Użytkowników,

d) nadawać Użytkownikom specjalne funkcje, wyróżnienia i przywileje,

e) banowania Użytkowników

f) czynienia publicznych uwag Użytkownikom

g) innych działań koniecznych do kierowania Forum.

3. Administrator nie ma obowiązku wyjaśniać powodów swoich działań.

Art. 26

1. Administrator powołuje i odwołuje Moderatorów.

2. Moderatorzy podlegają Administratorowi i winni respektować jego polecenia i realizować jego politykę prowadzenia Forum.

Art. 27

Moderator jest zobowiązany w szczególny sposób do:

a) respektowania poleceń Administratora i przestrzegania niniejszego Regulaminu,

b) dbania o dobre imię Forum i Administratora ,

c) zachowania rzetelności i staranności,

f) egzekwowania postanowień niniejszego Regulaminu w stosunku do Użytkowników,

g) unikania konfliktów i łagodzenia powstałych,

h) powstrzymania się od krytyki Forum, Administratora i innych Moderatorów,

i) brania czynnego udziału w dyskusjach i rozwijania swojego działu.

Art. 28

1. Administrator wyznacza dział, w którym Moderator będzie pełnił obowiązki.

2. Administrator wyznacza zakres obowiązków Moderatora.

3. Moderator ma prawo zarządzać swoim działem w zgodzie z niniejszym Regulaminem.

4. Szczegółowe przepisy dt. administrowania Forum reguluje Regulamin Administracyjny dołączony do niniejszego Regulaminu w formie aneksu.

Art. 29

1. Moderatorzy cieszą się specjalnymi przywilejami nadanymi przez Administratora, ale posiadają też szczególne obowiązki.

2. Administrator ma prawo uprzywilejować niektórych Moderatorów dostępem do działu Senat.

Art. 30

1. Prawo do wykładni przepisów niniejszego Regulaminu, a także prawo rozstrzygania kwestii nieobjętych Regulaminem oraz wątpliwości dotyczących Regulaminu posiada Administrator.

2. Administrator rozstrzyga również w sprawach dt. sprzeczności pomiędzy Regulaminem Forum, a Regulaminami dołączonymi do niniejszego Regulaminu w formie aneksów.

3. Szczegółowe przepisy dt. wykładni przepisów i postępowania odwoławczego reguluje Regulamin Odwoławczy dołączony do niniejszego Regulaminu w formie aneksu.

Art. 31

1. Moderatorzy mają prawo usuwać i edytować treści Użytkowników sprzeczne z niniejszym Regulaminem jak i kodeksem karnym dołączonym do Regulaminu w formie aneksu.

2. Moderatorzy mają prawo wykonywać inne działania moderujące nadane przez Administratora.

Art. 32

1. Moderatorzy mają prawo wystawiać ostrzeżenia Użytkownikom za działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem jak i Regulaminem Karnym.

2. Użytkownik może otrzymać ostrzeżenie od wartości 1 do 3.

3. Użytkownikowi po otrzymaniu 3 ostrzeżenia zostanie czasowo wyłączona możliwość umieszczania treści na Forum poprzez uniemożliwienie pisania postów.

4. Użytkownik ma prawo odwołać się do Administratora w sprawie otrzymanego ostrzeżenia. Postanowienie Administratora jest ostateczne.

5. Szczegółowe przepisy dt. ostrzeżeń i działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem reguluje Regulamin Karny dołączony do niniejszego Regulaminu w formie aneksu.

Rozdział IV

Dane osobowe

Art. 33

1. Użytkownik dokonując rejestracji oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych.

2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika przy Rejestracji lub posiadania więcej niż jednego Profilu, Administrator zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Forum.

3. Użytkownik ma prawo do:

3.1.dostępu do danych

3.2 uzyskania kopii danych,

3.3 żądania sprostowania danych

3.4 ograniczenia przetwarzania danych

3.5 usunięcia danych

3.6. wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Art. 34

Użytkownicy mają wgląd lub możliwość poprawy danych osobowych umieszczonych w swoim Profilu jak numer IP, adres e-mail i inne.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

Art. 35

1. Administrator nie odpowiada za:

a) treści i poglądy publikowane na Forum,

b) wykorzystanie przez osoby trzecie treści lub ich części zamieszczonych przez Użytkowników, a także nie odpowiada za następstwa tym spowodowane,

c) sposób w jaki zostaną wykorzystane Profile Użytkowników, ogłoszenia, materiały umieszczone na Forum,

d) następstwa wejścia w posiadanie hasła Użytkownika przez osoby trzecie

e) utratę danych spowodowaną awarią techniczną lub niewłaściwym użytkowaniem Forum przez użytkownika,

f) szkody powstałe w wyniki niewłaściwego lub niezgodnego z prawem zachowania Użytkowników względem siebie lub osób trzecich.

2. Wszystkie treści publikowane przez Użytkownika wyrażają jego indywidualne zdanie, stanowisko, opinię etc.

Art. 36

1. Każdy z Użytkowników ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność wobec Administratora i osób trzecich za zamieszczenie na Forum wypowiedzi naruszającej przepisy prawa lub zasady wynikające z niniejszego Regulaminu.

2. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Użytkownik, zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko do niezwłocznego wyjaśnienia zasadności roszczeń osób trzecich oraz do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich.

3. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych Administratorowi Forum lub osobom trzecim, w związku z naruszeniem przez Użytkownika praw osób trzecich.

Art. 37

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Administrator nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych za pośrednictwem Forum danych.

Art. 38

1. Administrator zastrzega sobie prawo do kontrolowania treści umieszczanych na Forum przez Użytkowników.

2. Użytkownik powinien sam oceniać rzetelność i użyteczność treści opublikowanych na Forum.

3. Administrator nie odpowiada za wykorzystywanie przez Gości i Użytkowników treści z Forum.

Art. 39

Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia tożsamości Użytkownika lub innych informacji przez niego podanych na żądanie uprawnionego organu ścigania jeśli w stosunku do Użytkownika zostało wszczęte postępowanie karne lub cywilne mające związek z działalnością Użytkownika na Forum.

Art. 40

1. Administrator nie odpowiada za przerwy w działaniu Forum.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia działalności Forum bez podania przyczyny.

3. Przerwa w działaniu Forum lub jego wyłączenie nie może powodować po stronie Użytkownika lub osób trzecich żadnych roszczeń wobec Administratora

4. Administrator dołoży starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum oraz udzielania pomocy Użytkownikom w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

Art. 41

Użytkownik korzystając z Forum wyraża tym samym zgodę na akceptację treści niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Art. 42

Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego Regulaminu, które wchodzą w życie w momencie ich opublikowania.

Art. 43

1. Niewyrażenie pisemnego sprzeciwu na adres administrator@historia.org.pl w ciągu 7 dni od dnia opublikowania niniejszego Regulaminu przez Użytkownika zarejestrowanego przed dniem opublikowania niniejszego Regulaminu będzie skutkowało akceptacją i zobowiązaniem się do przestrzegania Regulaminu.

2. Użytkownikowi, który wyrazi sprzeciw będzie wyłączona możliwość wypowiedzi na Forum, gdyż akceptacja Regulaminu jest warunkiem niezbędnym do korzystania z Forum.

Aneksy:

1. Regulamin Karny - https://forum.histori...?showtopic=7989

2. Regulamin Administracyjny - do momentu opublikowania Regulaminu Administracyjnego obowiązują zapisy tzw. Konstytucji Forum (https://forum.histori...?showtopic=6553 , część administracyjna) dt. Administracji.

3. Regulamin Odwoławczy -do momentu opublikowania Regulaminu Administracyjnego obowiązują zapisy tzw. Konstytucji Forum (https://forum.histori...?showtopic=6553 , postępowanie karno-administracyjne ) dt. Odwołań. 

 

***

 

Please take a moment to review these rules.

Please remember that we are not responsible for any messages posted. We do not vouch for or warrant the accuracy, completeness or usefulness of any message, and are not responsible for the contents of any message.

The messages express the views of the author of the message, not necessarily the views of this website. Any user who feels that a posted message is objectionable is encouraged to contact us immediately by email. We have the ability to remove objectionable messages and we will make every effort to do so, within a reasonable time frame, if we determine that removal is necessary.

You agree, through your use of this service, that you will not use this website to post any material which is knowingly false and/or defamatory, inaccurate, abusive, vulgar, hateful, harassing, obscene, profane, sexually oriented, threatening, invasive of a person's privacy, or otherwise violative of any law.

You agree not to post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or by this website.

Our software uses cookies to distinguish you from other users of our website. This helps us to provide you with a personalized experience when you browse this site.

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.