Jump to content

Semper

Użytkownicy
 • Content count

  159
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Semper

 1. Testamenty mieszczan

  Jest już osiem tomów edycji serii „Katalogi testamentów mieszkańców miast z terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1795 roku” pod redakcją Urszuli Augustyniak. Jako tom 8 ukazały się właśnie indeksy. Stosowny link
 2. Testamenty mieszczan

  Polecam trzy pierwsze tomy źródłowej serii pod redakcją naukową prof. Urszuli Augustyniak: „Katalogi testamentów mieszkańców miast z terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1795 roku” Oto stosowne linki: Opis tomu 1 Opis tomu 2 Opis tomu 3
 3. Karl Barth (1886-1968)

  Mark Galli Karl Barth Szkic biograficzny przekład: Klementyna Dec i Weronika Mincer Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2019 ISBN 978-83-7507-274-7 format B5, 166 s., bibliografia, indeks osób stosowny link Karl Barth (1886-1968) — szwajcarski teolog, filozof, działacz antynazistowski. Od 1934 roku główny organizator i duchowy przywódca oporu europejskich chrześcijan wobec ideologii nazistowskiej Mark Galli napisał książkę, w której analizuje rozwój poglądów teologicznych, filozoficznych i politycznych Bartha, ukazuje trwały wpływ jego dzieł na myśl Zachodu. Dzięki lekturze tej książki czytelnik zapozna się również ze szczegółami życiorysu Szwajcara, w tym z jego działalnością na niwie chrześcijańskiego oporu wobec ideologii i działań nazistów. Mark Galli (ur. 1952) — amerykański teolog i publicysta, redaktor naczelny magazynu „Christianity Today”, autor głośnych książek, m.in. Jesus Mean and Wild: The Unexpected Love of an Untamable God (2006), Beyond Smells and Bells: The Wonder and Power of Christian Liturgy (2008), God Wins: Heaven, Hell, and Why the Good News is Better than Love Wins (2011), Chaos and Grace: Discovering the Liberating Work of the Holy Spirit (2011). Spis treści Alfons Nossol, Karl Barth (1886-1968) Kazimierz Bem, Karl Barth w Polsce Wojciech Szczerba, Karl Barth a ewangelikalizm Uwagi do polskiego wydania Wprowadzenie 1. Niełatwa relacja 2. Bojowy Barth 3. Niszczycielska siła teologii liberalnej 4. Konwersja 5. List do Rzymian — boskość Boga 6. List do Rzymian — koniec religii 7. Profesor Barth 8. Ruch oporu 9. Barmen 10. Bazylea 11. Dogmatyka kościelna — Słowo Boże 12. Dogmatyka kościelna — powszechne pojednanie 13. Kaznodzieja i pastor 14. „Liberalny” ewangelikalizm? Przypisy Bibliografia Dodatek 1 . Deklaracja z Barmen Dodatek 2 . Tezy z Pomeyrol Indeks osób
 4. Odrodzenie i Reformacja w Polsce Tom LXII Format B5, s. 284 stosowny link Spis treści ARTYKUŁY Waldemar Kowalski, Krakowski drukarz Stanisław Murmelius i jego księgozbiór (1571) Karol Łopatecki, Kariera siedemnastowiecznego ewangelickiego szlachcica Jana Kunowskiego Agnieszka Leszczyńska, Piosnka nadobna dla dziatek. Z myślą o młodocianych użytkownikach polskich kancjonałów MATERIAŁY Hanna Rajfura, Jana Długosza list dedykacyjny do Katalogu arcybiskupów gnieźnieńskich Jan Mironczuk, Wyznania protestanckie na obszarze dystryktu podlaskiego ARTYKUŁY RECENZYJNE Maciej Ptaszyński, Motor reformy czy średniowieczny balast? Uwagi na marginesie pracy Teresy Borawskiej, przy współudziale Henryka Rietza, Mikołaj Kopernik i jego świat. Środowisko, przyjaciele, echa wielkiego odkrycia, wyd. 2, Toruń 2017 Steffen Huber, Sascha Salatowsky o filozofii socynian i Kęstutis Daugirdas o początkach socynianizmu RECENZJE I OMÓWIENIA Holly S. Hurlburt, Daughter of Venice. Caterina Corner, Queen of Cyprus and Woman of the Renaissance (Mariusz Misztal) Teresa Megale, Tra mare e terra. Commedia dell’arte nella Napoli spagnola (1575–1656) (Jolanta Dygul) Łukasz Gołaszewski, Spory o dziesięciny. Świeccy i duchowni w Knyszynie na przełomie XVI i XVII wieku (Bogumił Szady) Joanna Orzeł, Historia – tradycja – mit w pamięci kulturowej szlachty Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku (Urszula Augustyniak) Gabriela Wąs, Reformacja a władza. Reformy chrześcijaństwa w nurcie reformacji a spory o władzę na Śląsku w XVI i w pierwszym dwudziestoleciu XVII wieku (Wojciech Kriegseisen) Joachim Bahlcke, Kalwinizm i Jednota Braci Czeskich w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej. Studia na temat społecznego i kulturowego znaczenia wyznania reformowanego w okresie wczesnonowożytnym (Wojciech Kriegseisen) Antytrynitaryzm w Pierwszej Rzeczypospolitej w kontekście europejskim. Źródła – rozwój – oddziaływanie (Maciej Ptaszyński) Formowanie kultury katolickiej w dobie potrydenckiej. Powszechność i narodowość katolicyzmu polskiego (Zofia Żółtek) Wojciech Ryczek, Antystrofa dialektyki. Teoria retoryczna Bartłomieja Keckermanna (Danilo Facca) Controversia et Confessio. Theologische Kontroversen 1548–1577/80. Kritische Auswahledition (Maciej Ptaszyński) Matthias Roick, Pontano’s Virtues. Aristotelian Moral and Political Thought in the Renaissance (Valentina Lepri) Florike Egmond, Eye for Detail. Images of Plants and Animals in Art and Science, 1500–1630 (Konrad Bielecki) Devotio Jagiellonis w edycji faksymile modlitewników królewskich Zygmunta I i Bony (Katarzyna Płonka-Bałus) IN MEMORIAM Henryk Gapski, Jerzy Kłoczowski (1924–2017) Wykaz skrótów Zasady przygotowania tekstów Lista recenzentów
 5. Witold Pruss Ludność Królestwa Polskiego 1864-1914 Komitet redakcyjny wydania: Jerzy Bracisiewicz Rafał Habielski Janusz Sękowski Łukasz Niesiołowski-Spanò Włodzimierz Zuzga Format B-5, s. 294, w załączeniu dwie składane barwne mapy luzem stosowny link z opisem Spis treści Wstęp Rozdział 1. Królestwo Kongresowe na tle podziałów geograficzno-historycznych i administracyjnych ziem polskich 1. Obszar Polski historycznej 2. Obszar i granice Królestwa Polskiego 3. Charakterystyka geograficzna Królestwa Polskiego 4. Podziały administracyjne Królestwa Polskiego Rozdział 2. Statystyka i opracowania dotyczące ludności Królestwa Polskiego Rozdział 3. Warunki rozwoju gospodarczo-społecznego Królestwa Polskiego w okresie pouwłaszczeniowym 1. Reforma uwłaszczeniowa. Rolnictwo 2. Emigracja 3. Przemysł Rozdział 4. Ludność Królestwa Polskiego na przełomie lat 60. i 70. XIX wieku 1. Liczebność ludności 2. Rozmieszczenie ludności Rozdział 5. Wzrost ludności Królestwa Polskiego w XIX i na początku XX wieku 1. Wzrost ludności w pierwszej połowie XIX wieku 2. Wzrost ludności w guberniach w latach 1868-1913 3. Wzrost ogólny ludności w latach 1865-1913 4. Stan ludności Królestwa Polskiego na tle państw i krajów europejskich w XIX i na początku XX wieku Rozdział 6. Ruch naturalny ludności Królestwa Polskiego w drugiej połowie XIX i na początku XX w. na tle porównawczym Rozdział 7. Wybrane cechy demogra czne ludności Królestwa Polskiego w końcu XIX wieku 1. Struktura płci 2. Struktura wieku ludności 3. Stan cywilny ludności Rozdział 8. Ludność miast i wsi Królestwa Polskiego w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku Rozdział 9. Skład wyznaniowo-narodowościowy ludności Królestwa Polskiego w XIX i na początku XX wieku 1. Ludność katolicka. Polacy 2. Ludność katolicka i prawosławna b. unicka 3. Ludność mojżeszowa – Żydzi 4. Ludność ewangelicka – Niemcy, Polacy 5. Litwini Rozdział 10. Skład zawodowy ludności Królestwa Polskiego w końcu XIX wieku Zakończenie Bibliografia 1. Źródła statystyczne urzędowe 2. Źródła statystyczne nieurzędowe i opracowania statystyczne 3. Opracowania Spis tabel numerowanych Witold Pruss (1943-2005) [Jerzy Bracisiewicz] Witold Pruss – nauczyciel i przyjaciel [Piotr J. Wróbel] Mapy dołączone luzem do książki 1. Królestwo Polskie i kraje ościenne ok. 1860 r. [oprac. Józef Humnicki i Henryk Rutkowski] 2. Ziemie polskie i ościenne ok. 1900 r. Mapa polityczna i administracyjna [oprac. Jerzy Lemené i Henryk Rutkowski]
 6. Jednoty: litewska i wileńska

  Ewa Cherner Słownik biograficzny duchownych ewangelicko‐reformowanych Jednota Litewska i Jednota Wileńska 1815‐1939 ISBN 978-83-7507-233-4 Format B-5, 452 s., ilustracje, bibliografia, indeksy: osób, miejscowości stosowny link Słownik wypełnia wiele luk w historii protestantyzmu na dawnych terenach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, szczególnie w XIX wieku. Widzimy Kościół sięgający swą strukturą XVI i XVII w. i trwający przy niej aż do 1939 roku. Obserwujemy wierne zaangażowanie starych rodów, jak Grabowscy, Grużewscy, Puttkamerowie, Mackiewiczowie, Moczulscy, Świdowie. Widzimy wpływ, jaki miały na Kościół ruchy migracyjne w XIX w.: emigracja Polaków z dawnego Wielkiego Księstwa oraz imigracja z różnych stron Europy wraz z rozwojem tych ziem. Widzimy polskie szlacheckie parafie, ale także Litwinów, Niemców, Żmudzinów, Czechów, Szwajcarów i potomków hugenotów. Następują procesy polonizacyjne, ale też germanizacja czy narastanie litewskiego ruchu narodowego, często w obrębie tych samych rodzin (Mieszkowscy, Dilisowie). Mamy nie tylko biogramy pastorów-spiskowców, jak Aleksander Kawelmacher, ale i osoby współpracujące z rosyjskim zaborcą, jak pastor Samuel Nerlich. Śledzimy historie prawdziwie tragiczne, takie jak pastora Jana Mollesona. Cała jego rodzina to pierwowzór rodziny Rollinsonów z Mickiewiczowskich „Dziadów”. Pastor, który nieświadomie donosi na swojego syna, skazanego przez to na śmierć, poddany zostaje do końca życia totalnemu ostracyzmowi. Jego żona Felicjanna wybłagała złagodzenie kary dla syna na dożywotnie zesłanie na Syberię i była jedyną osobą na pogrzebie męża. Mamy statecznych, sumiennych, stereotypowych pastorów kalwińskich, takich jak Władysław Kurnatowski, ale i jego bratanka, pastora-pieniacza, Bogusława Jana Kurnatowskiego. Mamy skandale obyczajowe – ale i zgodne, wieloletnie małżeństwa. Dzięki ogromnej i mozolnej pracy Ewy Cherner udało się uchronić przed zupełnym zapomnieniem małe ojczyzny polskich i litewskich ewangelików: gimnazjum i pastorów w Słucku na Białorusi; parafię zahalską, położoną wśród poleskich błot, do której pastorzy podróżowali łódką i odprawiali nabożeństwa w drewnianych kaplicach, butwiejących i mozolnie odbudowywanych przez wiernych; garstkę ewangelików-reformowanych zbierających się na domowych kalwińskich nabożeństwach w Rohatyniu, przy dawnej polsko-rosyjskiej granicy z 1772 r. w Witebskiem; tyleż senny, co monumentalny katedralny kościół w Kojdanowie, który chroniły mury obronne i wieże pamiętające okres nie tak pokojowej kontrreformacji na tych ziemiach, Widzimy wielopokoleniowe dynastie pastorskie – Aramowiczów, Ceraskich, Kurnatowskich, Reczyńskich – koligacjami rodzinnymi sięgające początków reformacji w Polsce. Parafrazując tytuł słynnej książki hrabiny Marion Doenhoff, książka Ewy Cherner przywraca nam choć na chwilę ludzi, których imion już nikt nie wymienia, nikt nie pamięta – oprócz Boga, któremu służyli. Ks. dr Kazimierz Bem, Wprowadzenie (fragmenty) Spis treści Kazimierz Bem, Wprowadzenie Wstęp Podziękowania Biogramy Aniszewski Aleksander Aramowicz Adam Aramowicz Jakub Balczewski Aleksander Balczewski Gabriel Baloun Miłosław Bałaban Antoni Bernacki Bogusław Biergiel Józef Ceraski Józef Ceraski Michał Ceraski Michał Władysław Ceraski Władysław Chodorowski Stefan Chodorowski Stefan Józef Ciechański Aleksander Cumft Adam Cumft Marcin G . Czygłowski Michał Czyż Konstanty Dilis Paweł Downar Rafał Drue Józef Fajans Józef Głowacki Bogusław Głowacki Józef Gorodiszcz Piotr Grotkowski Tobiasz Herowski Bogusław Herowski Jan Jakubenas Paweł Janik Józef Jaremko Piotr Jastrzębski Michał Jastrzębski Stanisław Jelinek Jan Kader Andrzej Kawelmacher Aleksander Kołysza Jerzy Kubik Henryk Kühn Józef Kuncewicz Lucjan Kuncewicz Romuald Kurnatowski Bogusław Jan Kurnatowski Bogusław Samuel Kurnatowski Felicjan Kurnatowski Jan Kurnatowski Konstanty Kurnatowski Oskar Kurnatowski Tytus Kurnatowski Władysław Kwantski Aleksander Lipiński Stefan Lothweison Julian Łabowski Aleksander Mandzelowski Adam Mandzelowski Jan Mandzelowski Józef Mandzelowski Władysław Marszewski Józef Mieszkowski Aleksander Mieszkowski August Mieszkowski Wilhelm Moczulski Adam Moczulski Aleksander Moczulski Karol Moczulski Konstanty Molleson Jan G . Natkiewicz Karol Nejman Adolf Nerlich Karol Nerlich Samuel Opoczeński Jarosław Orłowski Leonard Paszkiewicz Aleksander Piasecki Aleksander Otton Pospiszył Józef Reczyński Jerzy Reczyński Michał Reczyński Paweł Reczyński Stefan Snarski Jan Szarnas Adam Szepetys Jan Szwedko Sergiusz Thumas Konstanty Tomesz Jan Wannowski Felicjan Wannowski Konstanty Wannowski Leopold Wannowski Michał Young Konstanty Tabela 1. Duchowieństwo Jednoty Litewskiej Ewangelicko-Reformowanej w 1815 roku Tabela 2 . Liczebność parafii Jednoty Litewskiej w latach 1818, 1905 i 1909 Dyrektorzy i miejsca obrad Synodów Jednoty Litewskiej w latach 1815-1939 Superintendenci Jednoty Litewskiej Ewangelicko-Reformowanej Superintendenci i seniorzy Jednoty Wileńskiej Ewangelicko-Reformowanej Kolegium Jednoty Litewskiej Ewangelicko-Reformowanej w latach 1830-1918 Kolegium/Konsystorz Jednoty Wileńskiej Ewangelicko-Reformowanej w latach 1919-1939 Bibliografia Spis ilustracji Indeks osób Indeks miejscowości Biogramy zamieszczone w książce: K. Bem, Słownik biograficzny duchownych ewangelicko‐reformowanych. Pastorzy i diakonisy Jednoty Małopolskiej i Jednoty Warszawskiej 1815‐1939, Warszawa 2015
 7. Jednoty: litewska i wileńska

  Ewa Cherner podaje nowe szczegóły. Polecam bardzo ciekawy wywiad z autorką
 8. Zygmunt Radłowski Jak narody widzą siebie nawzajem? Stereotypy narodowościowe w Europie na przykładzie Polski i Niemiec Siedemnastowieczne mowy wygłoszone na uniwersytecie w Tybindze z łaciny przetłumaczył i przypisami opatrzył Jerzy Wojtczak-Szyszkowski ISBN 978-83-7507-258-7 Format B-5, 200 s., tablica barwna (olej na drewnie) z 1725 roku, indeks osób, oprawa twarda stosowny link Obiegowe poglądy-opinie o innych narodach są charakterystyczne dla kultury ogólnoludzkiej od czasów antycznych do dziś. Jednakże współczesny rozwój techniki, przenoszenie informacji i sposoby komunikowania się między ludźmi pomnażają ich wzajemne związki. Ludzie poznają się lepiej i dokładniej, konfrontując stan swej wiedzy o kraju ojczystym ze stanem, jaki funkcjonuje w ich świadomości o innych narodach. W poznaniu tym grają rolę czynniki historyczne, społeczne, ekonomiczne, polityczne. Poznanie źródła powstania uprzedzeń narodowych i postaw społecznych, które mają duży wpływ na nasz stereotypowy sposób patrzenia na świat, to droga do pogłębienia i oczyszczenia z różnych niepożądanych naleciałości związków międzyludzkich oraz zbliżenia narodów do siebie poprzez usunięcie fałszywych uprzedzeń i wskazanie cech wspólnych naturze ludzkiej bez względu na rasę, narodowość i po- chodzenie społeczne. W maju 1946 r. Einstein mówił: „atom nie zmienił naszego myślenia”. Często w ogóle nie zastanawiamy się, że określona stereotypowa opinia o narodzie powstała w zupełnie innych warunkach historycznych, w innej epoce, kiedy panowały inne zwyczaje, system moralny, prawny, inny stosunek człowieka do człowieka, do własności prywatnej, społecznej, do wierzeń religijnych. Zygmunt Radłowski urodził się 4 XII 1927 r. w Esch a.d. Alzette w Luksemburgu. Jeszcze przed II wojną światową jego rodzina przeniosła się do wielokulturowej Łodzi. Dorastał pośród Polaków, Żydów i Niemców. W czasie wojny widział, jak rozpadał się delikatny system równowagi i współżycia różnych nacji, co prowadziło do nieludzkich wynaturzeń. Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ 1. LUDZIE I STEREOTYP 1.1. Pojęcie stereotypu 1.2. Stereotyp jako kategoria społeczno-historyczne 1.3. Funkcje społeczne stereotypów 1.4. Autostereotyp Co Polacy mówią o sobie Co Niemcy mówią o sobie 1.5. Heterostereotyp O Niemcach w Europie Niemcy o innych narodach Co Polacy mówią o Niemcach Co Niemcy mówią o Polakach 1.6. Stereotyp jako pojęcie obiegowe – definicja własna ROZDZIAŁ 3. MOWY HISTORYCZNE Z TYBINGI 3.1. Wstęp historyczny 3.2. Mowa Maksymiliana de Mosch na rzecz Polski 3.3. Mowa Akacjusza Akseliusza von Görholm przeciw Polsce 3.4. Mowa Mikołaja Buwinckhausena von Walmerod na rzecz Germanii 3.5. Mowa Jana Wilhelma von Retwitz przeciw Germanii Pochwała i krytyka Germanii ZAKOŃCZENIE 9 Stereotyp a dyfamacja INDEKS Tablica barwna: Krótki opis narodów mieszkających w Europie oraz ich charakterystyka
 9. Mariusz Orłowski Puławscy zielonoświątkowcy Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Puławach w latach 1991-1995 ISBN 978-83-7507-254-9 Format B-5, 115 s., fot. barwne., indeks osób stosowny link Ruch zielonoświątkowy to najbardziej dynamicznie rozwijające się zjawisko we współczesnym chrześcijaństwie. O jego popularności wśród szerokich mas społecznych wydaje się decydować uproszczona chrystologia i pneumatologia. Celem książki jest przedstawienie rozwoju Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Puławach w początkowej fazie jego istnienia, czyli w latach 1991-1995. Cel ten decyduje o zastosowanej metodzie badawczej, którą jest analiza i krytyka źródeł. Metoda ta polega na analizie dokumentów, krytycznej ich ocenie i konstruowaniu syntetyzującej ekspozycji. Analityczny sposób podejścia do tekstów źródłowych opiera się na zasadach logiki i hermeneutyki. Natomiast synteza ma charakter krytyczny – nie ogranicza się do zreferowania i nie cofa się przed zajęciem stanowiska. Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1. Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej – jeden z przedstawicieli ruchu zielonoświątkowego w Polsce 1.1. Zielonoświątkowcy – ruch wolnokościelny 1.2. Ruch zielonoświątkowy – powstanie i rozwój 1.3. Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej – historia i współczesność Rozdział 2. Podstawy wiary w ujęciu Dereka Prince’a 2.1. Postać Dereka Prince’a 2.2. Fundament wiary 2.3. Nawrócenie i wiara w Boga 2.4. Nauka o chrztach, czyli od Jordanu do Pięćdziesiątnicy 2.5. Nakładanie rąk 2.6. Powstanie z martwych i sąd wieczny 2.7. Próba oceny nauczania Dereka Prince’a Rozdział 3. Od domowej grupy modlitewnej do zboru Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Puławach 3.1. Akcja „Ewangelia dla Każdego” i działalność Jarosława Moniaka 3.2. Placówka misyjna zboru świdnickiego w Puławach 3.3. Reakcja ks . Janusza Kozłowskiego 3.4. Powstanie i działalność zboru Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Puławach a inne niezależne wspólnoty zielonoświątkowe w mieście 3.5. Chrzty wiary 3.6. W obliczu śmierci Rozdział 4. Wsparcie działań misyjno‐ewangelizacyjnych Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Puławach ze strony zagranicznych misjonarzy i ewangelistów 4.1. Rebecca i Benjamin van der Windt 4.2. Gus Eyre 4.3. East Ham Baptist Church z Londynu 4.4. Kennedy Road Tabernacle z Brampton 4.5. Inni misjonarze i ewangeliści: Vagn Rasmussen, Neil Pennington, Neil Broomhead 4.6. Przesłania nadziei dra Billy’ego Grahama Rozdział 5. Pomoc przedstawicieli innych zborów w działaniach misyjno‐ewangelizacyjnych Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Puławach 5.1. Wielkanocny koncert dla dzieci w wykonaniu Klubu Dobrej Nowiny „Hosanna” (KChWE w Lublinie) 5.2. Recitale autorskie Katarzyny Przerwy (KChWE w Kraśniku) 5.3. W Schronisku im . św . Brata Alberta z Grażyną Rozwadowską (KChWE w Świdniku) 5.4. Seminarium Wojny Boże w Starym Testamencie pastora Ryszarda Kwoki (KChWE w Świdniku) Rozdział 6. Na drodze do jedności 6.1. Połączenie się puławskich wspólnot zielonoświątkowych w ramach zboru Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej 6.2. Dalsze losy byłych liderów puławskich wspólnot zielonoświątkowych Zakończenie Bibliografia Aneks 1 Aneks 2 Indeks osób Fotografie
 10. Janusz Pelc Literatura renesansu w Polsce wyd. 2 poprawione i uzupełnione ISBN 83-85810-33-1 format B5, s. 298, ilustracje, bibliografia, indeksy, streszczenie w języku angielskim, OPRAWA TWARDA stosowny link Podręcznik dla studentów wydziałów humanistycznych, nauczycieli i kandydatów na studia. Ciekawe opracowanie przedmiotu, może też zainteresować specjalistów.
 11. Józef Kramsztyk (1890-1932)

  Krzysztof Prochaska Józef Kramsztyk Pasjans rodzinny, towarzyski, literacki i naukowy ISBN 978-83-7507-232-7 format B5, 424 s., 129 ilustr., Introduction in English, diagramy genealogiczne, bibliografia, indeks osobowy, oprawa twarda szczegółowy opis on-line Biografia kontekstowa, zwana też niekiedy biografią ekologiczną lub ekumeniczną. Józef Kramsztyk (1890-1932) — z wykształcenia fizyk, z zamiłowania tłumacz, przełożył m.in. Dziadka do orzechów E.T.A. Hoffmanna i I tom Czarodziejskiej góry T. Manna. Poetyckie z nim zabawy wspomina Julian Tuwim w książce Pegaz dęba. Spis treści Renata Piątkowska, O pożytkach z wędrówek w przeszłość Krzysztofa Prochaski Podziękowania Wykaz skrótów Wist Wprowadzenie Introduction Genealogia, spuścizna, środowisko Kramsztykowie Muttermilchowie Nussbaumowie Gniazdo rodzinne Józefa Matka – Emilia Regina z Muttermilchów Kramsztykowa Ojciec – Feliks Kramsztyk Józef Kramsztyk Dzieciństwo Edukacja Życie uczuciowe Sara vel Zofia Endelman – pierwsza żona Bronisława z Markusów Heymanowa – sympatia Anna Mutermilch – druga żona Życie naukowe i zawodowe Tłumacz, krytyk i publicysta literacki Poczucie humoru W oczach innych Choroba i śmierć Pamiątki Janina Kramsztyk – siostra Andrzej Kramsztyk – brat Retrospekcja, refleksje, dylematy, zagadki Diagramy genealogiczne Spis ilustracji Bibliografia Indeks osób Ilustracje kolorowe
 12. Testamenty mieszczan

  Są już zamykające ten cykl dwa ostatnie, najobszerniejsze tomy: tom 6 - Kraków tom 7 - Poznań
 13. Pozytywizmy u progu XX wieku Antologia publicystyki społeczno-kulturalnej i filozoficznej oprac. Marta Barańska, Maciej Gloger, Tomasz Sobieraj ISBN 978-83-7507-247-1 Format B-5, 240 s., bibliografia, indeks osób, oprawa twarda stosowny link Teksty polskich uczonych i filozofów z początku XX wieku dokumentują żywotność tradycji myślowej pozytywizmu, są nadto dowodem, że rodzimy dorobek intelektualny stanowił podówczas część większej całości: modelu europejskiej kultury nowoczesnej. Autorzy: Władysław Biegański, Józefa Kodisowa, Stanisław Koszutski, Władysław M. Kozłowski, Adam Mahrburg, Maksymilian Malinowski, Marian Massonius, Julian Ochorowicz, Maurycy Straszewski, Marian Wawrzeniecki, Spis treści Maciej Gloger, Tomasz Sobieraj, Pozytywizmy u progu XX wieku. Kontynuacje – transformacje – otwarcia Zasady modernizacji tekstu Społeczeństwo i kultura Władysław M. Kozłowski, Religia Ludzkości Władysław M. Kozłowski, Sztuka jako czynnik społeczny i dziejowy Marian Wawrzeniecki, Gród poezji i poetów Stanisław Koszutski, Literatura i piwowarstwo w Danii Maksymilian Malinowski, Kto i po co winien jechać do Czech? Julian Ochorowicz, Na przełomie dwóch epok Filozofia i nauka Adam Mahrburg, Co to jest nauka? Adam Mahrburg, W sprawie naukowości metafizyki Adam Mahrburg, Pozytywizm w opałach reakcji Marian Massonius, Agnostycyzm Józefa Kodisowa, Co to jest filozofia? Maurycy Straszewski, Obecny przełom w teorii poznania Władysław Biegański, O współczesnej filozofii przyrody Noty biograficzne Positivisms at the beginning of the 20th century. Anthology of socio-cultural and philosophical journalism (Summary) Indeks osób
 14. Paweł Samuś Wicemarszałek Wasyl Mudryj (1893-1966) Ugody polsko-ukraińskiej orędownik daremny ISBN 978-83-7507-246-4 Format B-5, 740 stron, bibliografia, indeks osobowy Stosowny link Bohater tej naukowej monografii był jedną z najwybitniejszych postaci historii ukraińskiej pierwszej połowy XX wieku. Na świat przyszedł w rodzinie chłopskiej na krańcach wschodnich Galicji, na dawnych kresach południowo‐wschodnich Rzeczypospolitej. Spoczął na zawsze w ziemi amerykańskiej, niedaleko Nowego Jorku. Intelektualista i polityk, redaktor i publicysta pozostawił po sobie obfitą spuściznę pisarską. Jego biografia stanowi fragment burzliwych dziejów narodu ukraińskiego, a także trudnych stosunków polsko-ukraińskich w końcu XIX i pierwszej połowie XX wieku. Patriota ukraiński, z polskością i Polakami stykał się od najmłodszych lat, a pragnienie ułożenia zgodnych relacji polsko‐ukraińskich stało się dlań przesłaniem, jednym z najważniejszych na jego drodze życiowej. Kwestia ukraińska w Polsce Odrodzonej należała do najdonioślejszych i wyjątkowo trudnych do rozwiązania problemów w polityce wewnętrznej wielonarodowego państwa. Aczkolwiek Wasyl Mudryj jest główną postacią tej książki, to wokół jego biografii została osnuta obszerna i szczegółowa narracja na temat ogólniejszych zagadnień i wydarzeń dotyczących stosunków polsko-ukraińskich. Monografia należy bowiem do tego rodzaju opracowań biograficznych, które w historiografii są określane mianem biografii pretekstowej lub ekologicznej. Zamysłem autora jest przedstawienie możliwie pełnego obrazu życia i działalności bohatera na tle jego czasów, analiza motywacji postaw, dylematów, przed którymi przyszło mu stawać, podejmowanych decyzji i ich uwarunkowań, omówienie jego dorobku pisarskiego. Przez pryzmat losów Mudrego, jego dokonań i niepowodzeń zostały zarysowane również elementy procesów i zagadnień dziejów ważnego nurtu życia politycznego i społecznego Ukraińców w Polsce Odrodzonej, lojalnych jej obywateli, zmierzających legalną drogą do realizacji swych interesów narodowych. Takie ujęcie tematu umożliwiło ukazanie etapów trudnych stosunków polsko‐ukraińskich w tym okresie, podejmowanych z różnym skutkiem po obu stronach, przy udziale głównego bohatera tej pracy, prób rozwiązania kwestii ukraińskiej w Drugiej Rzeczypospolitej. Książka jest adresowana zarówno do historyków, jak i szerszych kręgów.
 15. Testamenty mieszczan

  Są kolejne dwa tomy: Tom 4: Lwów Tom 5: Małe miasta koronne
 16. Przemysław Piotr Żurawski vel Grajewski Sprawa ukraińska na konferencji pokojowej w Paryżu w roku 1919 Wydanie drugie uzupełnione Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2017 ISBN 978-83-7507-202-0 format B5, s. 179, 8 mapek, Summary in English, bibliografia, skorowidz osób, skorowidz toponimów stosowny link Burzliwe dzieje współczesnej Ukrainy, która od początku obecnego wieku zdołała już przeżyć dwie rewolucje („pomarańczową” w 2004 r. oraz euromajdan i „rewolucję godności” na przełomie lat 2013‐2014), a obecnie zmuszona jest stawiać czoła zbrojnej agresji rosyjskiej, pobudzają zainteresowanie polskiej opinii publicznej dziejami południowo‐wschodniego sąsiada. Mimo bliskości geograficznej, językowej i kulturowej, także tej wynikającej z wielowiekowego współżycia Polaków i Ukraińców (do przełomu XIX i XX w. zwanych Rusinami) we wspólnym państwie, co skutkowało przenikaniem się obu etnosów, dzieje Ukrainy są w Polsce słabo znane. Dr hab. Przemysław Piotr Żurawski vel Grajewski — profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. W latach 1987‐1995 pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego, od 1995 r. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ. Autor m.in. ważnej monografii Stany Zjednoczone wobec problemu kontroli zbrojeń w dobie Komisji Przygotowawczej do genewskiej Konferencji Rozbrojeniowej 1925-1930. Spis treści Przedmowa do wydania II Przedmowa Wstęp Rozdział I. Sprawa Ukrainy Naddnieprzańskiej i Galicji Wschodniej na konferencji pokojowej w Paryżu w roku 1919 1. Uwagi wstępne 2. Stan kwestii ukraińskiej na arenie międzynarodowej u progu konferencji pokojowej 3. Polskie, ukraińskie i rosyjskie roszczenia terytorialne i pierwsze próby mediacji ze strony Konferencji Pokojowej 4. Sprawa wysyłki Armii Hallera do Polski a konflikt w Galicji Wschodniej 5. Depesza Rady Najwyższej z 19 III 1919 roku 6. Konflikt w Galicji Wschodniej a działania rozjemcze Konferencji Pokojowej (kwiecień‐połowa maja 1919 roku) 7. Stanowisko Konferencji Pokojowej wobec ofensywy polskiej w Galicji Wschodniej (maj 1919 roku) 8. Decyzja Rady Najwyższej z 25 VI 1919 roku 9. Walka dyplomatyczna o status prawny Galicji Wschodniej 10. Delegacja ukraińska i Konferencja Pokojowa wobec rozwoju sytuacji militarnej na Ukrainie Naddnieprzańskiej Rozdział II. Kwestia Rusi Podkarpackiej Rozdział III. Problem ukraiński a sprawa przynależności państwowej Bukowiny i Besarabii Rozdział IV. Epilog kwestii państwowości ukraińskiej na forum międzynarodowym w latach 1920‐1923 Summary Bibliografia Mapy Skorowidz osób Skorowidz toponimów Nota o książce i autorze
 17. Niespełna pięć wieków temu Rzeczpospolita Obojga Narodów była nie tylko mocarstwem, ale też tyglem dyskusji intelektualnych. W języku niemieckim ukazał się słownik biograficzny wybitnych polskich myślicieli i działaczy reformacyjnych XVI stulecia. Oto nota informacyjna wraz ze spisem biogramów. Szczegóły - link. Georg Ziaja Lexikon der bedeutendsten Protestanten in Polen-Litauen im 16. Jahrhundert Wydawnictwo Naukowe SEMPER Warszawa 2016 ISBN 978-83-7507-199-3 Format B-5, 170 s. oprawa twarda Lexikon beinhaltet Biogramme von 80 wichtigen „Andersgläubigen“ der Rzeczpospolita, die hauptsächlich in Großpolen, Kleinpolen und in Litauen gewirkt haben. Die polnische Reformation war zwar intensiv, aber eher kurzfristig, und begrenzte sich in seiner Wirkung auf die 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts (ungefähr seit der Regierungsantritt des Königs Sigismund August im Jahre 1548 bis ca. 1600). Die wichtigste Glaubensrichtung der polnischen Reformation war Kalvinismus (zuerst in Kleinpolen, dann in Litauen) und Antitrinitarismus (später Socinianismus genannt, dessen Anhänger in Polen meistens als „Arianie“ bzw. „Polnische Brüder“ bekannt wurden), daneben die Lehre der Böhmischen Brüder (hauptsächlich in Großpolen) sowie die Lehre Luthers (neben Preußen, auch in Großpolen). Unter den beschriebenen Personen finden sich einige auch in Westeuropa bekannte Namen, v.a. Johannes à Lasco, der „Reformator Frieslands“ oder der „Vater der polnischen Literatur“ Mikołaj Rej (beide als Vertreter der Kalvinisten aufgezählt), und Szymon Budny, ein Übersetzer der Bibel und der Führer der litauischen Antitrinitarier. Daneben wirkten in Polen-Litauen auch zahlreiche italienische Glaubensflüchtlinge, meistens Antitrinitarier, u.a. Fausto Sozzini (der in Polen starb und dessen Grabmal sich in Lusławice befindet), Gianpaolo Alciato, Giorgio Blandrata und Bernardino Ochino. Unter polnischen Protestanten finden sich auch zahlreiche Magnaten, u.a. Mikołaj Radziwiłł der Rote und Mikołaj Radziwiłł der Schwarze, Jan Kiszka (alle in Litauen), die Brüder Andrzej, Łukasz und Stanisław Górka sowie Andrzej und Rafał Leszczyński (in Großpolen). Zu jedem der Biogramme ist auch eine kurze einführende Literaturliste beigefügt. Die Arbeit ergänzen zahlreiche Tabellen zur Geschichte Polens im 16. Jahrhundert, einige Illustrationen sowie eine Karte der Rzeczpospolita im Jahr 1573. Georg Ziaja, geboren in Krakau, lebt in Bonn. Studium der Osteuropäischen Geschichte, Geographie und Slavistik in Köln, Bonn, Freiburg und Frankfurt am Main. Magisterarbeit über Buchdruck und Reformation in Polen. Der letzte Artikel im Jahrbuch BKGE 22/2014 „Die protestantischen Buchdrucker in Polen-Litauen im 16. Jahrhundert“. INHALTSVERZEICHNIS Karte „Die Religionen in der Rzeczpospolita (Polen-Litauen) um das Jahr 1573“ I. EINLEITUNG Tab. 1. Die wichtigsten Vertreter der Reformation in Polen-Litauen im 16. Jahrhundert Tab. 2. Die polnischen und die entsprechenden deutschen bzw. heutigen Ortsnamen (alphabetisch) II. DIE WICHTIGSTEN PROTESTANTEN IN POLEN-LITAUEN IM 16. JAHRHUNDERT 1. Alciato Gianpaolo della Motte (um 1520-1581) 2. Augezdecky Aleksander (um 1500-1577) 3. Bazylik Cyprian (um 1535-nach 1591) 4. Blandrata Giorgio (um 1515-um 1588) 5. Bniński Stanisław (um 1515-nach 1574) 6. Budny Szymon (um 1530-1593) 7. Budzyński Stanisław (um 1530-nach 1593) 8. Ciapiński Wasil (um 1530-um 1604) 9. Cikowski Stanisław (nach 1500-1576) 10. Cruciger Feliks (nach 1510-1563) Culvensis Abraham, siehe: Kulwieć Abraham 11. Czechowic Marcin (1532-1613) 12. Daniel z Łęczycy (um 1530-1600) 13. Discordia Wawrzyniec (nach 1510-nach 1567) 14. Farnowski Stanisław (um 1535-um 1615) 15. Filipowski Hieronim (um 1530-um 1574) 16. Firlej Jan (um 1520-1574) 17. Gilowski Paweł (um 1534-1595) 18. Gliczner Erazm (1530-1603) Gonesius Petrus, siehe: Piotr z Goniądza 19. Górka Andrzej (um 1534-1583) 20. Górka Łukasz (1533-1573) 21. Górka Stanisław (1538-1592) 22. Grzegorz Paweł z Brzezin (um 1525-1591) 23. Gutteter Zygmunt (um 1530-1591) 24. Izrael Jerzy (um 1505-1588) 25. Jakub z Iłży (um 1490-um 1555) 26. Jakub z Kalinówki (um 1530-1581) 27. Jan z Koźmina (vor 1510-nach 1551) 28. Johannes à Lasco (1499-1560) 29. Karcan Jan (um 1550-1611) 30. Kiszka Jan (um 1545-1592) 31. Krowicki Marcin (nach 1500-1573) Krzyżak Szczęsny, siehe: Cruciger Feliks 32. Kulwieć Abraham (um 1510-1545) 33. Kwiatkowski Marcin (um 1535-1585) 34. Lasocki Stanisław (um 1521-1563) 35. Leszczyński Andrzej (um 1558-1606) 36. Leszczyński Rafał (um 1526-1592) 37. Lismanini Francesco (1504-1566) 38. Lubelczyk Jakub (um 1530-nach 1564) 39. Lutomirski Stanisław (um 1520-1575) Łaski Jan, siehe: Johannes à Lasco 40. Malecki Hieronim (um 1526-1583) 41. Malecki Jan (nach 1490-1567) 42. Morsztyn Florian (um 1530-1587) 43. Morsztyn Krzysztof [der Ältere] (um 1520-1600) 44. Moskorzowski Hieronim (um 1560-1625) 45. Murmelius Stanisław (um 1520-1570) 46. Murzynowski Stanisław (um 1528-1553) 47. Myszkowski Andrzej (ca. 1520-1566) 48. Niemojewski Jakub (um 1530-1586) 49. Niemojewski Jan (um 1528-1598) 50. Ochino Bernardino (1487-1565) 51. Oleśnicki Mikołaj (um 1500-1566) 52. Orszak Grzegorz (um 1520-um 1567) 53. Ossoliński Hieronim (nach 1500-1575) 54. Ostroróg Jakub (um 1516-1568) 55. Otwinowski Erazm (um 1528-1614) 56. Paklepka Stanisław (nach 1530-1567) 57. Piotr z Goniądza (um 1530-1573) 58. Prasmovius Andrzej (nach 1515-1592) 59. Radziwiłł Mikołaj „Rudy“ [der Rote] (1512-1584) 60. Radziwiłł Mikołaj „Czarny“ [der Schwarze] (1515-1565) 61. Rej Mikołaj (1505-1569) 62. Rodecki Aleksy (vor 1540-1606) 63. Ronemberg Szymon (um 1530?-vor 1604) 64. Samuel Andrzej (um 1510-1549) Sandecki Jan, siehe: Malecki Jan 65. Sarnicki Stanisław (1532-1597) 66. Seklucjan Jan (um 1510-1578) 67. Sozzini Fausto Paolo (1539-1604) 68. Stankar Franciszek (1501-1574) 69. Stankiewicz Mikołaj (um 1525-um 1582) 70. Statorius Piotr [der Ältere] (um 1530-1568) 71. Sylvius Jakub (um 1520-nach 1583) 72. Szafraniec Stanisław (um 1530-1598) 73. Szoman Jerzy (1530-1591) 74. Trecy Krzysztof (um 1530-1591) 75. Trepka Eustachy (um 1510-1559) 76. Trzecieski Andrzej [der Jüngere] (um 1525-1589) Wawrzyniec z Przasznysza, siehe: Discordia Wawrzyniec 77. Wirzbięta Maciej (1523-1605) 78. Wojewódka Bernard (um 1520-um 1554) 79. Wolan Andrzej (um 1530-1610) 80. Zacjusz Szymon (um 1507-um 1577) III. ANHANG Tab. 3. Die polnischen Könige im 16. Jahrhundert Tab. 4. Die polnischen Primasse (= Erzbischöfe von Gnesen) im 16. Jahrhundert Tab. 5. Die päpstlichen Nuntien in Polen in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts Tab. 6. Die protestantischen Buchdrucker in Polen-Litauen im 16. Jahrhundert (chronologisch) Tab. 7. Die Zahl der Druckereien nach Glaubensbekenntnis in den Jahren 1473-1599 in Polen-Litauen bzw. Rzeczpospolita (Polen, Litauen, Kgl. Preußen, Hrz. Preußen, Livland) Tab. 8. Die Buchproduktion in Polen-Litauen im 16. Jahrhundert (in Druckbögen) ̶ die größten Werkstätten Tab. 9. Die (vollständigen) polnischen Bibel-Ausgaben im 16. Jahrhundert ABBILDUNGSVERZEICHNIS
 18. Słownik biograficzny w jęz. niemieckim

  Książka została zgłoszona do konkursu Pro Historia Polonorum na najlepszą książkę historyczną wydaną w języku obcym, dotyczącą historii Polski. Szczegóły opisane są tu: https://historia.org.pl/2017/02/07/iii-kongres-zagranicznych-badaczy-dziejow-polski-w-pazdzierniku-w-krakowie/
 19. Między pozytywizmem a nacjonalizmem Przemiany kultury polskiej w latach 1886-1918 (red. nauk. Maciej Gloger) Indeks osób sporządziła Irena Bednarz Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2017 ISBN 978-83-7507-231-0 format B5, s. 304, summ. In English, indeks osób stosowny link Przemiany zachodzące w kulturze polskiej między okresem pozytywizmu a przełomem wieku XIX i XX, czyli czasem kształtowania się nowoczesnej świadomości narodowej i „dojrzewania” Polaków po popowstaniowej traumie do niepodległości i suwerenności, są niedostatecznie opisane, a ich postrzeganie obrosło w liczne stereotypy i uproszczenia. Panowało przekonanie, że pozytywizm był postawą sprzeczną z nacjonalizmem. W istocie stworzył on jednak podstawy pod światopoglądowe i programowe założenia ruchu narodowego. Z całą mocą ujawniło się to w dobie rewolucji 1905 roku. Książka ma charakter interdyscyplinarny. Autorzy podejmują zagadnienie kontynuacji pozytywistycznych idei w ruchu narodowym i kulturze polskiej wielopłaszczyznowo, w sposób zróżnicowany metodologicznie Znajdziemy tu zarówno klasyczne rozprawy historyczne, jak też pogłębione prace interpretacyjne, dotyczące twórczości i myśli pisarzy oraz działaczy społecznych (np. Tomasz Teodor Jeż, Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz, Adam Krechowiecki). Spis treści Andrzej Dwojnych, Pozytywiści w działaniu, romantycy w programie — charakterystyka wybranych prowincjonalnych środowisk narodowych z przełomu XIX/XX wieku Maciej Gloger, Pozytywizm pozytywistów a pozytywizm narodowców. Między kontynuacją a opozycją Katarzyna Wrzesińska, Od kultury elit do kultury mas. Obraz poezji i literatury polskiej w myśli Narodowej Demokracji doby zaborów Joanna Nowak, Spotkanie starych pojęć z nowymi. Naród w refleksji autorów Upominku. Książki zbiorowej na cześć Elizy Orzeszkowej Wacław Forajter, Wojny burskie i ekonomia ekspansji (Prus — Dmowski) Bartłomiej Szleszyński, Globalizacja, kolonizacja, darwinizm społeczny. Wstęp do rozważań o kilku podobieństwach pomiędzy poglądami Bolesława Prusa i ideologów Narodowej Demokracji Adrianna Adamek-Świechowska, Sienkiewicz — „budziciel ducha narodu” — w roli autorytetu obozu narodowego w okresie międzywojnia Grzegorz Marchwiński, Zrywanie ciągłości. Notatki do rozważań nad habitusami polskimi 2. połowy XIX wieku (Orzeszkowa — Żeromski — Dmowski) Maria Jolanta Olszewska, Polaków portret własny. Refleksje po lekturze Veto! Adama Krechowieckiego Wiesław Ratajczak, Pozytywistyczne i nacjonalistyczne idee w twórczości powieściowej oraz programie politycznym Zygmunta Miłkowskiego Michał Rogalski, Teologiczne narzędzia w budowaniu świadomości narodowej. Jubileusz pięćdziesięciolecia ogłoszenia dogmatu o niepokalanym poczęciu na łamach „Przeglądu Powszechnego” Jarosław Tomasiewicz, Antysemityzm gospodarczy między pozytywizmem a rasizmem (1876-1941). Szkic z historii idei Magdalena Piekara, Kwestia żydowska w pierwszym roku istnienia czasopisma „Głos” Indeks osób
 20. Polecam z pięknem obcowanie. Art-Deco. Secesja. Podstawki korkowe „Posadzki warszawskie” stosowny link
 21. Michał Fijałkowski Pieśń ludowa u Johanna Gottfrieda Herdera Impulsy, źródła, recepcja Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2017 ISBN 978-83-7507-222-8 format B5, s. 202, bibliografia, ilustr., indeks Zainteresowanie tematyką ludową splata się pod koniec XVIII wieku z poszukiwaniem eposów narodowych, a to za sprawą wydanych w 1760 roku Pieśni Osjana; ta mistyfikacja literacka rozbudziła zainteresowanie dawną, prostą, nieskomplikowaną poezją o surowym, „barbarzyńskim” języku, formie, która sprzeciwiała się panującym dotychczas klasycystycznym trendom. Pięć lat później pojawia się obszerny zbiór starych ballad angielskich i szkockich Thomasa Percy'ego, również zabytku odnalezionego „przez przypadek”. Wydanie to robi niesamowitą karierę w Europie, przede wszystkim w Niemczech, gdzie naśladowanie jego anonimowych pieśni prowadzi do powstania najwcześniejszych ballad artystycznych. Johann Gottfried Herder na początku lat 70-tych XVIII wieku formułuje w swoich pismach postulaty dotyczące nowej literatury, jaką chciałby widzieć w Niemczech, przygotowuje również wydanie zbioru europejskich pieśni ludowych zatytułowane Volkslieder, do czego dochodzi w latach 1778-1779. Recepcja owego zbioru, zarówno w rodzimych Niemczech, jak i w krajach słowiańskich, posłużyła za impuls do ukonstytuowania się literatur narodowych; przysłużyła się przede wszystkim Czeskiemu Odrodzeniu Narodowemu, w szczególności dwóm mistyfikacjom literackim, Rękopisowi królodworskiemu i Rękopisowi zielonogórskiemu, na terenie krajów południowosłowiańskich zaś działalności Vuka Stepanovicia Karadžića. Recepcja zbioru Herderowskiego w literaturze polskiej wzmiankowana jest przykładami działalności zbierackiej w czasach preromantyzmu przed rokiem 1822. Michał Fijałkowski studiował na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Germanistyki (2004-2008) i na Wydziale Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (2007-2012). Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa uzyskał w 2013 roku. Wśród obszarów badań i zainteresowań autora m.in. znajdują się: komparatystyka literacka, korelacje historyczno-literackie kultur słowiańskich z niemiecką, folkloryzm w literaturach europejskich, dramat XVIII i XIX wieku, literatura popularna oraz translatoryka. Członek zespołu projektu badawczego „Wiersz litanijny w kulturze regionów Europy”. Oto stosowny link Spis treści Wstęp 1. Pieśni Osjana (1760) Jamesa Macphersona 1.1. Historia powstania 1.2. Recepcja Osjana w Anglii 1.3. Źródła Pieśni Osjana 1.4. Recepcja Osjana w Niemczech 1.5. Pieśni Osjana a początki historycyzmu literackiego 2. Walter Scott i jego Waverley 2.1. Szkocja i jej rola w preromantycznym przełomie literackim oraz jej wkład w tworzenie się kultury popularnej 2.2. Twórczość romantyczna Waltera Scotta 2.3. Waverley (1814) 3. Thomas Percy i jego Reliques of Ancient English Poetry (1765) 3.1. Angielska i szkocka pieśń ludowa i ballada 3.2. Okoliczności powstania oraz zawartość Reliques Percy'ego 3.3. Badania Percy'ego. Nadanie pieśni ludowej kryterium historyczności 3.4. Twórczość minstreli a pieśń ludowa 3.4.1. Pieśń ludowa a teatr angielski. Ballady z Shakespeare'a 3.4.2. Romans rycerski a pieśń ludowa 3.4.3. Pozostałe pisma Percy'ego 4. Johann Gottfried Herder i jego Volkslieder (1778/1779) 4.1. Wyjątki z listów o Osjanie i pieśniach dawnych ludów (1773) 4.2. Myśli o filozofii dziejów (1784-1791) 4.3. Volkslieder (Pieśni ludowe) - okoliczności powstania zbioru 4.4. Pieśni angielskie i szkockie 4.4.1. Pieśni angielskie 4.4.2. Pieśni szkockie 4.5. Pieśni niemieckie 4.6. Pieśni romańskie 4.6.1. Pieśni hiszpańskie 4.6.2. Pieśni francuskie 4.6.3. Pieśni włoskie 4.6.4. Pieśni w łacinie średniowiecznej 4.7. Pieśni północne 4.7.1. Pieśni północne (Nordisch) 4.7.2. Pieśni skaldyjskie 4.7.3. Pieśni duńskie 4.8. Pieśni bałtyckie 4.8.1. Pieśni litewskie 4.8.2. Pieśni łotewskie 4.9. Pieśni słowiańskie 4.9.1. Pieśni morlackie 4.9.2. Pieśni czeskie 4.9.3. Pieśń połabska 4.10. Pieśni starożytne 4.11. Pieśni pozostałe 4.11.1. Pieśni estońskie 4.11.2. Pieśni peruwiańskie 4.11.3. Pieśni lapońskie 4.11.4. Pieśń grenlandzka 4.11.5. Pieśni pozostałe z dodatku (Anhang) 4.12. Próba rozbioru genologicznego Volkslieder 4.13. Odbiór Herderowskich Volkslieder w Niemczech 5. Recepcja i oddźwięki Herdera w Słowiańszczyźnie 5.1. Pieśni ludowe Słowian południowych 5.1.1. Działalność Vuka Stefanovicia Karadžića 5.2. Ludowość słowiańska a Czeskie Odrodzenie Narodowe 5.2.1. Rękopis królodworski (1817) i Rękopis zielonogórski (1818) 5.3. Oddźwięki Herderowskie w Polsce Podziękowania Ilustracje Bibliografia Indeks
 22. Edmund Kotarski (ur. 7 października 1930 r.), emerytowany profesor zwyczajny (Uniwersytet Gdański); historyk literatury i kultury średniowiecznej i nowożytnej, ze szczególnym uwzględnieniem Gdańska; edytor. Zajmuje się głównie prozą publicystyczną i poezją okolicznościową, początkami marynistyki i kulturą medialną dawnych epok. Opublikował m.in. następujące, niezapomniane książki: Publicystyka Jana Dymitra Solikowskiego (1970), U progu marynistyki polskiej: XVI-XVII wiek (1978), Dziedzictwo i tradycja. Szkice o literaturze staropolskiej (1990), Gdańska poezja okolicznościowa XVII wieku (1993), Sarmaci i morze. Marynistyczne początki w literaturze polskiej XVI-XVIII wieku (1995), Gdańsk literacki (do końca XVIII wieku) (1997), Gdańska poezja okolicznościowa XVIII wieku (1997). Wydał kilka tomów marynistycznych tekstów źródłowych, m.in. „Kto ma państwo morskie...”. Problemy morza w opinii dawnej Polski (1970), Trzy podróże (1973), „Trzymajmy się morza”. Problemy morza w opinii Rzeczypospolitej XVIII wieku (1985). W 2017 roku ukazała się jego najnowsza książka: Edmund Kotarski Kultura medialna średniowiecza. Europa łacińska Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2017 ISBN 978-83-7507-219-8 format B5, s. 335, bibliografia, indeks stosowny link (szczegółowy spis treści) Książka uwzględnia rozwijające się paralelnie wizualizacje: gdańskie portale, pomorskie malowidła ścienne i stropowe, witraże, także weksylia, pieczęcie i monety. One także, obok pisma i ksiąg, przenosiły informacje i budziły emocje, generowały wartości, uczestniczyły w tworzeniu i rozwijaniu kultury.
 23. Adam Zięba Inspiracje ewangeliczne w poezji pasyjnej XVII wieku Tematem dzieła są modyfikacje tekstu kanonicznych Ewangelii w staropolskiej literaturze pasyjnej, dokonywane na różnych poziomach utworów, np. konstrukcji, narracji, faktografii, symboliki, metaforyki, stylu. Metodą interpretacji jest hermeneutyka, szczególnie hermeneutyka filozoficzna. Dr Adam Zięba – historyk literatury, badacz literatury dawnej (szczególnie baroku), absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. W roku 2015 obronił pracę Inspiracje ewangeliczne w poezji pasyjnej XVII w. pod kierunkiem prof. dr hab. Jadwigi Kotarskiej. Opublikował artykuł o dylogii Wacława Potockiego Rozkosz światowa i duchowna i o symbolu pelikana w literaturze i sztuce przedoświeceniowej Europy. W krąg swoich zainteresowań badawczych włącza liczne przykłady dzieł plastycznych, dając tym samym holistyczny obraz kultury dawnej Europy. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółowym spisem treści książki: Spis treści Wstęp Rozdział I. Symbole pasyjne Transformacje symboli Ścieżki przekształceń Symbol krzyża Prasa mistyczna i winna latorośl Symbol nocy i ciemności Symbol ogrodu Symbolika Góry Oliwnej Arma Christi Symbol krwi Symbol siódemki Symbol łabędzia Pasyjne symbole temporalne Symbolika ciała Rozdział II. Metafory Jezus Słońce sprawiedliwości – chrystologiczna metaforyka luksoryczna Ecce agnus Dei: Jezus jako baranek Tyś jest wierny pelikan Dziś Fenix drogi na stos drew srogi uprzejmie leci Jezus jako Logos Metaforyka żeglarska Metaforyka krwi Jezus jako ołtarz Rozdział III. Typologia pasyjna Jezus Chrystus – Nowy Adam Izaak Józef Egipski Abel Wąż miedziany – Nechusztan Rozdział IV. Ścieżki i cele transformacji ewangelicznych Amplifikacja Redukcja Inwersja Syntetyzacja Zakończenie Bibliografia Źródła Opracowania tradycyjna wersja papierowa wersja elektroniczna e-book
 24. Ukazała się ciekawa rzecz — dla zainteresowanych alternatywnymi koncepcjami nowoczesności narodu. Książka o późnym, jakże jednak ważnym polskim pozytywizmie. Polecam! Maciej Gloger Pozytywizm XX wieku Od pracy organicznej do nowoczesnej świadomości narodowej ISBN 978-83-7507-213-6 Format B5, s. 176, indeks osób, oprawa twarda Tradycja pozytywistyczna w Polsce jest mało znana, często pomijana w dyskusjach o naszej współczesności lub traktowana marginesowo, stereotypowo i powierzchownie. Najprostszym wyjaśnieniem tego stanu rzeczy może być wskazanie na niepodważalny fakt dominacji paradygmatu romantycznego w nowoczesnej kulturze polskiej. Powstanie tej monografii jest motywowane próbą restytuowania pozytywistycznej tradycji dla współczesnych Polaków, wskazania ciągle żywych inspiracji mogących wpływać na jakość naszego życia, funkcjonowanie i rozwijanie polskiego organizmu społecznego, polskiej cywilizacji. Maciej Gloger (ur. 1970) mieszka w Poznaniu, jest profesorem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zajmuje się historią idei pozytywizmu i modernizmu oraz związkami literatury z fiilozofią. Autor książek: Bolesław Prus i dylematy pozytywistycznego światopoglądu (2007) oraz Sienkiewicz nowoczesny (2010). stosowny link Spis treści Wstęp Rozdział I O entropii pozytywizmu w kulturze polskiej Rozdział II Liberalizm pozytywistyczny – dwie drogi myśli (Prus – Świętochowski) Rozdział III Sztuka – społeczeństwo – naród. Poglądy filozoficzno-estetyczne Władysława Mieczysława Kozłowskiego, czyli o długim trwaniu pozytywizmu Rozdział IV Bolesław Prus, pozytywizm i Czechy Rozdział V Sienkiewicz i Masaryk. O kulcie autora Qvo vadis w Czechach Rozdział VI Nacjonalizm polski wobec scjentyzmu i myśli przyrodoznawczej Rozdział VII Adolf Dygasiński i narodziny nowoczesnej świadomości narodowej Rozdział VIII Nowy pozytywizm narodowy. Roman Dmowski wobec twórczości Władysława S. Reymonta Summary Bibliografia Indeks osób
 25. Nigdy wcześniej literatura nie odnosiła się tak mocno do nauk przyrodniczych i technicznych. Mówi się, nie bez racji, o pozytywistycznym scjentyzmie. Model kultury polskiej, stworzony i propagowany przez pozytywistów, miał spełniać funkcje pragmatyczne, oddziałując na przeorientowanie świadomości kulturowej rodaków, co znajdowało swój wyraz w naukach humanistycznych i społecznych. Stawiany dzisiaj postulat badawczego oglądu przestrzeni kultury polskiego pozytywizmu zaowocował ujęciami i przybliżeniami szczegółowych problemów z zakresu historii idei, filozofii, techniki, nauki, myśli społecznej oraz matematycznej, a także przekrojami o charakterze bardziej syntetycznym, przeglądowym, które odkrywają składniki ówczesnego modelu wiedzy oraz jego konsekwencje i przejawy w różnych dziedzinach humanistyki: literaturze i poezji, badaniach literaturoznawczych, myśli psychiatrycznej i jej wpływie na postrzeganie kwestii metafizycznej, apologetyce katolickiej, ideologii polskiego nacjonalizmu. W tomie udało się zatem scharakteryzować szerokie przestrzenie kultury polskiego pozytywizmu, często dotąd zupełnie nieznane. W grudniu 2016 ukazała się książka o raczej do niedwna słabo znanych wątkach polskiej kultury drugiej połowy XIX wieku. Jej tytuł mówi sam za siebie: Między przyrodoznawstwem a humanistyką Przestrzenie kultury polskiego pozytywizmu pod redakcją Macieja Glogera i Tomasza Sobieraja ISBN 978-83-7507-208-2 format B5, s. 223, indeks osób stosowny link Spis treści Wstęp Tomasz Sobieraj, W stronę konsiliencji wiedzy. Pozytywizm polski o ideale nauki i poznania Damian Włodzimierz Makuch, Narodziny polskiego scjentyzmu – o kryptometafizycznej dyskusji na temat szaleństwa Dawid Maria Osiński, Poezja polskiego pozytywizmu o naukach przyrodniczych Hanna Żbikowska, Pomiędzy tańcem śmierci a łańcuchem pokarmowym – „Odgłosy z gór” Felicjana Faleńskiego Małgorzata Okulicz-Kozaryn, Radosław Okulicz-Kozaryn, Scjentyzm a literacka kariera pewnego mięczaka. Wokół „Skałotocza‐palczaka” Antoniego Sygietyńskiego Ireneusz Gielata, „Oko Emersona” i „oko Darwina” – Dickens, Sienkiewicz i wodospad Niagara Marcin Jauksz, Bolesław Prus, George Henry Lewes i granice powieściowej wiwisekcji Lech Gruszecki, Treści matematyczne w „Notatkach «lubelskich»” Bolesława Prusa Marek Lubański, Pozytywistyczny paradygmat metodologiczny i jego niektóre konsekwencje w polskich badaniach literackich przełomu XIX i XX wieku Michał Rogalski, Polska apologetyka katolicka wobec teorii ewolucji. Katolicyzm a rozwój nauki w drugiej połowie XIX wieku i na początku XX wieku Maciej Gloger, Nacjonalizm polski wobec scjentyzmu i myśli przyrodoznawczej Indeks osób
×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.