Jump to content

Gocha

Użytkownicy
  • Content count

    1
  • Joined

  • Last visited

About Gocha

  1. Mam wielką prośbę, mam do napisania wypracowanie z historii na temat : "Przedstaw kierunek i przebieg ekspansji dynastycznej Jagiellonów w XV w. Wyjaśnij dlaczego imperium jagiellońskie okazało się nietrwałe?" Napisałam pracę, ale chciałabym zasięgnąć opinii czy jest ona napisana w sposób właściwy i zgodny z tematem : Początki ekspansji dynastycznej Jagiellonów sięgają XIV wieku. Konkretnie roku 1386 kiedy to książę Litwy Władysław Jagiełło zgodnie z umową z Krewa przyjął chrzest po czym u boku Jadwigi zapoczątkował dynastię Jagiellonów w Polsce. Mimo wczesnej śmierci królowej, Jagiełło utrzymał się na tronie polskim. Podczas swego panowania Władysław postanowił rozwiązać sprawę polsko-krzyżacką. Polskie wojska wygrały rozegraną 15.07.1410 bitwę pod Grunwaldem, jednak popełniły wówczas błąd nie ruszając na Malbork i nie próbując odzyskać miasta, które było pod władzą Krzyżaków. Nawet pokój zawarty z Krzyżakami w 1411 roku w Toruniu nie przyniósł Polsce korzyści, które byłyby adekwatne do grunwaldzkiego zwycięstwa. Do granic Polski powróciła ziemia dobrzyńska, a do Litwy wróciła Żmudź, jednak tylko na czas życia Jagiełły i wielkiego księcia litewskiego Witolda. (nie na temat) Po śmierci Jagiełły tron objął jego starszy syn Władysław zwany Warneńczykiem. Wielkim księciem litewskim został brat Władysława Kazimierz. Właśnie w ten sposób unia która za czasów panowania Władysława Jagiełły łączyła Polskę z Litwą została zerwana. Po raz drugi natomiast została na krótki okres zawiązana polsko-węgierska unia personalna. Nastąpiło to wówczas gdy tron po zmarłym Albrechcie II Habsburgu objął w 1440 roku właśnie Warneńczyk. Podjął on walkę z Turkami, która zakończyła się zwycięstwem Węgier i uzyskaniem przez nich utraconych ziem. Niestety udział wojsk polskich w walce z Turkami nie przyniósł nam interesujących korzyści. ??? proszę podaj przykład nieinteresujących korzyści Próbę odzyskania Pomorza podjął dopiero następca tragicznie zmarłego Władysława, jego brat Kazimierz. Przyjął on hołd rycerstwa pruskiego i ogłosił akt inkorporacji Prus. Takie działanie oznaczało kolejną wojnę z Krzyżakami. Dla króla jednak poparcie ze strony rycerstwa i mieszczaństwa pruskiego stanowiło szansę na odzyskanie ziem utraconych na rzecz Zakonu. Wojna z Krzyżakami trwała 13 lat. Początkowo sytuacja Krzyżaków wydawała się beznadziejna bowiem utracili na rzecz Związku Pruskiego wszystkie swoje posiadłości z wyjątkiem Chojnic i Malborka. Z czasem jednak sytuacja uległa zmianie i to właśnie wojska krzyżackie wygrywały bitwy zdobywając przy tym wiele miast i zamków. Jagiellończyk postanowił nie poddawać się tak łatwo i zaczął wykupywać zamki i miasta z rąk nieopłaconych załóg. Stało się tak z Malborkiem który czeska załoga oddała Polsce w zamian za zaległy żołd. Pod koniec wojny Krzyżakom brakowało już sił aby odzyskać posiadane dawniej ziemie . Wojnę trzynastoletnią zakończył pokój w 1466 roku na mocy którego Pomorze Gdańskie, ziemia chełmińska , Malbork, Elbląg oraz Prus Królewskie wróciły do Polski. Prusy Zakonne natomiast stały się lennem Polski. Dla naszego kraju najważniejsze było odzyskanie dostępu do morza, co umożliwiło późniejszy rozwój handlu. Nie na temat Po śmierci Kazimierza Jagiellończyka rządy w Polsce rozpoczął Jan Olbracht, a na tronie litewskim zasiadł jego brat Aleksander. Po raz drugi została zerwana wówczas unia polsko-litewska, którą podczas swego panowania zawiązał Jagiellończyk. W 1495 roku Jan Olbracht włączył do Korony księstwo płockie. Podczas swoich rządów król kładł szczególny nacisk na podporządkowanie sobie naddunajskich księstw. Olbracht przyczynił się także do rozluźnienia unii polsko-litewskiej, kiedy to w 1499 nastąpiła unia wileńska na mocy której Polska i Litwa zostały niezależnymi państwami posiadającymi odrębnych władców. Oba kraje były zobowiązane natomiast do udzielania sobie wzajemnej pomocy w razie najazdu któregoś z wrogów. Pod koniec XV wieku Jagiellonowie mieli w swoim zasięgu olbrzymie państwo. Pod ich rządami znalazła się Polska, Litwa i Węgry .W granicach naszego kraju natomiast: Wielkopolska, Małopolska, Kujawy, ziemia sieradzka i łęczycka, Pomorze Gdańskie, które zostało odebrane Krzyżakom oraz Mazowsze i Prusy Zakonne pozostające lennem Polski. Ziemie te utworzyły Koronę Królestwa Polskiego, która razem z Wielkim Księstwem Litewskim tworzyła niezależne państwa. Następcy Jagiełły decydowali o losach państw w których sprawowali władzę oraz uczestniczyli w najważniejszych wydarzeniach, które miały miejsce w tych krajach. Jagiellonowie pragnęli władać jak największą częścią Europy. Dążyli do tego celu bardzo skrupulatnie, czasem nawet kosztem państwa. Nie zawsze decyzje podejmowane przez nich były korzystne dla Polski. Można powiedzieć że bardziej skupiali się na otrzymywaniu i zachowywaniu tronów europejskich. Dlaczego więc imperium Jagiellonów okazało się nietrwałe? Może przede wszystkim dlatego, że nie mogli dojść do porozumienia ze sobą. Każdy z nich mimo, iż pragnął tego samego miał inne zdanie co do kwestii uzyskania konkretnego celu. Zdaniem historyków okres panowania Jagiellonów z jednej strony był korzystny dla Polski, gdyż odnosili oni liczne sukcesy, które pozwalały odzyskać utracone i zdobyć nowe ziemie. Z drugiej zaś strony Jagiellonowie nie wykorzystywali wielu dobrych okazji aby jeszcze bardziej poszerzyć terytorium Polski. Będę bardzo wdzięczna za pomoc w ocenie z góry dziękuje Gosia
×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.