Jump to content
 • Announcements

  • Jarpen Zigrin

   Zostań naszym fanem. Obserwuj nas w social mediach : )   12/11/2016

   Daj się poznać jako nasz fan oraz miej łatwy i szybki dostęp do najnowszych informacji poprzez swój ulubiony portal społecznościowy.    Obecnie można nas znaleźć m.in tutaj:   Facebook: http://www.facebook.com/pages/Historiaorgp...19230928?ref=ts Twitter: http://twitter.com/historia_org_pl Instagram: https://www.instagram.com/historia.org.pl/
  • Jarpen Zigrin

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum   12/12/2016

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum. Krótki przewodnik o tym, jak poprawnie pisać i cytować posty: http://forum.historia.org.pl/topic/14455-przewodnik-uzytkownika-jak-pisac-na-forum/
Sign in to follow this  
ace90

Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII w. Literatura

Recommended Posts

ace90   

Witam pytanie tak jak w temacie , potrzebuję tytuły lektur i opracowań na dany temat , również byłbym wdzięczny za linki do stron itp , Dzięki i pozdrawiam

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tofik   

Czapliński W., Długosz J., Życie codzienne magnaterii polskiej w XVII wieku, Warszawa 1976

Opaliński E., Elita władzy w województwach poznańskim i kaliskim za Zygmunta III, Poznań 1981

Patron i dwór. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz, J. Urwanowicz, Warszawa 2007

Władza i prestiż. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, red. J. Urwanowicz, Białystok 2003

Pewne wnioski można też wysunąć na podstawie biografii poszczególnych magnatów: Zamoyskiego (polecam przede wszystkim autorstwa Grzybowskiego), Koniecpolskiego (Podhorodecki), Żółkiewskiego (Besala, Podhorodecki), Sobieskiego (Wójcik) etc.

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Faworyci i opozycjoniści. Król a elity polityczne w Rzeczypospolitej XV-XVIII wieku" red. M. Markiewicz, R. Skowron

A. Mączak "Klientela: nieformalne systemy władzy w Polsce i Europie"

idem, "Nierówna przyjaźń: układy klientalne w perspektywie w perspektywie historycznej"

U. Augustyniak "Dwór i klientela Krzysztofa Radziwiłła. Mechanizmy (1585-1640) patronatu"

eadem, "Specyfika patronatu magnackiego w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII wieku Problemy badawcze", "Kwartalnik Historyczny" CIX, 202, 1

E. Stażewski "Możnowładztwo polskie na tle dziejów", t. 1 "Do końca XVII wieku"

J. Michalski "Opozycja magnacka i jej cele w początkach Sejmu Czteroletniego", w: idem, "Studia historyczne z XVIII i XIX wieku" t. 1

T. Zielińska "Magnateria polska epoki saskiej. Funkcje urzędów i królewszczyzn w procesie przeobrażeń warstwy społecznej"

"Fundator i mecenas. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku" red. E. Dubas-Urwanowicz, J. Urwanowicz

H. Litwin "Magnateria polska 1454-1649. Kształtowanie się stanu" "Przegląd Historyczny" 1983, nr 3

W. Dworzaczek "Hetman Jan Tarnowski. Z dziejów możnowładztwa małopolskiego"

"Magnateria polska jako warstwa społeczna" red. W. Czapliński i A. Kersten

"Społeczeństwo staropolskie" red. A. Wyczański, t I

W. Fałkowski "Badania nad elitą władzy w Polsce w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych", PH. t. LXXVI, 1985, z. 1

W. Czapliński "Rządy oligarchii w Polsce nowożytnej", w: "O Polsce siedemnastowiecznej. Problemy i sprawy"

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rubey   

Mam wielką prośbę do wszystkich. Davno szukam książku pt.: " Życie codzienne magnaterii polskiej w XVII wieku ". Autori - Czapliński W., Długosz J. . Najlepiej w wersji elektronicznej. Mieszkam za granicą, nie mam konta w polskim banku i nie mogę zrobić przelewu do Polski za versiju papierowu. Wie ktoś gdzie mógłbym tą książkę zdobyć?

Kto moze podać linki skąd można ściągnąć lub przesłać e-book mne na E-mail : Rubey@mail.ru wyżej wymienione książkę.

Dziękuję za każdą pomoc.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mieszkam za granicą, nie mam konta w polskim banku i nie mogę zrobić przelewu do Polski za versiju papierowu.

Ależ możesz wykonać taki przelew bez większego problemu, nawet z Białorusi (bo tam faktycznie nie jest to takie proste, ale wykonalne; w zachodnim, cywilizowanym świecie to proste jak barszcz). Ja, bankowiec Ci to mówię ;)

Na e-book szanse są marne, książka jest zbyt świeża, ale używaną z antykwariatu czy na Allegro myślę, że można złapać. Nie ma innego wyjścia, obawiam się...

Jeśli jesteś kolego Rubey z Białorusi i bardzo Ci zależy, to informuję, że czasami bywam w tym kraju, więc mogę książkę przywieźć w razie czego (ale znaleźć musisz ją sam, ja tylko zakupię). Jeśli jesteś natomiast z Rosji czy Ukrainy, to wierz mi, nie ma problemu z przelewem najmniejszego.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rubey   

Przez bańki Ukrainy nie wychodzi zrobić przelew. Chciał przez Western Union, lecz na Allegro chcą w złotych.

Dziękuję za pomoc.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rubey   

Przez bańki Ukrainy nie wychodzi zrobić przelev. Chciał przez Western Union, lecz na Allegro chcą w złotych.

Dziękuję za pomoc.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dodajmy, co do WKL:

A.B. Zakrzewski "Czy Litwa XVI-XVIII wieku znała demokrację szlachecką i oligarchię magnacką?", w: "Vetera novis augere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi" S. Grodziski, D. Malec, A. Karabowicz, M. Stus (red.) T. I i II

G. Błaszczyk "Litwa na przełomie średniowiecza i nowożytności 1492-1569".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Swego czasu polski światek nauk historycznych stał się areną sporu o kondycję psychofizyczną polskiej magnaterii, gdzie głównymi oponentami byli: Zbigniew Kuchowicz i Emanuel Rostworowski. Pokłosiem tego było kilka publikacji o tym mało zauważanym aspekcie dawnego życia.

Dla zainteresowanych:

Z. Kuchowicz "Wpływ odżywiania na stan zdrowotny społeczeństwa polskiego w XVIII wieku"

tegoż, "Z badań nad stanem biologicznym społeczeństwa polskiego od schyłku XVI do końca XVII wieku"

tegoż, "O biologiczny wymiar historii. Książka propozycji"

tegoż, "Społeczne konsekwencje postępującej degeneracji możnowładztwa polskiego w XVII-XVIII w.", "Kwartalnik Historyczny" 1969, R. LXXVI, z. 1

tegoż, "Jeszcze o zdrowiu i niezdrowiu magnatów XVII-XVIII w.", tamże, 1970, R. LXXVII, z. 2

tegoż, "Znaczenie skutków patologii nękających możnowładztwo polskie w XVII-XVIII w.", tamże, 1971, t. LXXVIII, z. 1

E. Rostworowski "Zdrowie i niezdrowie polskich magnatów w XVI-XVIII w.", tamże, 1969, R. LXXVI, z. 4

"Egzemplifikacja i statystyka a 'postępująca degeneracja' magnaterii", tamże, 1971, t. LXXVIII, z. 1

W. Dworzaczek "Uwagi o genezie magnaterii", "Magnateria polska jako warstwa społeczna", XI Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Toruniu, Sympozjum 12, Toruń 1974

K. Zuba "Bogusław Radziwiłł (1620-1669) - portret psychofizyczny magnata w świetle listów i pamiętników", "Medycyna Nowożytna", 5/1, 1998

W. Ziembicki "Zdrowie i niezdrowie Jana Sobieskiego", "Archiwum Historii i Filozofii Medycyny" 1930, t. X

W. Kaczorowski "Choroby i prawdopodobna przyczyna zgonu Zygmunta III Wazy", tamże, 1982, t. XLV, z. 1/4

tegoż, "Choroby i prawdopodobne przyczyny śmierci żon Zygmunta III Wazy - Anny i Konstancji", "Studia Historyczne" 1993, z. 3.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dodać można:

"Wobec Króla i Rzeczpospolitej. Magnateria w XVI-XVIII wieku" red. E. Dubas-Urwanowicz, J. Urwanowicz

A. Brzozowicz "Magnateria na koneckich włościach: genealogia rodów Odrowążów, Małachowskich i Tarnowskich"

W. Tygielski "Listy - Ludzie - Władza. Patronat Jana Zamoyskiego w świetle korespondencji"

E. Kowecka "Dwór 'Najrządniejszego w Polszcze magnata'"

B. Szady "Prawo patronatu w Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych: podstawy i struktura"

T. Kempa "Magnateria ruska wobec unii lubelskiej (1569)", "Białoruskie Zeszyty Historyczne", 16, 2001

K. Pietkiewicz "Kieżgajłowie i ich latyfundium do połowy XVI wieku"

J. Kurtyka "Latyfundium Tęczyńskie. Dobra i właściciele (XIV–XVII wiek)"

tegoż, "Posiadłość, dziedziczność i prestiż. Badania nad późnośredniowieczną i wczesnonowożytną wielką własnością możnowładczą w Polsce XIV–XVII wieku", "Roczniki Historyczne", 65, 1999

Z. Górczak "Rozwój majątków możnowładztwa wielkopolskiego w drugiej połowie XV i początkach XVI wieku: studium z dziejów wielkiej własności ziemskiej"

I. Kulesza-Woroniecka "Rozwody w rodzinach magnackich w Polsce XVI-XVIII wieku"

H. Olszewski "Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii 1652-1763 : prawo - praktyka - teoria - programy"

T. Bernatowicz "Mitra i buława. Królewskie ambicje książąt w sztuce Rzeczypospolitej szlacheckiej (1697–1763)"

M. Pasztor "Milicje magnackie Radziwiłłów: Michała Kazimierza „Rybeńki” i Karola Stanisława „Panie Kochanku”. Skład, organizacja, funkcje", w: "Trudne stulecia. Studia z dziejów XVII i XVIII wieku ofiarowane Profesorowi Jerzemu Michalskiemu w 70 rocznicę urodzin" red. Ł. Kądziela, W. Kriegseisen, Z. Zielińska

M. Kowalski "Księstwa w przestrzeni politycznej I Rzeczpospolitej", w: "Rola geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych" red. I. Kiniorska, S. Sala

tegoż, "Państwa magnackie w przestrzeni polityczno-administracyjnej I Rzeczpospolite", w: "Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii historycznej" red. M. Kulesza

J. Kiaupienė "Wielkie Księstwo Litewskie i wielcy książęta litewscy w XVI wieku: refl eksje nad litewskim narodem politycznym i unią lubelską", w: "Rozkwit i upadek I Rzeczypospolitej" red. R. Butterwick

A. Kersten "Hieronim Radziejowski. Studium władzy i opozycji"

W. Atamanenko "Zamoyscy i Ostrogscy: magnateria końca XVI - pierwszej połowy XVII w.", "Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne", T. 3, 2005

A. Mariani "Magnateria i duchowieństwo u progu Oświecenia : między tradycyjnymi formami patronatu a pogłębianiem więzi klientalnych", "Studia Europaea Gnesnensia", nr 6, 2012.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.