Jump to content
 • Announcements

  • Jarpen Zigrin

   Zostań naszym fanem. Obserwuj nas w social mediach : )   12/11/2016

   Daj się poznać jako nasz fan oraz miej łatwy i szybki dostęp do najnowszych informacji poprzez swój ulubiony portal społecznościowy.    Obecnie można nas znaleźć m.in tutaj:   Facebook: http://www.facebook.com/pages/Historiaorgp...19230928?ref=ts Twitter: http://twitter.com/historia_org_pl Instagram: https://www.instagram.com/historia.org.pl/
  • Jarpen Zigrin

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum   12/12/2016

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum. Krótki przewodnik o tym, jak poprawnie pisać i cytować posty: http://forum.historia.org.pl/topic/14455-przewodnik-uzytkownika-jak-pisac-na-forum/
Sign in to follow this  
Samuel Łaszcz

Podział terytorialny 1944 - 1975

Recommended Posts

Mogę podać aktualnie jakie książki ja posiadam (jeśli to pomoże)

T. Fuks, A. Łopatka, M. Rybicki "Ustrój Polityczny PRL"

A. Ajnenkiel, "Konstytucje Polski w rozwoju dziejowym 1791 - 1997"

W. Witkowski "Historia administracji w Polsce 1764 - 1989"

J. Służewski, "Terenowe organy administracji i rady narodowe po reformie"

J. Bardach, Dzieje Sejmu Polskiego

A.L. Sowa Historia polityczna Polski 1944-1991

H. Izdebski, Historia administracji

M. Kallas Historia ustroju Polski

Edited by piotrek2266

Share this post


Link to post
Share on other sites

Moim zdaniem to powinno wystarczyć zwłaszcza jak się przejrzy zawarte tam pozycje bibliograficzne, może nie licząc wspomnianej kwestii wiejskiej. Przydałoby się, poza tak ogólnymi opracowaniami, kilka artykułów omawiających daną kwestię bardziej szczegółowo. Starał piotrk226 dotrzeć do jakichś periodyków prawno-administracyjnych?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Może coś z tego się przyda:

J. Chwistek "Tendencje rozwojowe rad narodowych i ich organów w świetle przeprowadzonej reformy gmin"

S. Wójcik "Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku. Myśl samorządowa - historia i współczesność"

tegoż "Problemy decentralizacji administracji", "Roczniki Nauk Społecznych", z. 1, 1999

J. Wieczorek "Reforma terenowych organów władzy i administracji państwowej: 1972-1975"

S. Gebert "Władze i administracja terenowa po reformie"

E. Niedzielska-Klimek "Koncepcje "usamorządowienia" rad narodowych w PRL", "Przegląd Politologiczny", R. 10, nr 3, 2005

M. Kocięcka "Administracja terenowa w Polsce w latach 1944-1950", "Społeczeństwo i Polityka", nr 3, 2013

W. Morawski "O radach narodowych"

P. Tomanek "Skarbowość samorządowa"

"Gminne rady narodowe i naczelnicy gmin: prawa i obowiązki" red. F. Siemieński

P. Typiak "Obowiązki i zadania gmin wiejskich"

W. Dawidowicz "Zarys ustroju organów administracji terytorialnej w Polsce"

S. Zawadzki "Gromadzkie rady narodowe w świetle badań empirycznych przed reformą"

S. Starościak "Problemy współczesnej administracji"

tegoż, "Decentralizacja administracji"

J. Dziobek-Romański "Przemiany administracji terytorialnej w Polsce w latach 1944–1990", "Opolskie Studia Administracyjno-Prawne", T. XI, nr 2, 2013

D. Gałaj "Samorząd wiejski w PRL"

J. Surowiec "Ewolucja ustawodawstwa o radach narodowych Konstytucja PRL", w: "Konstytucja PRL po 30 latach jej obowiązywania" red. K. Działocha

J. Koźbiał "Reforma samorządu mieszkańców miast"

L. Olejnik "Reforma Podziału Administracyjnego Polski w 1975 r. (z szerszym uwzględnieniem zmian w regionie łódzkim)", w: "Rocznik Łódzki", t. XLII, 1995

S. Marczewski "Nieco o gospodarce terenowej, radach narodowych i robotniczych", „Rada Narodowa", nr 17, 1957

M. Gończar "Samorząd wsi - historia i nowe możliwości"

A. Wendel, Z. Zell "Rady narodowe w PRL"

M. Szpringer "Gromadzkie rady narodowe: szkice prawno-polityczne "

tegoż, "Ustrojowa rola rad narodowych a ich funkcja ekonomiczna"

B. Dolnicki "Samorząd terytorialny"

W. Madurowicz "Z zagadnień decentralizacji w terytorialnym przekroju gospodarki narodowej", "Problemy Rad Narodowych", nr 38, 1977

A. Antoszewski "Naczelnik i prezydium w strukturze gminnej rady narodowej", tamże, 1974

Z. Leoński "Nowa struktura i nowe zadania rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej"

E. Rączka "Rady narodowe"

E. Denek "Rola organów terenowych gmin oraz miast i gmin w działalności socjalno-kulturalnej po reformie z lat 1973-1975 : (studium ekonomiczno-finansowe)", "Zeszyty Naukowe - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu", Seria 2, Prace Doktorskie i Habilitacyjne, z. 83, 1985

L. Malinowski "Struktura i funkcjonowanie władzy w gminie"

W. Narojek "System władzy w mieście"

J. Piekałkiewicz "Communist Local Government. A Study of Poland"

A. Lutrzykowski "Władza polityczna w gminie"

J.P. Gieorgica "Polska lokalna we władzy PZPR".

/dostępne w sieci na: www.euroreg.uw.edu.pl; tamże trochę bibliograficznych pozycji/

Warto zajrzeć do ukazującego się wówczas pisma "Gospodarka i Administracja Terenowa", wspomniana "Rada Narodowa" czy "Problemy Rad Narodowych", "Państwo i Prawo".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bardzo dziękuję za pomoc. Powyższe publikacje okazały się bardzo pomocne.

A mam jeszcze jedno pytanie. Czy istnieją jakieś książki w których to znajdę jakieś informacje o granicach państwowych (Polski) po II wojnie światowej.

Edited by piotrek2266

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kilka pozycji podanych jest tu:

forum.historia.org.pl - " Kształtowanie się granic Polski po II wojnie Światowej"

forum.historia.org.pl - "Północna granica"

forum.historia.org.pl - "Konflikty graniczne Polski Ludowej"

Dodać można:

F. Jarzyna "Umowy graniczne Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej"

R. Ptasiński "Granice państwowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Wybór przepisów"

"Polska w stosunkach międzynarodowych 1945–1989. Wybór dokumentów"

H. Dominiczak "Granice państwa i ich ochrona na przestrzeni dziejów 966–1996"

A. Roszkowski "Wschodnie granice Polski"

P. Eberhardt "Polska granica wschodnia 1939-1945"

tegoż, "Linia Odry i Nysy Łużyckiej, jako zachodnia granica Polski – postulaty i urzeczywistnienie", w: "Studia nad geopolityką XX wieku", "Prace Geograficzne" 242, 2013

J. Ławski "Ochrona granic Polski Ludowej 1945-1948"

J. Ślusarczyk "Granice Polski w XX wieku : (koncepcje, realizacja, zagrożenia)"

P. Szymkowicz "Polsko-czechosłowacki konflikt graniczny na odcinku Śląska Opolskiego i Opawskiego w latach 1945-1947"

E. Puchacz "Sprawa granic Polski w układach między PKWN i ZSRR", "Zeszyty Historyczne", 1969, nr 15

J. Zieleniewski "Delimitacja północno-wschodniego odcinka granicy państwowej między Rzeczpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1944–1947 i związane z nią problemy narodowościowe. Wybór źródeł", "Rubieże", nr 1, Białystok 1992

P. Pałys "Czechosłowackie rozczenia graniczne wobec Polski 1945-1947"

tegoż, "Ze źródel do polsko-czechosłovackiego konfliktu granicznego w latach 1945-1947", "Pamiętnik Cieszyński", z. 11, 1996

M. Kamola-Cieślik "Spór w Zatoce Pomorskiej między Polską a NRD w latach siedemdziesiątych", "Zeszyty Naukowe. Acta Politica", Uniwersytet Szczeciński, nr 15, 2002

N. Jackowska "Spór graniczny PRL - NRD w Zatoce Pomorskiej", "Przegląd Zachodni", R. 64, nr 3, 2008

E. Orlof "Pogranicze polsko-słowackie w latach 1945-1957. (Sprawa Spisza i Orawy)", "Studia Polono-Danubiana et Balcanica", Zeszyty Naukowe UJ, Prace Historyczne, z. 101, 1993

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.