Jump to content

Semper

Użytkownicy
 • Content count

  159
 • Joined

 • Last visited

About Semper

 • Rank
  Ranga: Wykładowca

Poprzednie pola

 • Specjalizacja
  Inna

Recent Profile Visitors

1,158 profile views
 1. Testamenty mieszczan

  Jest już osiem tomów edycji serii „Katalogi testamentów mieszkańców miast z terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1795 roku” pod redakcją Urszuli Augustyniak. Jako tom 8 ukazały się właśnie indeksy. Stosowny link
 2. Karl Barth (1886-1968)

  Mark Galli Karl Barth Szkic biograficzny przekład: Klementyna Dec i Weronika Mincer Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2019 ISBN 978-83-7507-274-7 format B5, 166 s., bibliografia, indeks osób stosowny link Karl Barth (1886-1968) — szwajcarski teolog, filozof, działacz antynazistowski. Od 1934 roku główny organizator i duchowy przywódca oporu europejskich chrześcijan wobec ideologii nazistowskiej Mark Galli napisał książkę, w której analizuje rozwój poglądów teologicznych, filozoficznych i politycznych Bartha, ukazuje trwały wpływ jego dzieł na myśl Zachodu. Dzięki lekturze tej książki czytelnik zapozna się również ze szczegółami życiorysu Szwajcara, w tym z jego działalnością na niwie chrześcijańskiego oporu wobec ideologii i działań nazistów. Mark Galli (ur. 1952) — amerykański teolog i publicysta, redaktor naczelny magazynu „Christianity Today”, autor głośnych książek, m.in. Jesus Mean and Wild: The Unexpected Love of an Untamable God (2006), Beyond Smells and Bells: The Wonder and Power of Christian Liturgy (2008), God Wins: Heaven, Hell, and Why the Good News is Better than Love Wins (2011), Chaos and Grace: Discovering the Liberating Work of the Holy Spirit (2011). Spis treści Alfons Nossol, Karl Barth (1886-1968) Kazimierz Bem, Karl Barth w Polsce Wojciech Szczerba, Karl Barth a ewangelikalizm Uwagi do polskiego wydania Wprowadzenie 1. Niełatwa relacja 2. Bojowy Barth 3. Niszczycielska siła teologii liberalnej 4. Konwersja 5. List do Rzymian — boskość Boga 6. List do Rzymian — koniec religii 7. Profesor Barth 8. Ruch oporu 9. Barmen 10. Bazylea 11. Dogmatyka kościelna — Słowo Boże 12. Dogmatyka kościelna — powszechne pojednanie 13. Kaznodzieja i pastor 14. „Liberalny” ewangelikalizm? Przypisy Bibliografia Dodatek 1 . Deklaracja z Barmen Dodatek 2 . Tezy z Pomeyrol Indeks osób
 3. Odrodzenie i Reformacja w Polsce Tom LXII Format B5, s. 284 stosowny link Spis treści ARTYKUŁY Waldemar Kowalski, Krakowski drukarz Stanisław Murmelius i jego księgozbiór (1571) Karol Łopatecki, Kariera siedemnastowiecznego ewangelickiego szlachcica Jana Kunowskiego Agnieszka Leszczyńska, Piosnka nadobna dla dziatek. Z myślą o młodocianych użytkownikach polskich kancjonałów MATERIAŁY Hanna Rajfura, Jana Długosza list dedykacyjny do Katalogu arcybiskupów gnieźnieńskich Jan Mironczuk, Wyznania protestanckie na obszarze dystryktu podlaskiego ARTYKUŁY RECENZYJNE Maciej Ptaszyński, Motor reformy czy średniowieczny balast? Uwagi na marginesie pracy Teresy Borawskiej, przy współudziale Henryka Rietza, Mikołaj Kopernik i jego świat. Środowisko, przyjaciele, echa wielkiego odkrycia, wyd. 2, Toruń 2017 Steffen Huber, Sascha Salatowsky o filozofii socynian i Kęstutis Daugirdas o początkach socynianizmu RECENZJE I OMÓWIENIA Holly S. Hurlburt, Daughter of Venice. Caterina Corner, Queen of Cyprus and Woman of the Renaissance (Mariusz Misztal) Teresa Megale, Tra mare e terra. Commedia dell’arte nella Napoli spagnola (1575–1656) (Jolanta Dygul) Łukasz Gołaszewski, Spory o dziesięciny. Świeccy i duchowni w Knyszynie na przełomie XVI i XVII wieku (Bogumił Szady) Joanna Orzeł, Historia – tradycja – mit w pamięci kulturowej szlachty Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku (Urszula Augustyniak) Gabriela Wąs, Reformacja a władza. Reformy chrześcijaństwa w nurcie reformacji a spory o władzę na Śląsku w XVI i w pierwszym dwudziestoleciu XVII wieku (Wojciech Kriegseisen) Joachim Bahlcke, Kalwinizm i Jednota Braci Czeskich w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej. Studia na temat społecznego i kulturowego znaczenia wyznania reformowanego w okresie wczesnonowożytnym (Wojciech Kriegseisen) Antytrynitaryzm w Pierwszej Rzeczypospolitej w kontekście europejskim. Źródła – rozwój – oddziaływanie (Maciej Ptaszyński) Formowanie kultury katolickiej w dobie potrydenckiej. Powszechność i narodowość katolicyzmu polskiego (Zofia Żółtek) Wojciech Ryczek, Antystrofa dialektyki. Teoria retoryczna Bartłomieja Keckermanna (Danilo Facca) Controversia et Confessio. Theologische Kontroversen 1548–1577/80. Kritische Auswahledition (Maciej Ptaszyński) Matthias Roick, Pontano’s Virtues. Aristotelian Moral and Political Thought in the Renaissance (Valentina Lepri) Florike Egmond, Eye for Detail. Images of Plants and Animals in Art and Science, 1500–1630 (Konrad Bielecki) Devotio Jagiellonis w edycji faksymile modlitewników królewskich Zygmunta I i Bony (Katarzyna Płonka-Bałus) IN MEMORIAM Henryk Gapski, Jerzy Kłoczowski (1924–2017) Wykaz skrótów Zasady przygotowania tekstów Lista recenzentów
 4. Witold Pruss Ludność Królestwa Polskiego 1864-1914 Komitet redakcyjny wydania: Jerzy Bracisiewicz Rafał Habielski Janusz Sękowski Łukasz Niesiołowski-Spanò Włodzimierz Zuzga Format B-5, s. 294, w załączeniu dwie składane barwne mapy luzem stosowny link z opisem Spis treści Wstęp Rozdział 1. Królestwo Kongresowe na tle podziałów geograficzno-historycznych i administracyjnych ziem polskich 1. Obszar Polski historycznej 2. Obszar i granice Królestwa Polskiego 3. Charakterystyka geograficzna Królestwa Polskiego 4. Podziały administracyjne Królestwa Polskiego Rozdział 2. Statystyka i opracowania dotyczące ludności Królestwa Polskiego Rozdział 3. Warunki rozwoju gospodarczo-społecznego Królestwa Polskiego w okresie pouwłaszczeniowym 1. Reforma uwłaszczeniowa. Rolnictwo 2. Emigracja 3. Przemysł Rozdział 4. Ludność Królestwa Polskiego na przełomie lat 60. i 70. XIX wieku 1. Liczebność ludności 2. Rozmieszczenie ludności Rozdział 5. Wzrost ludności Królestwa Polskiego w XIX i na początku XX wieku 1. Wzrost ludności w pierwszej połowie XIX wieku 2. Wzrost ludności w guberniach w latach 1868-1913 3. Wzrost ogólny ludności w latach 1865-1913 4. Stan ludności Królestwa Polskiego na tle państw i krajów europejskich w XIX i na początku XX wieku Rozdział 6. Ruch naturalny ludności Królestwa Polskiego w drugiej połowie XIX i na początku XX w. na tle porównawczym Rozdział 7. Wybrane cechy demogra czne ludności Królestwa Polskiego w końcu XIX wieku 1. Struktura płci 2. Struktura wieku ludności 3. Stan cywilny ludności Rozdział 8. Ludność miast i wsi Królestwa Polskiego w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku Rozdział 9. Skład wyznaniowo-narodowościowy ludności Królestwa Polskiego w XIX i na początku XX wieku 1. Ludność katolicka. Polacy 2. Ludność katolicka i prawosławna b. unicka 3. Ludność mojżeszowa – Żydzi 4. Ludność ewangelicka – Niemcy, Polacy 5. Litwini Rozdział 10. Skład zawodowy ludności Królestwa Polskiego w końcu XIX wieku Zakończenie Bibliografia 1. Źródła statystyczne urzędowe 2. Źródła statystyczne nieurzędowe i opracowania statystyczne 3. Opracowania Spis tabel numerowanych Witold Pruss (1943-2005) [Jerzy Bracisiewicz] Witold Pruss – nauczyciel i przyjaciel [Piotr J. Wróbel] Mapy dołączone luzem do książki 1. Królestwo Polskie i kraje ościenne ok. 1860 r. [oprac. Józef Humnicki i Henryk Rutkowski] 2. Ziemie polskie i ościenne ok. 1900 r. Mapa polityczna i administracyjna [oprac. Jerzy Lemené i Henryk Rutkowski]
 5. Jednoty: litewska i wileńska

  Ewa Cherner podaje nowe szczegóły. Polecam bardzo ciekawy wywiad z autorką
 6. Zygmunt Radłowski Jak narody widzą siebie nawzajem? Stereotypy narodowościowe w Europie na przykładzie Polski i Niemiec Siedemnastowieczne mowy wygłoszone na uniwersytecie w Tybindze z łaciny przetłumaczył i przypisami opatrzył Jerzy Wojtczak-Szyszkowski ISBN 978-83-7507-258-7 Format B-5, 200 s., tablica barwna (olej na drewnie) z 1725 roku, indeks osób, oprawa twarda stosowny link Obiegowe poglądy-opinie o innych narodach są charakterystyczne dla kultury ogólnoludzkiej od czasów antycznych do dziś. Jednakże współczesny rozwój techniki, przenoszenie informacji i sposoby komunikowania się między ludźmi pomnażają ich wzajemne związki. Ludzie poznają się lepiej i dokładniej, konfrontując stan swej wiedzy o kraju ojczystym ze stanem, jaki funkcjonuje w ich świadomości o innych narodach. W poznaniu tym grają rolę czynniki historyczne, społeczne, ekonomiczne, polityczne. Poznanie źródła powstania uprzedzeń narodowych i postaw społecznych, które mają duży wpływ na nasz stereotypowy sposób patrzenia na świat, to droga do pogłębienia i oczyszczenia z różnych niepożądanych naleciałości związków międzyludzkich oraz zbliżenia narodów do siebie poprzez usunięcie fałszywych uprzedzeń i wskazanie cech wspólnych naturze ludzkiej bez względu na rasę, narodowość i po- chodzenie społeczne. W maju 1946 r. Einstein mówił: „atom nie zmienił naszego myślenia”. Często w ogóle nie zastanawiamy się, że określona stereotypowa opinia o narodzie powstała w zupełnie innych warunkach historycznych, w innej epoce, kiedy panowały inne zwyczaje, system moralny, prawny, inny stosunek człowieka do człowieka, do własności prywatnej, społecznej, do wierzeń religijnych. Zygmunt Radłowski urodził się 4 XII 1927 r. w Esch a.d. Alzette w Luksemburgu. Jeszcze przed II wojną światową jego rodzina przeniosła się do wielokulturowej Łodzi. Dorastał pośród Polaków, Żydów i Niemców. W czasie wojny widział, jak rozpadał się delikatny system równowagi i współżycia różnych nacji, co prowadziło do nieludzkich wynaturzeń. Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ 1. LUDZIE I STEREOTYP 1.1. Pojęcie stereotypu 1.2. Stereotyp jako kategoria społeczno-historyczne 1.3. Funkcje społeczne stereotypów 1.4. Autostereotyp Co Polacy mówią o sobie Co Niemcy mówią o sobie 1.5. Heterostereotyp O Niemcach w Europie Niemcy o innych narodach Co Polacy mówią o Niemcach Co Niemcy mówią o Polakach 1.6. Stereotyp jako pojęcie obiegowe – definicja własna ROZDZIAŁ 3. MOWY HISTORYCZNE Z TYBINGI 3.1. Wstęp historyczny 3.2. Mowa Maksymiliana de Mosch na rzecz Polski 3.3. Mowa Akacjusza Akseliusza von Görholm przeciw Polsce 3.4. Mowa Mikołaja Buwinckhausena von Walmerod na rzecz Germanii 3.5. Mowa Jana Wilhelma von Retwitz przeciw Germanii Pochwała i krytyka Germanii ZAKOŃCZENIE 9 Stereotyp a dyfamacja INDEKS Tablica barwna: Krótki opis narodów mieszkających w Europie oraz ich charakterystyka
 7. Mariusz Orłowski Puławscy zielonoświątkowcy Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Puławach w latach 1991-1995 ISBN 978-83-7507-254-9 Format B-5, 115 s., fot. barwne., indeks osób stosowny link Ruch zielonoświątkowy to najbardziej dynamicznie rozwijające się zjawisko we współczesnym chrześcijaństwie. O jego popularności wśród szerokich mas społecznych wydaje się decydować uproszczona chrystologia i pneumatologia. Celem książki jest przedstawienie rozwoju Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Puławach w początkowej fazie jego istnienia, czyli w latach 1991-1995. Cel ten decyduje o zastosowanej metodzie badawczej, którą jest analiza i krytyka źródeł. Metoda ta polega na analizie dokumentów, krytycznej ich ocenie i konstruowaniu syntetyzującej ekspozycji. Analityczny sposób podejścia do tekstów źródłowych opiera się na zasadach logiki i hermeneutyki. Natomiast synteza ma charakter krytyczny – nie ogranicza się do zreferowania i nie cofa się przed zajęciem stanowiska. Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1. Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej – jeden z przedstawicieli ruchu zielonoświątkowego w Polsce 1.1. Zielonoświątkowcy – ruch wolnokościelny 1.2. Ruch zielonoświątkowy – powstanie i rozwój 1.3. Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej – historia i współczesność Rozdział 2. Podstawy wiary w ujęciu Dereka Prince’a 2.1. Postać Dereka Prince’a 2.2. Fundament wiary 2.3. Nawrócenie i wiara w Boga 2.4. Nauka o chrztach, czyli od Jordanu do Pięćdziesiątnicy 2.5. Nakładanie rąk 2.6. Powstanie z martwych i sąd wieczny 2.7. Próba oceny nauczania Dereka Prince’a Rozdział 3. Od domowej grupy modlitewnej do zboru Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Puławach 3.1. Akcja „Ewangelia dla Każdego” i działalność Jarosława Moniaka 3.2. Placówka misyjna zboru świdnickiego w Puławach 3.3. Reakcja ks . Janusza Kozłowskiego 3.4. Powstanie i działalność zboru Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Puławach a inne niezależne wspólnoty zielonoświątkowe w mieście 3.5. Chrzty wiary 3.6. W obliczu śmierci Rozdział 4. Wsparcie działań misyjno‐ewangelizacyjnych Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Puławach ze strony zagranicznych misjonarzy i ewangelistów 4.1. Rebecca i Benjamin van der Windt 4.2. Gus Eyre 4.3. East Ham Baptist Church z Londynu 4.4. Kennedy Road Tabernacle z Brampton 4.5. Inni misjonarze i ewangeliści: Vagn Rasmussen, Neil Pennington, Neil Broomhead 4.6. Przesłania nadziei dra Billy’ego Grahama Rozdział 5. Pomoc przedstawicieli innych zborów w działaniach misyjno‐ewangelizacyjnych Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Puławach 5.1. Wielkanocny koncert dla dzieci w wykonaniu Klubu Dobrej Nowiny „Hosanna” (KChWE w Lublinie) 5.2. Recitale autorskie Katarzyny Przerwy (KChWE w Kraśniku) 5.3. W Schronisku im . św . Brata Alberta z Grażyną Rozwadowską (KChWE w Świdniku) 5.4. Seminarium Wojny Boże w Starym Testamencie pastora Ryszarda Kwoki (KChWE w Świdniku) Rozdział 6. Na drodze do jedności 6.1. Połączenie się puławskich wspólnot zielonoświątkowych w ramach zboru Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej 6.2. Dalsze losy byłych liderów puławskich wspólnot zielonoświątkowych Zakończenie Bibliografia Aneks 1 Aneks 2 Indeks osób Fotografie
 8. Janusz Pelc Literatura renesansu w Polsce wyd. 2 poprawione i uzupełnione ISBN 83-85810-33-1 format B5, s. 298, ilustracje, bibliografia, indeksy, streszczenie w języku angielskim, OPRAWA TWARDA stosowny link Podręcznik dla studentów wydziałów humanistycznych, nauczycieli i kandydatów na studia. Ciekawe opracowanie przedmiotu, może też zainteresować specjalistów.
 9. Józef Kramsztyk (1890-1932)

  Krzysztof Prochaska Józef Kramsztyk Pasjans rodzinny, towarzyski, literacki i naukowy ISBN 978-83-7507-232-7 format B5, 424 s., 129 ilustr., Introduction in English, diagramy genealogiczne, bibliografia, indeks osobowy, oprawa twarda szczegółowy opis on-line Biografia kontekstowa, zwana też niekiedy biografią ekologiczną lub ekumeniczną. Józef Kramsztyk (1890-1932) — z wykształcenia fizyk, z zamiłowania tłumacz, przełożył m.in. Dziadka do orzechów E.T.A. Hoffmanna i I tom Czarodziejskiej góry T. Manna. Poetyckie z nim zabawy wspomina Julian Tuwim w książce Pegaz dęba. Spis treści Renata Piątkowska, O pożytkach z wędrówek w przeszłość Krzysztofa Prochaski Podziękowania Wykaz skrótów Wist Wprowadzenie Introduction Genealogia, spuścizna, środowisko Kramsztykowie Muttermilchowie Nussbaumowie Gniazdo rodzinne Józefa Matka – Emilia Regina z Muttermilchów Kramsztykowa Ojciec – Feliks Kramsztyk Józef Kramsztyk Dzieciństwo Edukacja Życie uczuciowe Sara vel Zofia Endelman – pierwsza żona Bronisława z Markusów Heymanowa – sympatia Anna Mutermilch – druga żona Życie naukowe i zawodowe Tłumacz, krytyk i publicysta literacki Poczucie humoru W oczach innych Choroba i śmierć Pamiątki Janina Kramsztyk – siostra Andrzej Kramsztyk – brat Retrospekcja, refleksje, dylematy, zagadki Diagramy genealogiczne Spis ilustracji Bibliografia Indeks osób Ilustracje kolorowe
 10. Testamenty mieszczan

  Są już zamykające ten cykl dwa ostatnie, najobszerniejsze tomy: tom 6 - Kraków tom 7 - Poznań
 11. Jednoty: litewska i wileńska

  Ewa Cherner Słownik biograficzny duchownych ewangelicko‐reformowanych Jednota Litewska i Jednota Wileńska 1815‐1939 ISBN 978-83-7507-233-4 Format B-5, 452 s., ilustracje, bibliografia, indeksy: osób, miejscowości stosowny link Słownik wypełnia wiele luk w historii protestantyzmu na dawnych terenach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, szczególnie w XIX wieku. Widzimy Kościół sięgający swą strukturą XVI i XVII w. i trwający przy niej aż do 1939 roku. Obserwujemy wierne zaangażowanie starych rodów, jak Grabowscy, Grużewscy, Puttkamerowie, Mackiewiczowie, Moczulscy, Świdowie. Widzimy wpływ, jaki miały na Kościół ruchy migracyjne w XIX w.: emigracja Polaków z dawnego Wielkiego Księstwa oraz imigracja z różnych stron Europy wraz z rozwojem tych ziem. Widzimy polskie szlacheckie parafie, ale także Litwinów, Niemców, Żmudzinów, Czechów, Szwajcarów i potomków hugenotów. Następują procesy polonizacyjne, ale też germanizacja czy narastanie litewskiego ruchu narodowego, często w obrębie tych samych rodzin (Mieszkowscy, Dilisowie). Mamy nie tylko biogramy pastorów-spiskowców, jak Aleksander Kawelmacher, ale i osoby współpracujące z rosyjskim zaborcą, jak pastor Samuel Nerlich. Śledzimy historie prawdziwie tragiczne, takie jak pastora Jana Mollesona. Cała jego rodzina to pierwowzór rodziny Rollinsonów z Mickiewiczowskich „Dziadów”. Pastor, który nieświadomie donosi na swojego syna, skazanego przez to na śmierć, poddany zostaje do końca życia totalnemu ostracyzmowi. Jego żona Felicjanna wybłagała złagodzenie kary dla syna na dożywotnie zesłanie na Syberię i była jedyną osobą na pogrzebie męża. Mamy statecznych, sumiennych, stereotypowych pastorów kalwińskich, takich jak Władysław Kurnatowski, ale i jego bratanka, pastora-pieniacza, Bogusława Jana Kurnatowskiego. Mamy skandale obyczajowe – ale i zgodne, wieloletnie małżeństwa. Dzięki ogromnej i mozolnej pracy Ewy Cherner udało się uchronić przed zupełnym zapomnieniem małe ojczyzny polskich i litewskich ewangelików: gimnazjum i pastorów w Słucku na Białorusi; parafię zahalską, położoną wśród poleskich błot, do której pastorzy podróżowali łódką i odprawiali nabożeństwa w drewnianych kaplicach, butwiejących i mozolnie odbudowywanych przez wiernych; garstkę ewangelików-reformowanych zbierających się na domowych kalwińskich nabożeństwach w Rohatyniu, przy dawnej polsko-rosyjskiej granicy z 1772 r. w Witebskiem; tyleż senny, co monumentalny katedralny kościół w Kojdanowie, który chroniły mury obronne i wieże pamiętające okres nie tak pokojowej kontrreformacji na tych ziemiach, Widzimy wielopokoleniowe dynastie pastorskie – Aramowiczów, Ceraskich, Kurnatowskich, Reczyńskich – koligacjami rodzinnymi sięgające początków reformacji w Polsce. Parafrazując tytuł słynnej książki hrabiny Marion Doenhoff, książka Ewy Cherner przywraca nam choć na chwilę ludzi, których imion już nikt nie wymienia, nikt nie pamięta – oprócz Boga, któremu służyli. Ks. dr Kazimierz Bem, Wprowadzenie (fragmenty) Spis treści Kazimierz Bem, Wprowadzenie Wstęp Podziękowania Biogramy Aniszewski Aleksander Aramowicz Adam Aramowicz Jakub Balczewski Aleksander Balczewski Gabriel Baloun Miłosław Bałaban Antoni Bernacki Bogusław Biergiel Józef Ceraski Józef Ceraski Michał Ceraski Michał Władysław Ceraski Władysław Chodorowski Stefan Chodorowski Stefan Józef Ciechański Aleksander Cumft Adam Cumft Marcin G . Czygłowski Michał Czyż Konstanty Dilis Paweł Downar Rafał Drue Józef Fajans Józef Głowacki Bogusław Głowacki Józef Gorodiszcz Piotr Grotkowski Tobiasz Herowski Bogusław Herowski Jan Jakubenas Paweł Janik Józef Jaremko Piotr Jastrzębski Michał Jastrzębski Stanisław Jelinek Jan Kader Andrzej Kawelmacher Aleksander Kołysza Jerzy Kubik Henryk Kühn Józef Kuncewicz Lucjan Kuncewicz Romuald Kurnatowski Bogusław Jan Kurnatowski Bogusław Samuel Kurnatowski Felicjan Kurnatowski Jan Kurnatowski Konstanty Kurnatowski Oskar Kurnatowski Tytus Kurnatowski Władysław Kwantski Aleksander Lipiński Stefan Lothweison Julian Łabowski Aleksander Mandzelowski Adam Mandzelowski Jan Mandzelowski Józef Mandzelowski Władysław Marszewski Józef Mieszkowski Aleksander Mieszkowski August Mieszkowski Wilhelm Moczulski Adam Moczulski Aleksander Moczulski Karol Moczulski Konstanty Molleson Jan G . Natkiewicz Karol Nejman Adolf Nerlich Karol Nerlich Samuel Opoczeński Jarosław Orłowski Leonard Paszkiewicz Aleksander Piasecki Aleksander Otton Pospiszył Józef Reczyński Jerzy Reczyński Michał Reczyński Paweł Reczyński Stefan Snarski Jan Szarnas Adam Szepetys Jan Szwedko Sergiusz Thumas Konstanty Tomesz Jan Wannowski Felicjan Wannowski Konstanty Wannowski Leopold Wannowski Michał Young Konstanty Tabela 1. Duchowieństwo Jednoty Litewskiej Ewangelicko-Reformowanej w 1815 roku Tabela 2 . Liczebność parafii Jednoty Litewskiej w latach 1818, 1905 i 1909 Dyrektorzy i miejsca obrad Synodów Jednoty Litewskiej w latach 1815-1939 Superintendenci Jednoty Litewskiej Ewangelicko-Reformowanej Superintendenci i seniorzy Jednoty Wileńskiej Ewangelicko-Reformowanej Kolegium Jednoty Litewskiej Ewangelicko-Reformowanej w latach 1830-1918 Kolegium/Konsystorz Jednoty Wileńskiej Ewangelicko-Reformowanej w latach 1919-1939 Bibliografia Spis ilustracji Indeks osób Indeks miejscowości Biogramy zamieszczone w książce: K. Bem, Słownik biograficzny duchownych ewangelicko‐reformowanych. Pastorzy i diakonisy Jednoty Małopolskiej i Jednoty Warszawskiej 1815‐1939, Warszawa 2015
 12. Pozytywizmy u progu XX wieku Antologia publicystyki społeczno-kulturalnej i filozoficznej oprac. Marta Barańska, Maciej Gloger, Tomasz Sobieraj ISBN 978-83-7507-247-1 Format B-5, 240 s., bibliografia, indeks osób, oprawa twarda stosowny link Teksty polskich uczonych i filozofów z początku XX wieku dokumentują żywotność tradycji myślowej pozytywizmu, są nadto dowodem, że rodzimy dorobek intelektualny stanowił podówczas część większej całości: modelu europejskiej kultury nowoczesnej. Autorzy: Władysław Biegański, Józefa Kodisowa, Stanisław Koszutski, Władysław M. Kozłowski, Adam Mahrburg, Maksymilian Malinowski, Marian Massonius, Julian Ochorowicz, Maurycy Straszewski, Marian Wawrzeniecki, Spis treści Maciej Gloger, Tomasz Sobieraj, Pozytywizmy u progu XX wieku. Kontynuacje – transformacje – otwarcia Zasady modernizacji tekstu Społeczeństwo i kultura Władysław M. Kozłowski, Religia Ludzkości Władysław M. Kozłowski, Sztuka jako czynnik społeczny i dziejowy Marian Wawrzeniecki, Gród poezji i poetów Stanisław Koszutski, Literatura i piwowarstwo w Danii Maksymilian Malinowski, Kto i po co winien jechać do Czech? Julian Ochorowicz, Na przełomie dwóch epok Filozofia i nauka Adam Mahrburg, Co to jest nauka? Adam Mahrburg, W sprawie naukowości metafizyki Adam Mahrburg, Pozytywizm w opałach reakcji Marian Massonius, Agnostycyzm Józefa Kodisowa, Co to jest filozofia? Maurycy Straszewski, Obecny przełom w teorii poznania Władysław Biegański, O współczesnej filozofii przyrody Noty biograficzne Positivisms at the beginning of the 20th century. Anthology of socio-cultural and philosophical journalism (Summary) Indeks osób
 13. Paweł Samuś Wicemarszałek Wasyl Mudryj (1893-1966) Ugody polsko-ukraińskiej orędownik daremny ISBN 978-83-7507-246-4 Format B-5, 740 stron, bibliografia, indeks osobowy Stosowny link Bohater tej naukowej monografii był jedną z najwybitniejszych postaci historii ukraińskiej pierwszej połowy XX wieku. Na świat przyszedł w rodzinie chłopskiej na krańcach wschodnich Galicji, na dawnych kresach południowo‐wschodnich Rzeczypospolitej. Spoczął na zawsze w ziemi amerykańskiej, niedaleko Nowego Jorku. Intelektualista i polityk, redaktor i publicysta pozostawił po sobie obfitą spuściznę pisarską. Jego biografia stanowi fragment burzliwych dziejów narodu ukraińskiego, a także trudnych stosunków polsko-ukraińskich w końcu XIX i pierwszej połowie XX wieku. Patriota ukraiński, z polskością i Polakami stykał się od najmłodszych lat, a pragnienie ułożenia zgodnych relacji polsko‐ukraińskich stało się dlań przesłaniem, jednym z najważniejszych na jego drodze życiowej. Kwestia ukraińska w Polsce Odrodzonej należała do najdonioślejszych i wyjątkowo trudnych do rozwiązania problemów w polityce wewnętrznej wielonarodowego państwa. Aczkolwiek Wasyl Mudryj jest główną postacią tej książki, to wokół jego biografii została osnuta obszerna i szczegółowa narracja na temat ogólniejszych zagadnień i wydarzeń dotyczących stosunków polsko-ukraińskich. Monografia należy bowiem do tego rodzaju opracowań biograficznych, które w historiografii są określane mianem biografii pretekstowej lub ekologicznej. Zamysłem autora jest przedstawienie możliwie pełnego obrazu życia i działalności bohatera na tle jego czasów, analiza motywacji postaw, dylematów, przed którymi przyszło mu stawać, podejmowanych decyzji i ich uwarunkowań, omówienie jego dorobku pisarskiego. Przez pryzmat losów Mudrego, jego dokonań i niepowodzeń zostały zarysowane również elementy procesów i zagadnień dziejów ważnego nurtu życia politycznego i społecznego Ukraińców w Polsce Odrodzonej, lojalnych jej obywateli, zmierzających legalną drogą do realizacji swych interesów narodowych. Takie ujęcie tematu umożliwiło ukazanie etapów trudnych stosunków polsko‐ukraińskich w tym okresie, podejmowanych z różnym skutkiem po obu stronach, przy udziale głównego bohatera tej pracy, prób rozwiązania kwestii ukraińskiej w Drugiej Rzeczypospolitej. Książka jest adresowana zarówno do historyków, jak i szerszych kręgów.
 14. Testamenty mieszczan

  Są kolejne dwa tomy: Tom 4: Lwów Tom 5: Małe miasta koronne
 15. Przemysław Piotr Żurawski vel Grajewski Sprawa ukraińska na konferencji pokojowej w Paryżu w roku 1919 Wydanie drugie uzupełnione Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2017 ISBN 978-83-7507-202-0 format B5, s. 179, 8 mapek, Summary in English, bibliografia, skorowidz osób, skorowidz toponimów stosowny link Burzliwe dzieje współczesnej Ukrainy, która od początku obecnego wieku zdołała już przeżyć dwie rewolucje („pomarańczową” w 2004 r. oraz euromajdan i „rewolucję godności” na przełomie lat 2013‐2014), a obecnie zmuszona jest stawiać czoła zbrojnej agresji rosyjskiej, pobudzają zainteresowanie polskiej opinii publicznej dziejami południowo‐wschodniego sąsiada. Mimo bliskości geograficznej, językowej i kulturowej, także tej wynikającej z wielowiekowego współżycia Polaków i Ukraińców (do przełomu XIX i XX w. zwanych Rusinami) we wspólnym państwie, co skutkowało przenikaniem się obu etnosów, dzieje Ukrainy są w Polsce słabo znane. Dr hab. Przemysław Piotr Żurawski vel Grajewski — profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. W latach 1987‐1995 pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego, od 1995 r. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ. Autor m.in. ważnej monografii Stany Zjednoczone wobec problemu kontroli zbrojeń w dobie Komisji Przygotowawczej do genewskiej Konferencji Rozbrojeniowej 1925-1930. Spis treści Przedmowa do wydania II Przedmowa Wstęp Rozdział I. Sprawa Ukrainy Naddnieprzańskiej i Galicji Wschodniej na konferencji pokojowej w Paryżu w roku 1919 1. Uwagi wstępne 2. Stan kwestii ukraińskiej na arenie międzynarodowej u progu konferencji pokojowej 3. Polskie, ukraińskie i rosyjskie roszczenia terytorialne i pierwsze próby mediacji ze strony Konferencji Pokojowej 4. Sprawa wysyłki Armii Hallera do Polski a konflikt w Galicji Wschodniej 5. Depesza Rady Najwyższej z 19 III 1919 roku 6. Konflikt w Galicji Wschodniej a działania rozjemcze Konferencji Pokojowej (kwiecień‐połowa maja 1919 roku) 7. Stanowisko Konferencji Pokojowej wobec ofensywy polskiej w Galicji Wschodniej (maj 1919 roku) 8. Decyzja Rady Najwyższej z 25 VI 1919 roku 9. Walka dyplomatyczna o status prawny Galicji Wschodniej 10. Delegacja ukraińska i Konferencja Pokojowa wobec rozwoju sytuacji militarnej na Ukrainie Naddnieprzańskiej Rozdział II. Kwestia Rusi Podkarpackiej Rozdział III. Problem ukraiński a sprawa przynależności państwowej Bukowiny i Besarabii Rozdział IV. Epilog kwestii państwowości ukraińskiej na forum międzynarodowym w latach 1920‐1923 Summary Bibliografia Mapy Skorowidz osób Skorowidz toponimów Nota o książce i autorze
×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.