Jump to content
 • Announcements

  • Jarpen Zigrin

   Zostań naszym fanem. Obserwuj nas w social mediach : )   12/11/2016

   Daj się poznać jako nasz fan oraz miej łatwy i szybki dostęp do najnowszych informacji poprzez swój ulubiony portal społecznościowy.    Obecnie można nas znaleźć m.in tutaj:   Facebook: http://www.facebook.com/pages/Historiaorgp...19230928?ref=ts Twitter: http://twitter.com/historia_org_pl Instagram: https://www.instagram.com/historia.org.pl/
  • Jarpen Zigrin

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum   12/12/2016

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum. Krótki przewodnik o tym, jak poprawnie pisać i cytować posty: http://forum.historia.org.pl/topic/14455-przewodnik-uzytkownika-jak-pisac-na-forum/
Sign in to follow this  
Wolf

Memoriały KPOPP i WiN do RB ONZ-przyczyny braku reakcji ONZ na postulaty polskiego podziemia antykomunistycznego?

Recommended Posts

Wolf   

 

W latach 1946-1947  najpierw KPOPP( czyli utworzony w 1946 r. z inicjatywy przedstawiciela konspirującej sanacji  ppłk Lipińskiego   i narodowca - kapitana W. Marszewskiego  przez przedstawicieli kilku organizacji powojennego polskiego podziemia antykomunistycznego Komitet Porozumiewawczy Organizacji Polski Podziemnej próbujący w 1946-1947  r. odgrywać rolę organu kierowniczo-koordynacyjnego całego polskiego powojennego podziemia antykomunistycznego (skupiał przedstawicieli WiN, SN, de facto i NZW(jednak od wiosny 1946 NZW faktycznie nie posiadało ogólnokrajowego dowództwa, KG NZW rozbito  zaś ostatni Komendant Główny NZW miał raczej nominalne kierownictwo nad tą organizacją), sanacyjnego Stronnictwa Niezawisłości Narodowej oraz dokooptowaną we wrześniu 1946 r.  Niezależną PPS -2 ostatnie organizacje [[ utworzone w 1946 r.]] miały  de facto charakter kanapowy  skupiając po kilkanaście lub maksymalnie  kilkadziesiąt osób). Potem po rozbiciu KPOPP przez UB w styczniu 1947 r.- już samodzielnie organizacja Wolność i Niezawisłość opracowały  i przerzuciły na zachód ogółem 3 (?)  memoriały adresowane do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Reakcja adresata tych memoriałów - Organizacji Narodów Zjednoczonych (tak Rady Bezpieczeństwa ONZ, jak i Zgromadzenia Ogólnego ONZ) była żadna, nigdy nie omawiano i nie dyskutowano w ONZ żadnego z tych memoriałów, nie wspominając nawet o podjęciu/wdrożeniu  oczekiwanych/postulowanych  przez ich autorów - działań ONZ. Jednym z 2 głównych autorów pierwszego z tych 3 kolejnych memoriałów -opracowanego w 1946 r. i przerzuconego latem 1946 r. na zachód był kapitan Włodzimierz Marszewski - p.o. Delegata Rządu(emigracyjnego) a zarazem ówczesny kierownik Wydziału Politycznego Stronnictwa Narodowego, przejściowo także p.o. komendanta Głównego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego , w opracowywaniu tego memoriału brało także udział WiN i niewielka liczebnie [[ prawdopodobnie kilkunastoosobowa]] podziemna organizacja piłsudczykowsko-sanacyjna utworzona w marcu 1946 r.   przez autora pierwotnej, pierwszej (potem uzupełnionej i poprawionej) wersji memoriału- ppłk W. Lipińskiego, reprezentującego w KPOPP konspirującą sanację. Po rozbiciu KPOPP przez UB w styczniu 1947 r. kolejne memoriały do ONZ opracowała i przerzuciła na zachód już sama organizacja WiN w 1947 r, jej IV Zarząd Główny. Reakcja ONZ na owe 3(?) przerzucone na zachód memoriały adresowane RB ONZ była żadna, nigdy nie omawiano ich ani w Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych, ani w RB ONZ, o przedyskutowanie czy rozpatrzenie ich nigdy nie wystąpiło żadne państwo czy organ ONZ. Nie wdrożono oczekiwanych przez autorów tych memoriałów działań, ani nigdy nie omawiano tych dokumentów na forum czy choćby w kuluarach ONZ. Pomimo, że w ONZ było wtedy reprezentowane co najmniej jedno państwo uznające wówczas nadal polski rząd emigracyjny na stałe w Londynie i utrzymujące jeszcze wtedy stosunki dyplomatyczne z tymże rządem emigracyjnym - państwem  tym była Kuba, w ONZ tego okresu reprezentowanych było circa 60 państw.

Poniżej fragment pierwszego z memoriałów (tego opracowanego pod egidą KPOPP w roku 1946,w czerwcu 1946 r. kopie memoriału  wręczono ambasadorom USA i UK, a w lipcu 1946 przerzucono jego oryginał do Wielkiej Brytanii ) :


Dlatego też sprawa Polski jest sprawą całego cywilizowanego świata, który nie może dopuścić, aby na jego oczach jeden z wielkich swą wielkością moralną i duchową narodów, jakim jest naród polski, był skazany na powolne wyniszczanie i zagładę. Sytuacja bowiem, jaka istnieje w Polsce, stwarza stałe ognisko zapalne i zarzewie nowych walk o wolność. Naród polski, który dał dowody, może jak żaden inny, jak wysoko ceni wolność; naród polski, którego żołnierze walczyli pod hasłem „za naszą i waszą wolność” na przestrzeni ostatnich wieków na wszystkich niemal frontach świata; naród polski, który pierwszy przeciwstawił się agresji niemieckiej w 1939 r., zdając sobie sprawę z beznadziejności swych walk wobec druzgocącej przewagi militarnej Niemiec; naród polski, który w ciągu ostatniej wojny wyróżniał się swoją postawą i nasileniem walki wolnościowej z okupacją niemiecką, dając przykład niespotykanego w dziejach historii nowożytnej bohaterstwa i poświęcenia zrywem powstańczym swej stolicy Warszawy, skoro tylko powiało ku niej tchnienie wolności – naród polski nie może znosić w dalszym ciągu
tak wyniszczającej niewoli i ucisku i tak poniżającej sytuacji, w jakiej się znalazł rok po zakończeniu wojny, sytuacji cięższej, bardziej zgubnej i niewolniczej, aniżeli sytuacja jakiegokolwiek narodu nieprzyjacielskiego państw osi, pokonanego w tej wojnie, które mimo okupacji mają o wiele więcej praw wolnościowych, swobód obywatelskich, bezpieczeństwa osobistego jednostki i praworządności organów rządzących, aniżeli ma ich naród polski.
Stąd też sytuacja w Polsce winna być spiesznie, zgodnie z art. 34 Karty Narodów Zjednoczonych, zbadana i zlikwidowana przez użycie i zastosowanie wszelkich środków międzynarodowych, przysługujących zgodnie ze statutem Radzie Bezpieczeństwa. W szczególności Rada Bezpieczeństwa winna stworzyć w Polsce warunki do przeprowadzenia wolnych i niczym nieskrępowanych wyborów, dających możliwość wypowiedzenia się narodowi polskiemu na temat formy ustroju i składu swego rządu, w oparciu o większość parlamentarną.
W tym celu powinny być przeprowadzone akcje powodujące:
1. Całkowite wycofanie Armii Czerwonej z Polski, z tym że linie tranzytowe, przebiegające przez Polskę do sowieckiej strefy okupacyjnej w Niemczech, zabezpieczają międzynarodowe siły, wyznaczone przez ONZ. Dotychczasowe bowiem doświadczenia wskazują, że Armia Czerwona pod pretekstem zabezpieczenia wspomnianych linii tranzytowych wykorzystywana jest do innych celów, a przede wszystkim do wywierania nacisku politycznego.
2. Całkowite usunięcie poza granice państwa polskiego wszelkich jawnych i zakonspirowanych pod różnymi nazwami – jak oddziały łączności, pomiarowe, komisje przesiedleńcze, sanitarne, oddziały do walki z maruderami itp. – jednostek sowieckiej policji politycznej NKWD i NKGB.
3. Całkowite usunięcie z Wojska Polskiego i Urzędu Bezpieczeństwa oraz innych organów i formacji specjalnych oficerów, podoficerów i szeregowych Armii Czerwonej, a zastąpienie ich polskimi oficerami z polskich organizacji niepodległościowych i powracającymi z niewoli niemieckiej, a znajdującymi się teraz bez pracy i środków do życia.
4. Usunięcie z polskich ministerstw i podległych im organów niższych instancji wszystkich osób posiadających obywatelstwo sowieckie, a działających na szkodę interesu polskiego.
5. Niedopuszczenie – zgodnie z uchwałami jałtańskimi, moskiewskimi i poczdamskimi – PPR do udziału w wyborach wobec udowodnionej jej antydemokratyczności, a wykazującej, jak stwierdzają załączone dokumenty, tendencje i działania najbardziej niedemokratyczne, totalistyczne i dyktatorskie, bezwzględnie szkodliwe i niszczycielskie dla narodu i państwa polskiego.
6. Zwolnienie pod kontrolą międzynarodową wszystkich Polaków wywiezionych w ciągu ostatniej wojny i wywożonych aż do chwili obecnej do obozów koncentracyjnych w głąb Rosji. Zbadanie stanu więziennictwa w Polsce, przeczącego wszelkim najelementarniejszym prawom ludzkim i etycznym oraz zwolnienie wszystkich więźniów politycznych, będących w rzeczywistości patriotami polskimi.
7. Stworzenie warunków do powrotu przed wyborami do Polski Sił Zbrojnych z Zachodu, w oddziałach zwartych i z bronią w ręku, które byłyby między
innymi gwarantem dla zabezpieczenia warunków bezpieczeństwa publicznego i ochrony swobód obywatelskich w Polsce. Doskonale wyszkolona kadra instruktorska Sił Zbrojnych mogłaby stanowić uzupełnienie tejże kadry w Wojsku Polskim w kraju po usunięciu z jego stanu oficerów i szeregowych Armii Czerwonej.
8. Skrócenie czasu tymczasowości tak zgubnej i wyniszczającej, a tak groźnej dla pokoju w Polsce przez wywarcie nacisku międzynarodowego w celu przyspieszenia terminu wyborów i przeprowadzenia ich pod międzynarodową kontrolą dla umożliwienia wyrażenia swobodnej i niesfałszowanej woli narodu.
9. Zabezpieczenie międzynarodowymi siłami warunków objęcia władzy
przez wyłoniony na podstawie woli parlamentu polskiego, powstały po wyborach rząd polski, który mógłby zreorganizować Wojsko Polskie, administrację, życie polityczne, gospodarcze i kulturalne w Polsce – zgodnie z wymogami polskiej racji stanu.
Jedynie zrealizowanie przez Radę Bezpieczeństwa i Narody Zjednoczone wyżej podanych warunków na terenie Polski, zgodnie z podstawowymi celami, zadaniami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych i ich statutu, może uchronić naród polski w pierwszym rzędzie, a resztę Europy i świata w dalszej konsekwencji od nowej tragedii wojennej.
Polski Ruch Oporu

 

 

Interesujący szczegół: -w tymże memoriale z 1946 r. (memoriale do RB ONZ) ,  jego autorzy-w tym  - niedawny komendant główny NZW w tymże roku 1946 r  kapitan W. Marszewski -utrzymywali m.in. że w Polsce nie ma antykomunistycznej partyzantki i podziemia zbrojnego są jedynie b. nieliczne grupki przetrwania, zaś gros zbrojnych grup to radzieckie oddziały prowokacyjne. Działo się to w czasie, gdy niektóre(największe) zgrupowania leśne polskiego podziemia antykomunistycznego liczyły niekiedy po  kilkaset uzbrojonych ludzi , polskie antykomunistyczne podziemie zbrojne wszelkiej maści(wliczając tu różnorakich watażków de facto nikomu nie podporządkowanych) miało wówczas w  polu/w lesie  kilkanaście tysięcy uzbrojonych ludzi  i atakowało-w ramach największych ówczesnych swoich  akcji zbrojnych- niektóre miasta powiatowe. Ostatniej takiej akcji dokonano(kilkusetosobowe zbrojne zgrupowanie WiN) w Radzyniu Podlaskim (Obwód WiN /powiat Radzyń Podlaski Okręg Lublin Obszaru Centralnego WiN) w noc sylwestrową z 31 grudnia 1946 na 1 stycznia 1947 r.

 

Dlaczego -pomimo bezczynności ONZ, zignorowania przezeń tego i wszystkich kolejnych adresowanych do ONZ memoriałów polskiego powojennego polityczno-wojskowego podziemia antykomunistycznego -zapowiadana w tym memoriale Polsce w pierwszym rzędzie, a reszcie Europy i świata w dalszej konsekwencji jako alternatywa wobec spełnienia przez ONZ tych postulatów - nowa tragedia wojenna (tj.  TWŚ - oczekiwana przez liderów KPOPP oraz przez rząd emigracyjny i NW PSZ, któremu podlegały WiN i NZW )nie rozpoczęła się ?


Symboliczną ostatnią salwą (szczątkowej) Delegatury Rządu(którą po zakończeniu DWŚ próbowało reaktywować pozostałe w podziemiu powojennym Stronnictwo Narodowe- jedyna partia dawnej tzw. Grubej Czwórki(SL Roch, SN, PPS-WRN, SP) która po 1945 r. pozostała w podziemiu i nadal (niezmiennie) uznawała rząd emigracyjny  ) był opracowany przez polskie podziemie antykomunistyczne w 1946 r. z inicjatywy i przy istotnym udziale m.in. p.o. Delegata Rządu kapitana Włodzimierza Marszewskiego memoriał do ONZ. Jak już wspomniano wyżej pozostałe w powojennej konspiracji struktury Stronnictwa Narodowego inspirowane z emigracji próbowały po zakończeniu DWŚ reaktywować w polskim  podziemiu antykomunistycznym rozwiązaną w lipcu 1945 r. Delegaturę Rządu RP), struktury polskiego podziemia antykomunistycznego kierowały na Zachód kolejne memoriały adresowane do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Tj. jak wynika z tytułu - adresowane także do ZSRR, gdyż ZSRR był członkiem stałym RB ONZ, dysponującym w RB ONZ prawem veta. P.o. Delegata Rządu w czerwcu 1946 r. osobiście przekazał kopie tego memoriału ambasadorom UK i USA w Polsce, zaś memoriał latem 1946 r. przerzucono do Wielkiej Brytanii. Ogółem w latach 1946-1947 jak już wspomniałem - opracowano i przerzucono na Zachód 3 kolejne memoriały do ONZ, ostatnie opracowano już pod egidą organizacji WiN, acz pierwszy z memoriałów powstał pod egidą KPOPP z inicjatywy i przy kluczowym udziale m.in.  p.o. Delegata Rządu reprezentującego organizacyjnie SN i NZW. Skutek/oddźwięk tych memoriałów w ONZ był jak wspomniano żaden, zaś po doszczętnym rozgromieniu konspirujących resztek Stronnictwa Narodowego przez UB i po amnestii w 1947 r. pozostałości odtwarzanej przez pozostałych w powojennej konspiracji endeków szczątkowej Delegatury Rządu przestały istnieć. Nowy -powołany przez MBP w 1948 r. po rozbiciu IV ZG WiN jesienią 1947 r. prowokacyjny V Zarząd WiN (tzw. V Komenda) przestał pisać do ONZ.

 

Dlaczego państwa zachodnie-ani żaden inny podmiot prawa międzynarodowego w ogóle -nigdy nie wystąpił np. o postulowane w tymże zacytowanym memoriale KPOPP do RB ONZ jakoby(według twierdzenia autorów memoriału) przewidziane uchwałami jałtańskimi i poczdamskimi Wielkiej Trójki(czyli także ZSRR) niedopuszczenie PPR do udziału w wyborach do sejmu  oraz o zastąpienie jednostek Armii Czerwonej na liniach tranzytowych do radzieckiej strefy okupacyjnej Niemiec oddziałami wyznaczonymi przez ONZ?

Dlaczego całkowicie  zignorowano ten i wszystkie kolejne memoriały polskiego politycznego i wojskowego podziemia antykomunistycznego?

Ktoś wie?

 

Chciałbym poznać Wasze zdanie na ten temat.

 

 

Warto wyraźnie zaznaczyć i podkreślić  że obaj  główni autorzy tego memoriału w KPOPP - sanator ppłk W. Lipiński i narodowiec, zwolennik kontynuowania działań NZW  kapitan W. Marszewski byli absolutnie pewni nieuchronności wybuchu III wojny światowej i politycznie stawiali wszystko  na tę jakoby nieuchronną wojnę. Wpływom tym ulegał reprezentujący w KPOPP organizację WiN ppłk W. Kwieciński , będący przekonań narodowych i  sympatyzujący politycznie z narodowcem Marszewskim oraz uważający wtedy Lipińskiego za polityczny  autorytet. Marzeniom o spadających na ZSRR bombach atomowych, jakoby nieuchronnej III wojnie światowej  i generale Andersie przybywającym na białym koniu na czele dywizji PSZ  nie było dane się ziścić,  głowy rzekomego przywództwa polskiego podziemia antykomunistycznego nie ogarniały że bomby A mogły  spaść i na Polskę, zaś utrzymywani z pieniędzy podatników historycy IPN do dzisiaj(co poniektórzy)pomstują w  swoich publikacjach, ze wojna ta się nie rozpoczęła. Marzeniom o  kolejnej wojnie światowej nie było  dane się spełnić. Słabe   głowy nie ogarniały wtedy -a jak chociażby z tych publikacji IPN często nie ogarniają do dziś -że USA od pewnego momentu Zimnej Wojny jednoznacznie stawiały w Europie na Niemcy, zaś Brytyjczycy już w swoim planie/pierwszym studium sztabowym  Unthinkable opracowanym w I jego wariancie jeszcze w kwietniu-maju  1945 r. zakładali- hipotetycznie -  udział 10 -12 dywizji niemieckich w zgrupowaniu wojsk alianckich, granicę wschodnią Polski uparcie widzieli  na Linii Curzona , zaś dywizji PSZ w myśl założeń tegoż  studium sztabowego planowali użyć całych 3.

 

Historycznym przykładem, że nawet kilkuletnie bicie piany w ONZ Zachód - przy zaistnieniu takiej woli politycznej -mógł urządzić, pomimo prawa veta ZSRR w RB ONZ jest kwestia węgierska. Po wojskowej  interwencji radzieckiej jesienią 1956 r., wobec zdławienia powstania na Węgrzech i dogasania konsekwentnie likwidowanych elementów popowstańczej partyzantki(zdławionej ostatecznie do końca 1956 r.) i podziemia antykomunistycznego tamże - przez kilka lat trwały próby niektórych państw zachodnich urządzania demonstracji w ONZ, dyplomatycznego sekowania ekipy Janosa Kadara itd. To właśnie wtedy -w czasie kolejnego poruszania w ONZ kwestii węgierskiej zirytowany Nikita Siergiejewicz (Chruszczow)sięgnął w ONZ po but, którym stukał po blacie, zaś delegacja Francji zapowiedziała udanie się po buty narciarskie -potem miała być omawiana na forum ONZ sprawa Algierii....
Po kilku latach poruszanie kwestii węgierskiej się zakończyło, zakończyło się i popowstaniowe podziemie, zaś prób izolowania dyplomatycznego w ONZ ekipy Kadara zaprzestano. Innym przykładem -z czasów najnowszych -jest Syria i mantrowane przez dekadę m.in. przez czołowych przywódców państw zachodnich (w tym także na forum ONZ)hasło Assad must go -mantra która ostatnio, w bieżącym roku -po wielu latach jej ciągłego powtarzania -jakoś dziwnie ucichła, jeszcze niedawno wykonujący ją odeszli lub odchodzą na polityczną emeryturę,  a sprawę zainicjowanej inwazją na Irak krwawej awantury na Bliskim Wschodzie i jej długofalowych  konsekwencji  okryto wstydliwym  milczeniem.

 

Należy jeszcze wspomnieć że KPOPP pisała listy/pisma m.in. także do prezydenta USA H.  Trumana i do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze. Reakcja ww. adresatów była identyczna jak ONZ -to znaczy żadna. Ciekawe czy reprezentant Polski w MTS -sędzia Bohdan Winiarski przeczytał pismo KPOPP.

 

 

W tymże KPOPP (tj. w kręgu tej organizacji konspiracyjnej) wykorzystano konflikt zaistniały między Prezesem II ZG WiN płk Franciszkiem Niepokólczyckim (przedwojennym majorem zawodowym WP, stawiającym na PSL mikołajczykowskie i uważającym że po wyborach do sejmu  -niezależnie od wyniku tychże, w przypadku uznania ich przez państwa zachodnie   -działalność organizacji WiN będzie musiała dobiec końca  ) a Prezesem Obszaru Centralnego ppłk Wincentym Kwiecińskim(jednym z 2 reprezentantów WiN w KPOPP, przedwojennym podporucznikiem zawodowym WP, poglądami politycznymi zbliżonym do narodowców) . Działacze Komitetu z działaczem podziemia narodowego Wł. Marszewskim na czele pragnęli sobie podporządkować Obszar Centralny WiN- skądinąd Obszar WiN posiadający najsilniejsze(acz topniejące wówczas liczebnie) oddziały  leśne w ramach całej organizacji WiN i  najprawdopodobniej  w ramach całego ówczesnego polskiego podziemia antykomunistycznego. Z kolei płk F.  Niepokólczycki nie zgadzał się na robienie z WiN przystawki narodowców i realizowanie przez organizację WiN (organizację pierwotnie założoną w celu wsparcia walki wyborczej PSL) politycznych wizji pozostałych w podziemiu struktur Stronnictwa Narodowego z Marszewskim na czele, nie zgadzał się też na nadmierną reprezentację przedstawicieli   sanacji w KPOPP-  niewspółmierną do  faktycznych wpływów sanacji(z tego de facto powodu zablokowano wejście do KPOPP pośrednio kooperującego z nią H. Józewskiego uznając, że jego grupa konspiracyjna  i grupa ppłk Lipińskiego powinny najpierw zjednoczyć się/ mieć w KPOPP tylko jednego reprezentanta, a nie 2 reprezentantów niewielkiej liczebnie konspiracji sanacyjnej). 

Edited by Wolf

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wolf   

Prezydent USA Harry Truman w 1947 r. wezwał publicznie do wycofania Armii Radzieckiej/wojsk radzieckich z Polski. Wezwanie to pozostało bez odpowiedzi, a USA(ani jego sojusznicy w ONZ)  tego wezwania prezydenta USA  nie podnosili w ONZ, w innej organizacji międzynarodowej(jak np. utworzone w 1949 r. NATO) - także nie.

Edited by Wolf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.