Jump to content
 • Announcements

  • Jarpen Zigrin

   Zostań naszym fanem. Obserwuj nas w social mediach : )   12/11/2016

   Daj się poznać jako nasz fan oraz miej łatwy i szybki dostęp do najnowszych informacji poprzez swój ulubiony portal społecznościowy.    Obecnie można nas znaleźć m.in tutaj:   Facebook: http://www.facebook.com/pages/Historiaorgp...19230928?ref=ts Twitter: http://twitter.com/historia_org_pl Instagram: https://www.instagram.com/historia.org.pl/
  • Jarpen Zigrin

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum   12/12/2016

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum. Krótki przewodnik o tym, jak poprawnie pisać i cytować posty: http://forum.historia.org.pl/topic/14455-przewodnik-uzytkownika-jak-pisac-na-forum/
secesjonista

Bilans gospodarki Polski - stan obecny (2014-2015)

Recommended Posts

W temacie o długu greckim padło:

(...)

Polska w 1990 r. była w strasznej sytuacji finansowej, a mimo to zacisnęliśmy zęby, kilka rządów poszło w niebyt, prof. Balcerowicz stał się dla części społeczeństwa synonimem zła, ale teraz przynajmniej, choć może nie jest jeszcze idealnie, zmierzamy w dobrym kierunku.

Weźmy teraz taką Ukrainą, mającą takie problemy związane z gospodarką i reformowaniem kraju + wojnę na wschodzie + minimalne wsparcie finansowe. Co oni na ten przykład mają powiedzieć? Są oburzeni? Mają wysyp strajków? Robią swoje i starają się nie zaprzepaścić swojej ostatniej szansy na wyjście z tego położenia. I jeżeli im się to uda, to w niedługim czasie mogą stać się nowym przykładem dla świata.

Grecy jak widać, nie rozumieją że są w o wiele lepszym położeniu niż 'Kijów', bo np. nikt tam nie ginie w ostrzale.

W odpowiedzi fraszka napisała:

Bavarsky, rozwiń proszę myśl teraz przynajmniej, choć może nie jest jeszcze idealnie, zmierzamy w dobrym kierunku.

Wg części ekonomistów Polska nie ma obecnie praktycznie żadnej własności, nie mamy fabryk, banków, polska myśl naukowa z tego co się czyta - nie istnieje.

Kupujemy najdroższy gaz w Europie, mamy niemalże najdroższy prąd w Unii i podpisaliśmy zabójczy dla resztek polskiego przemysłu Pakiet Klimatyczny. Zagraniczne firmy i banki co roku transferują z Polski do swych zagranicznych central od 70 do 80 mld zł zysków. Jesteśmy w ogonie stawki jak chodzi o przyjazne dla biznesu państwo (nie licząc banków i supermarketów).

Zadłużenie zagraniczne sektora rządowego i samorządowego to blisko 110 mld euro, zaś zadłużenie przedsiębiorstw działających w Polsce – ponad 100 mld euro.

Polacy w bankach trzymają ok. 130 mld euro, Niemcy 1,8 bln euro, Francuzi 1,2 bln euro, Włosi 1 bln euro, Hiszpanie 700 mld euro, Grecy 135 mld euro.

Niedożywionych dzieci w Polsce, w zależności od źródła danych jest od 400.000 do 800.000.

W 2014 r. 2,8 mln Polaków żyło w skrajnym ubóstwie - dane GUS.

Rozumiem, że Ty tak jak ja, radzimy sobie, nawet nieźle. Ale wiesz? Polska to także 20 % Polaków pracujących za minimalne wynagrodzenie

Share this post


Link to post
Share on other sites

Niestety to jest głupi artykuł.

Ale ja oczekuję od fraszki innych danych: ile Lasów Państwowych nie jest w rękach Polaków, ile ziemi rolniczej nie jest w rękach Polaków, ile mieszkań jest własnością nie Polaków a innych nacji, ile ogródków działkowych przejął obcy kapitał.

Poznamy wypowiedzi tych ekonomistów co to powiadają, że::

"Polska nie ma obecnie praktycznie żadnej własności, nie mamy fabryk, banków, polska myśl naukowa z tego co się czyta - nie istnieje.".

A co czyta fraszka?

Share this post


Link to post
Share on other sites
fraszka   

Mój drogi Secesjonisto, korzystając z tego, że mam jeszcze dostęp do internetu i komputera (potem gdy będę na urlopie - będziesz pewnie tęsknić :lol: ) już spieszę z wyjaśnieniem:

1. Informacja o wynikach kontroli NIK pn. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA PRZEZ ODDZIAŁY TERENOWE AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH W SZCZECINIE, WARSZAWIE I WROCŁAWIU pn. Nabywanie nieruchomości rolnych z udziałem cudzoziemców (pkt 3.7.) cyt. Ustalenia kontroli wskazują na niewystarczające regulacje prawne, na podstawie których Minister SW prowadzi rejestr transakcji nabycia (objęcia) przez cudzoziemców z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (zwanego dalej EOG) udziałów lub akcji spółek, będących właścicielami nieruchomości

rolnych.

3.7.1. W oparciu o dane uzyskane w Oddziałach w Szczecinie i we Wrocławiu oraz ogólnodostępne wpisy w KRS, NIK dokonała analizy zjawisk na wtórnym rynku obrotu nieruchomościami. Ustalono, że po rezygnacji Agencji z uprawnień do pierwokupu lub nabycia nieruchomości, nabywcami nieruchomości, zgodnie z warunkowymi umowami kupna – sprzedaży, stawały się m.in. spółki z o.o. z kapitałem polskim. Następnie udziały w tych spółkach, w drodze umowy zbycia udziałów na podstawie art. 180 Kodeksu spółek handlowych, sprzedawane były cudzoziemcom pochodzącym z EOG. W latach 2011–2013 (do 30.04) w Oddziale w Szczecinie 17 spółek z o.o. na podstawie 45 warunkowych umów sprzedaży wyraziło wolę nabycia nieruchomości o powierzchni 4.576,9 ha i wartości 127,8 mln zł. Po złożeniu przez Oddział oświadczeń o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu lub nabycia, w spółkach tych udziały zostały nabyte przez wspólników, którzy byli cudzoziemcami w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy nnpc, a spółki te stały się spółkami kontrolowanymi (art. 3e ustawy). Wspólnicy spółek z o.o. mają możliwość uzyskania prawa własności nieruchomości należących do spółek w przypadku ich likwidacji. Art. 286 Kodeksu spółek handlowych stanowi m.in., że majątek, pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów lub zasad określonych w umowie spółki. Z umowy spółki z o.o. może wynikać, że rozliczenie między wspólnikami następuje również poprzez podział składników in natura, a nie tylko w gotówce. Zakupu udziałów spółek z o.o. będących właścicielami nieruchomości na terenie województwa zachodniopomorskiego dokonywali cudzoziemcy z EOG, reprezentujący niżej wymieniony kapitał.

Tabela nr 3

kapitał:.....liczba spółek i osób fizycznych.....powierzchnia nieruchomości rolnych w ha

Holandia.....1 spółka*.............................3.224,4

Dania........6 spółek i 2 osoby fizyczne...........1.058,9

Luksemburg...2 spółki................................240,1

Niemcy.......4 spółki.................................53,5

* ponadto, ta sama spółka na terenie województwa dolnośląskiego nabyła 1.579,9 ha.

W Oddziale w Szczecinie ustalono, że w przypadku nabycia przez cudzoziemców udziałów w spółkach z o.o., w wyniku którego doszło do zmiany statusu spółki na spółkę kontrolowaną, nie zgłaszano do KRS faktu posiadania przez spółkę nieruchomości rolnych, bowiem przepisy prawa nie przewidywały takiego obowiązku. Informacje takie są jednak niezbędne w celu ewidencjonowania transakcji zgodnie z przepisami ustawy nnpc. Brak obowiązku ogłaszania przez spółki do KRS takich danych powoduje, że sądy rejestrowe nie posiadały informacji w tym zakresie. Tym samym nie przekazywały do MSW danych niezbędnych do ewidencjonowania transakcji z udziałem cudzoziemców.

3.7.2. W wyniku porównania wielkości powierzchni nieruchomości rolnych należących do spółek z o.o., w których udziały zakupili cudzoziemcy pochodzący z EOG, z powierzchniami z transakcji ewidencjonowanych przez Ministra SW i wykazywanych w sprawozdaniach z realizacji w 2011 r.

i 2012 r. ustawy nnpc stwierdzono, że: powierzchnia nieruchomości rolnych będących własnością spółek, w których udziały nabyli cudzoziemcy, wynosiła w skali kraju 5.356,8 ha. Z ustaleń kontroli NIK wynika, że wielkość ta jest wyraźnie zaniżona, bowiem tylko w 2 województwach cudzoziemcy w tym okresie nabyli udziały w spółkach będących właścicielami 6.156,8 ha.

Tabela nr 4

Porównanie ustalonej powierzchni nieruchomości rolnych należących do spółek, w których w latach 2011–2012 udziały nabyli cudzoziemcy z EOG, z powierzchnią rejestrowanych transakcji z udziałem cudzoziemców wykazywaną w sprawozdaniach Ministra SW z realizacji ustawy nnpc

(powierzchnia w ha)

Wyszczególnienie Łączne dane wg sprawozdań MSW za 2011 r. i 2012 r. Dane wg ustaleń kontroli NIK za lata 2011-2012 r.

województwo dolnośląskie.....................397,0....................1.579,9

województwo zachodniopomorskie.............1.505,7....................4.576,9

Według informacji Ministra SW, udzielonej NIK, przepisy ustawy nnpc oraz przepisy wykonawcze (…) pozwalają na objęcie kontrolą niemal wszystkich przypadków nabycia udziałów lub akcji w spółkach będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości. …Pełna realizacja kontroli zmian kapitałowych w spółkach w ww. zakresie uzależniona jest od wywiązywania się sądów rejestrowych i notariuszy z obowiązku przesyłania (…) do MSW odpowiednich dokumentów. Minister SW poinformował też, że mimo braku kompetencji do egzekwowania tego obowiązku, podejmuje jednak działania (m.in. wzywanie notariuszy do terminowego przesyłania dokumentów) zmierzające do zapewnienia pełnej wiedzy o dokonanych transakcjach nabycia udziałów lub akcji w spółkach będących właścicielami nieruchomości.

W świetle ustaleń kontroli, nie w pełni zasadne jest stwierdzenie w sprawozdaniach Ministra SW z realizacji obowiązków ustawy nnpc, że (…) Pomimo pojawiających się doniesień medialnych oraz skarg i protestów rolników dotyczących „wykupywania ziemi rolnej przez cudzoziemców”… ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców skutecznie chroni interes gospodarczy i społeczny Rzeczpospolitej Polskiej. Obrót nieruchomościami w Polsce z udziałem cudzoziemców podlega skutecznej kontroli Ministra Spraw Wewnętrznych i nie stwarza zagrożenia dla interesów narodowych(…).

W ocenie NIK, istnieje konieczność podjęcia działań zapewniających możliwość ewidencjonowania przez Ministra SW wszystkich transakcji nabywania (objęcia) przez cudzoziemców udziałów lub akcji spółek, będących właścicielami nieruchomości rolnych.**

czyli nie wiadomo ile ziemi rolnej nie jest w rękach Polaków

2/ co do lasów, to w skrócie też informacja o wynikach kontroli realizacji przez starostów zadań dotyczących gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa - jedno z głównych ustaleń cyt. niezgodne ze stanem faktycznym przedstawianie w sprawozdaniach statystycznych GUS L-03 danych dotyczących powierzchni ogólnej lasów niepaństwowych i powierzchni objętych dokumentacją urządzeniową na obszarze 16 powiatów (64%),

czyli nie wiadomo ile lasów jest w rękach prywatnych, a co dopiero mówić ile z nich nie jest w rękach Polaków

3/ co do mieszkań, też nie znalazłam rzetelnych danych.

4/ Żeby zamotać bardziej jakiekolwiek dane przeczytaj proszę o procederze tzw. słupów, mającym na celu obejście przepisów ustawy:

Najwięcej ziemi z zasobu agencji nieruchomości rolnych jest w posiadaniu Brytyjczyków (534 ha), Niemców (469 ha) i Holendrów (282 ha). Pod względem liczby zawartych umów przewodzą natomiast Niemcy (71 umów), przed Holendrami (37) i Duńczykami (16).

Cudzoziemcy także dzierżawią ziemię od agencji. Pod koniec ubiegłego roku [2010] użytkowali niecałe 103 tys. ha, na podstawie 318 umów. Najwięcej gruntów dzierżawią inwestorzy niemieccy, brytyjscy i duńscy. Natomiast największe wydzierżawione powierzchnie zlokalizowane są w województwach: zachodniopomorskim (ok. 47 tys. ha), popmorskim i opolskim (po ok. 14,5 tys. ha).

Wynika zatem, że polska ziemia jest w przeważającej mierze uprawniana przez polskich rolników. Sprawa jednak nie jest taka oczywista. Julian Sierpiński, prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, mówi o procederze, który ma być szczególnie rozpowszechniony w tym województwie, gdzie jeszcze dwie dekady temu były wielkie PGR-y. I o tę PRL-owską spuściznę toczyć się ma zażarta walka pomiędzy polskimi gospodarzami, a tymi zza Odry.

”Słup” za 5 tys. zł

- Większość przetargów ograniczonych wygrywają osoby uprawnione, a więc te, które w szybko załatwiają sobie prawo do zakupu ziemi – mówi Julian Sierpiński.

W jaki sposób? – Znalezienie takiego ”słupa” nie jest problemem, to kosztuje 5 tys. zł – wyjaśnia. – Rolników mających po 60 – 80 tys. ha stać na zapłacenie 100 tys. zł wadium. Ale jeśli do przetargu staje facet, który ma 2 ha i jest na zasiłku, to skąd ma te pieniądze? Za takimi ”słupami” stoją zachodnie firmy dysponujące sporym kapitałem, sztabem prawników i są w stanie podbijać ceny gruntów do absurdalnych stawek. W efekcie przetargi wygrywane są przez osoby czy firmy widzące w gruntach rolnych znakomitą lokatę kapitału.

– Nagle kilka osób wydzierżawiło po hektarze, zameldowało się w powiecie. Nikt ich nie zna, ale mają duże pieniądze i stają do przetargów – opisuje proceder Władysław Bieniek spod Świdwina. – Niedaleko mojego gospodarstwa zameldowali się tacy spekulanci, odgrażali się, że wykupią całą ziemię. Udało mi się ich ”przebić” podczas przetargu, jednak cena była astronomiczna - opowiada.

Przeliczenia wskazały, że wartość tych gruntów nie jest aż tak wysoka. Rolnik nie byłby w stanie na ich uprawie zarobić wystarczająco, aby spłacić z tego kredytu zaciągnięty na ich nabycie. – Nie podpisałem więc umowy i wadium w wysokości ponad 100 tys. zł przepadło. Nie jestem w stanie dokupić ziemi. Bywa, że podczas przetargów ceny nabijane są do 110 tys. za 1 ha!

Dlaczego uważasz, że cyt. "to jest głupi artykuł"? Czyżbyś by ofiarą przemocy symbolicznej i wierzył bez zastrzeżeń w jedyny święty i niepodważalny plan prof. L. Balcerowicza? Opinii krytycznych są dziesiątki. A stwierdzenie "artykuł jest głupi" jest nieprofesjonalne, bo nie dałeś żadnych kontrargumentów. A p. prof. Leokadia Oręziak jest ekonomistką z SGH, co chyba o czymś świadczy.

** https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/13/195/

*** https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/10/125/

**** http://www.agrofortis.com/art/jak-niemcy-rzucili-sie-na-polska-ziemie.html

Edited by fraszka

Share this post


Link to post
Share on other sites

"czyli nie wiadomo ile ziemi rolnej nie jest w rękach Polaków (...)

czyli nie wiadomo ile lasów jest w rękach prywatnych, a co dopiero mówić ile z nich nie jest w rękach Polaków".

Skoro: nie wiadomo, to trudno stwierdzać, że Polacy we własnym kraju praktycznie nie posiadają żadnej własności. Owi "niektórzy naukowcy" wysnuwają swe wnioski na podstawie bazy: "nie wiadomo"? To wedle mnie żadni naukowcy.

"A stwierdzenie "artykuł jest głupi" jest nieprofesjonalne".

Żeby wypowiedź była nieprofesjonalna, secesjonista musiałby uprawiać jakąś profesję, o jaką profesję chodzi?

Atoli mogę rozwinąć... nie wiem skąd autor powziął myśl, że w Polsce mamy: "praktycznie podatek liniowy od dochodów osobistych"? Może mi to fraszka objaśnić?

Niestety wypowiedź: "Jego zdaniem państwo dobrobytu jest nie tyle skutkiem zachodniego dobrobytu, ile jego przyczyną" przekracza moje zdolności pojmowania. Upraszczając: dobrobyt (państwa na Zachodzie) jest przyczyną dobrobytu (Zachodu). Ktoś to pojmuje? Czy fraszka mogła by mi objaśnić co to jest państwo dobrobytu?

Niestety kiedy dochodzę do pojęcia "prekariatu" wiem, że mam do czynienia z lewicową myślą ekonomiczną z którą mi nie po drodze.

"Gdy nastał rok 1989, Łaski napisał dla nowego polskiego rządu zestaw rad. Przestrzegał przez realnymi konsekwencjami planu Balcerowicza dla rodzimej gospodarki. Pisał, że połączenie uwolnienia cen nośników energii, wysokiej dewaluacji złotego i zaporowych stóp procentowych spowoduje drastyczny spadek płac realnych. To z kolei przełoży się na znaczący spadek popytu krajowego i recesję".

I nastąpił spadek popytu?

"Czyżbyś by ofiarą przemocy symbolicznej i wierzył bez zastrzeżeń w jedyny święty i niepodważalny plan prof. L. Balcerowicza?"

Jak wie wielu forumowiczów - jestem agnostykiem. Nie wiem czy fraszka zauważyła, ale mamy rok 2015 i trudno analizując lata 2014-2015 mówić o planie Balcerowicza, zwłaszcza, że ów pan nader mocno krytykuje poczynania kolejnych rządów. Czyżby fraszka sugerowała, że Balcerowicz kontestuje plan Balcerowicza? Nader ciekawa była by to teza.

Wciąż nie dowiedziałem się z jakich to lektur dowiedziała się fraszka, że polska myśl naukowa nie istnieje, i o jakie to nauki chodzi.

Jak rozumiem w ramach braku polskiej myśli naukowej można wymienić naukowców i inżynierów (zapewne jedynie podszywających się pod Polaków) uczestniczących przy konstrukcji Curiosity?

Share this post


Link to post
Share on other sites
bavarsky   

Wg części ekonomistów Polska nie ma obecnie praktycznie żadnej własności, nie mamy fabryk, banków, polska myśl naukowa z tego co się czyta - nie istnieje.

Kupujemy najdroższy gaz w Europie, mamy niemalże najdroższy prąd w Unii i podpisaliśmy zabójczy dla resztek polskiego przemysłu Pakiet Klimatyczny. Zagraniczne firmy i banki co roku transferują z Polski do swych zagranicznych central od 70 do 80 mld zł zysków. Jesteśmy w ogonie stawki jak chodzi o przyjazne dla biznesu państwo (nie licząc banków i supermarketów).

Zadłużenie zagraniczne sektora rządowego i samorządowego to blisko 110 mld euro, zaś zadłużenie przedsiębiorstw działających w Polsce – ponad 100 mld euro.

Polacy w bankach trzymają ok. 130 mld euro, Niemcy 1,8 bln euro, Francuzi 1,2 bln euro, Włosi 1 bln euro, Hiszpanie 700 mld euro, Grecy 135 mld euro.

Niedożywionych dzieci w Polsce, w zależności od źródła danych jest od 400.000 do 800.000.

W 2014 r. 2,8 mln Polaków żyło w skrajnym ubóstwie - dane GUS.

Za dużo wątków. Na każdy potrzeba stracić trochę czasu, by zapoznać się publikacjami np. gospodarczymi analizującymi nasze plusy i minusy, nawet wówczas gdybym się z nimi zapoznał i wyraził swoją opinię, nie miałoby to zapewne żadnego znaczenia, bo Moje zdanie jest tylko i wyłącznie zdaniem osoby X, nie ekonomisty z SGH. Zatem proszę wybaczyć, ale szkoda mi czasu na tę dyskusję.

W kraju nie jest idealnie, ale jest lepiej niż było 15-20 lat temu. To miałem na myśli, nic więcej - ale obawiam się, że nie wszyscy się z tym zgodzą, niemniej to już jest tych osób problem, nie mój. Globalne sprawy mnie nie interesują - bo nie mam na nie wpływu. Za to mam wpływ na swoje życie i ono mnie interesuje.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1234   

Ale ja oczekuję od fraszki innych danych: ile Lasów Państwowych nie jest w rękach Polaków,

Może ja nie bardzo kumam, ale jak coś jest państwowe, to jak może być prywatne? I nie rozbiegajmy się juz na to czy prywatnych Polaków, czy prywatnych obcokrajowców.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Polacy tworzą również rząd i obsadę ministerstw, skoro teza jest taka, że Polacy (jako osoby prywatne i jako polskie instytucje samorządowe i państwowe) nic praktycznie nie posiadają to ja rozumiem, że i nasze lasy są w rękach obcokrajowców. Z chęcią poznałbym konkrety w tym zakresie.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1234   

Ale napisz konkretnie, o co ci chodzi. W piewszym poście napisałeś Lasy Państwowe - wielkimi literami, czyli chodziło Ci o instytucję. Jak sama nazwa mówi - są państwowe, więc nie wiem, czyje ponadto mogły by być.

W ostatni poście piszesz już tylko o lasach, czyli o terenach porośniętych drzewami /w skrócie/. Jest to zupełnie coś innego, niż przedsiębiorstwo, o którym pisałeś powyżej, więc zdecyduj się, o co Ci w końcu chodzi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mnie się zdaje, że nader jasno się wyraziłem.

Lasy Państwowe są w polskich czy obcych rękach?

Jeśli są w polskich to znaczy, że nieprawdziwym jest stwierdzenie, że praktycznie nic nie posiadamy.

Co w tym niezrozumiałego?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1234   

Niezupełnie jasno. Ale ja też nie od razu załapałem o co Ci chodzi. Ale też Ty raz napisałeś o Lasach Państwowych, a w kolejnym poście o lasach.

W kwestiach technicznych: Oczywiście Lasy Państwowe są w rękach polskich.

Ale już na pewno nie wzystkie lasy

Share this post


Link to post
Share on other sites

W zasadzie to mamy lasy państwowe, a dokładniej publiczne będące własnością Skarbu Państwa, z czego nie wszystkie są zarządzane przez Lasy Państwowe (Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), mamy jeszcze kategorie: parki narodowe i pozostałe. I pewien procent lasów będących własnością gmin. Faktem jest, że w porównaniu do zasobów Lasów Państwowych pozostałe kategorie są mało znaczące, na 31 grudnia 2012 r. wyglądało to odpowiednio:

Lasy Państwowe - 77,3%

parki narodowe - 2,0%

inne - 1%

gminne - 0,9%

lasy prywatne - 18,8%.

/"Lasy w Polsce 2013" raport opracowany przez Instytut Badawczy Leśnictwa dla roku 2012/

Skoro jak rozumiem istnieje raczej zgoda, że lasy Skarbu Państwa i gminne nie nalezą do obcokrajowców, to czy ktoś zna opracowanie co do lasów w rękach prywatnych wskazujące, że te w znacznym stopniu nie są już w rękach polskich?

Share this post


Link to post
Share on other sites
fraszka   

Skoro chcesz Secesjonisto rozmawiać o lasach, to proszę - w dniu 17.12.2014 r. przeprowadzono (w nocy) głosowanie nad zmianą Konstytucji RP. Chciano dodać w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.) art. 74a w brzmieniu:

„Art. 74a. 1. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są dobrem wspólnym i podlegają szczególnej ochronie.

2. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie.

3. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są udostępniane dla ludności na równych zasadach. Zasady udostępniania i gospodarowania lasami określa ustawa.”* Głosy w Sejmie rozłożyły się tak: 291 za, 150 przeciw, 2 wstrzymało się. Zabrakło 5 głosów by zmiana Konstytucji została uchwalona.

Sam art. 74 Konstytucji mówi wyłącznie o ochronie środowiska:

1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.

2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.

3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.

4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.

Mówi się, na podstawie notatki opublikowanej prze WikiLeaks, że ze sprzedaży lasów miano zapłacić odszkodowania...

Jak weźmiemy pod uwagę działania rządu, który spowodował, że Lasy Państwowe muszą dać do budżetu Państwa w ciągu 3 lat 800 mln zł (przy czym Lasy Państwowe są instytucją samofinansującą się, funkcjonującą na zasadach rynkowych i bez dopłat z budżetu. W 2012 r. wypracowały zysk netto wynoszący niemal 260 mln zł, a do Skarbu Państwa odprowadziły niemal 168 mln zł podatku leśnego oraz ponad 42 mln zł podatku dochodowego)** można się zastanawiać dlaczego tak się dzieje.

I tylko tyle w temacie

* http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/E91A5986578B068BC1257CD60038BC36/%24File/2374.pdf

** http://nf.pl/przedsiebiorca/lasy-panstwowe-ograniczaja-inwestycje-zysk-musza-oddac-panstwu,,44930,226

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Miano" nie znaczy: "dokonano", to konkretniej fraszko - nie o zamiarach a o stanie faktycznym: ile lasów jest w rękach obcokrajowców?

Wie to fraszka czy jednak nie?

Share this post


Link to post
Share on other sites
fraszka   

Nie wiem Secesjonisto. Mam nadzieję, że niewiele. I że nie powtórzy się to, co w Grecji. Grecja wyprzedaje już wyspy, bo nic innego nie ma.

My nie mamy wysp, większość przemysłu (a raczej jego resztek) jest sprzedana (w rękach Skarbu Państwa, jeśli dobrze policzyłam jest 146 podmiotów (w niektórych Skarb Państwa ma tylko niewielką część udziałów))*

Jak na 36 mln kraj to ilość nie największa. Przypuszczam, że wzbogaceni po 1989 r. w dziwny sposób mają porównywalną liczbę podmiotów gospodarczych.

Banki - sprzedane (75 % jest w zagranicznych rękach, średnia unijna to 25 %).

Co nam pozostaje? Tylko lasy. I niech już tak zostanie. Bo kopalnie, to ehhh....

Sprawozdanie o stanie mienia skarbu państwa dostępne na: www.bip.msp.gov.pl

Edited by secesjonista
Link do sprowozdania nie działał, za to podawał dane osobowe użytkownika, który go ściągnął. Pozwoliłem sobie to poprawić.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.