Jump to content
 • Announcements

  • Jarpen Zigrin

   Zostań naszym fanem. Obserwuj nas w social mediach : )   12/11/2016

   Daj się poznać jako nasz fan oraz miej łatwy i szybki dostęp do najnowszych informacji poprzez swój ulubiony portal społecznościowy.    Obecnie można nas znaleźć m.in tutaj:   Facebook: http://www.facebook.com/pages/Historiaorgp...19230928?ref=ts Twitter: http://twitter.com/historia_org_pl Instagram: https://www.instagram.com/historia.org.pl/
  • Jarpen Zigrin

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum   12/12/2016

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum. Krótki przewodnik o tym, jak poprawnie pisać i cytować posty: http://forum.historia.org.pl/topic/14455-przewodnik-uzytkownika-jak-pisac-na-forum/
Sign in to follow this  
Jarpen Zigrin

Regulamin Konkursu

Recommended Posts

REGULAMIN I KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO - "Kadr Historii"

(zwanej dalej Regulaminem)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Biorąc udział w niniejszym konkursie, uczestnik (zwany dalej Uczestnikiem) wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się stosować do jego postanowień.

1.2. Organizatorem konkursu o nazwie "Kadr Historii", zwanego dalej Konkursem, jest HISTORIA.org.pl zwany dalej Organizatorem.

1.3. Patronat nad Konkursem objęło Muzeum Historii Polski.

1.4. Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronach HISTORIA.org.pl, FORUM.HISTORIA.org.pl. oraz BLOG.HISTORIA.org.pl Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: kadrhistorii@gmail.com

1.5. Celem Konkursu jest wybór najlepszych zdjęć, które w najlepszy sposób odzwierciedlają hasło przewodnie "Kadr Historii". Dodatkowym celem jest zachęcenie do fotografowania miejsc, wydarzeń i ludzi związanych z historią

1.6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są członkowie komisji konkursowej, a także członkowie ich najbliższej rodziny.

1.7. Niniejszy Regulamin jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestników na stronie internetowej www.historia.org.pl.

2. PRZEDMIOT KONKURSU ORAZ ZASADY ZGŁOSZEŃ

2.1. Konkurs jest skierowany do wszystkich użytkowników serwisu wwwhistoria.org.pl oraz forum.historia.org.pl którzy skończyli osiemnaście lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów.

2.2. Konkurs trwa od dnia 7 sierpnia 2008 r. do dnia 14 września 2008 r. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia terminu zakończenia konkursu.

2.3. Zdjęcia można nadsyłać w dwóch kategoriach:

a) "Kadr Historii" - zdjęcia związane z tematyką historyczną np. przedstawienie obiektów historycznych, rekonstrukcji historycznej, zabytków architektonicznych etc.

B) "Wakacyjna fotografia" - zdjęcia z wakacji o innej niż historyczna tematyce.

2.4. Podstawą udziału w Konkursie jest :

a) przesłanie w trakcie trwania Konkursu minimum jednego, a maksymalnie trzech zdjęć, w formacie jpeg, o ciężarze nie większym niż 400 kB

B) dołączenie imienina, nazwiska, adresu, tytułu zdjęcia, miejsca i daty wykonania, kategorii konkursowej z krótkim opisem w objętości nie większej niż 250 znaków.

2.5. Dozwolone jest zgłaszanie zdjęć do obydwu kategorii konkursowych.

2.6. Nie można wysłać tej samej fotografii do dwóch różnych kategorii Konkursowych.

2.7. Zdjęcie winno być wykonane pomiędzy 1 czerwca 2008 r., a 14 września 2008 r.

2.8. Fotografie należy przesłać w formie załącznika do listu elektronicznego na adres e-mail: kadrhistorii@gmail.com

2.9. Uczestnicy, którzy uchybią którejkolwiek z zasad Regulaminu zostaną zdyskwalifikowani.

3. NAGRODY I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

3.1. O wyborze zwycięzców Konkursu (Uczestników Konkursu, którym przyznane zostaną nagrody) zdecyduje komisja konkursowa powołana przez Organizatora. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i wiążące dla Uczestników.

3.2. Nagrody są przyznawane w drodze głosowania komisji konkursowej w składzie:

a) Pancerny - przewodniczący komisji konkursowej

B) Marta Rogińska - wiceprzewodnicząca komisji konkursowej

c) Jarpen Zigrin - sekretarz komisji konkursowej

d) Vissegerd - członek komisji konkursowej

e) Capricornus - członek komisji konkursowej

f) Estera - członek komisji konkursowej

g) Bejdak - członek komisji konkursowej

3.3. Organizator może w każdej chwili zmienić skład komisji konkursowej bez konieczności dokonywania zmian w Regulaminie.

3.4. Od dnia rozpoczęcia Konkursu Organizator może udostępnić na swoich stronach prace przesłane przez Uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany rozdzielczości zdjęcia opublikowanego na swojej stronie.

3.5. Komisja konkursowa będzie oceniało każdą z prac, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

a) zgodność z Regulaminem

B) powiązania z historią (w kategorii "Odkryj Polskę na nowo" ten punkt nie będzie brany pod uwagę)

c) jakość

d) oryginalność

3.6 Każdy z członków komisji konkursowej będzie mógł oceniać nadesłane prace w skali od 1 do 10, gdzie 10 będzie oceną najwyższą. Następnie z ocen jurorów zostanie wyciągnięta średnia arytmetyczna, która będzie oceną końcową danego zdjęcia. Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom, którzy przesłali zdjęcie ocenione przez komisję konkursową za najlepszą.

3.6.1. Komisja konkursowa będzie miała 7 dni na ocenę prac od dnia zakończenia konkursu.

3.6.2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 22 września.

3.7. Dziesięć najwyżej ocenionych zdjęć, będzie miało prawo ubiegać się o nagrodę publiczności (Z czego 6 najlepiej ocenionych w kategorii "Kadr historii", a 4 najlepiej ocenione z kategorii "Wakacyjna fotografia"). Zwycięzca zostanie wyłoniony w ankiecie utworzonej na forum.historia.org.pl.

3.7.1. Ankieta będzie utworzona w przeciągu 7 od dnia ocenienia przez jurorów wszystkich prac. Głosować będą mieli prawo użytkownicy forum.historia.org.pl. Okres trwania ankiety to 7 dni.

3.8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach Organizatora.

3.9. O rodzaju nagród i sposobie ich wręczenie Organizator poinformuje w trakcie Konkursu.

4. DANE I MATERIAŁY OTRZYMYWANE OD UCZESTNIKÓW

4.1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych dla celów związanych z wykonywaniem zobowiązań wynikających z Konkursu wobec Uczestników, podlegających w szczególności na przyznawaniu i wydawaniu nagród.

4.2. Poprzez zgłoszenie zdjęć do Konkursu Uczestnik oświadcza, że:

a) posiada pełne prawa autorskie i majątkowe do nadesłanych zdjęć i udziela Organizatorowi licencji na korzystanie i rozporządzenie bez osobnego wynagrodzenia z wyżej wymienionych praw

B) uzyskał upoważnienia od wszystkich osób przedstawionych na zdjęciach do eksploatacji ich wizerunków i przenosi je na Organizatora

c) nie obrabiał komputerowo i nie retuszował w jakikolwiek sposób nadesłanych zdjęć

d) wykonał zdjęcie pomiędzy 1 czerwca 2008 r., a 14 września 2008 r.

e) podane przez siebie dane są prawdziwe

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

5.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu spowodowane działaniami sił wyższych oraz przyczynami nie leżącymi po jego stronie lub okolicznościami, za które odpowiedzialności nie ponosi lub których nie można uniknąć bez poniesienia dodatkowych kosztów.

5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć z konkursu, które o treści powszechnie uznawanej za obraźliwą, naruszające dobra osób trzecich lub prawo polskie. Decyzja o usunięciu takich treści jest niepodważalna i ostateczna.

5.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

5.4. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za ewentualne wady nagród rzeczowych ponosi podmiot, który nagrody ufundował. Zdobywca nagrody będzie dochodził zaspokojenia roszczeń z powyższych tytułów bezpośrednio od fundatora nagród.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Zasady udziału w Konkursie określa niniejszy Regulamin dostępny na stronach organizatora.

6.1. Wszyscy Uczestnicy Konkursu podlegają Regulaminowi. Każde zgłoszenie uczestnictwa, w szczególności poprzez przesłanie zdjęć stanowi zgodę Uczestnika na postanowienia Regulaminu.

6.3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestników.

6.4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie konkursu. Z powyższych względów Organizator zaleca potencjalnym Uczestnikom sprawdzenia informacji o Konkursie.

6.3. Kwestie dt. interpretacji rozstrzyga Organizator i są one ostateczne.

6.4. Organizator zastrzega sobie możliwość skończenia lub przerwania konkursu przed czasem jego zakończenia nie wręczając nagród.

6.4. Organizator nie weźmie udziału w żadnej dyskusji nad kwestiami proceduralnymi ani wynikami Konkursu.

6.5. Jeśli nie zgadzasz się z jakimkolwiek punktem tego Regulaminu nie możesz wziąć udziału w Konkursie.

6.6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.