Jump to content
 • Announcements

  • Jarpen Zigrin

   Zostań naszym fanem. Obserwuj nas w social mediach : )   12/11/2016

   Daj się poznać jako nasz fan oraz miej łatwy i szybki dostęp do najnowszych informacji poprzez swój ulubiony portal społecznościowy.    Obecnie można nas znaleźć m.in tutaj:   Facebook: http://www.facebook.com/pages/Historiaorgp...19230928?ref=ts Twitter: http://twitter.com/historia_org_pl Instagram: https://www.instagram.com/historia.org.pl/
  • Jarpen Zigrin

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum   12/12/2016

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum. Krótki przewodnik o tym, jak poprawnie pisać i cytować posty: http://forum.historia.org.pl/topic/14455-przewodnik-uzytkownika-jak-pisac-na-forum/
Sign in to follow this  
Semper

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej tom 45

Recommended Posts

Semper   

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

tom 45

pod red. Marka Kazimierza Kamińskiego i Elżbiety Znamierowskiej-Rakk.

Rocznik poświęcony najnowszej historii Rosji, Ukrainy, Białorusi, Bałkanów, Państw Bałtyckich, Węgier, Czech i Słowacji. Autorzy polscy i zagraniczni.

Instytucja sprawcza: Instytut Historii PAN

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Semper

ISSN 1230-5057.

Format B5, s. 396, streszczenia w języku angielskim i rosyjskim.

szdr45cover.jpg

link z opisem

Spis treści

Elżbieta Znamierowska–Rakk, Pojęcie i tożsamość Europy Środkowo–Wschodniej w historiografii makroregionu i opinii elit Zachodu

The notion and identity of East–Central Europe in historiography of the macro region and in the opinions of Western elites

Понятие «Средне–Восточная Европа» и ее характерные признаки в историографии макрорегиона и представлениях западной элиты.

Marta Kołczyńska, Przemiany struktury wyznaniowej Kosowa na przestrzeni wieków (od średniowiecza do współczesności)

Transformations of religious structure of Kosovo over the centuries (from the Middle Ages to the present)

Изменения в конфессиональной структуре Косова (от средневековья до современности).

Jan Rychllík, Początki, rozwój i zanik czechosłowakizmu

The beginning, development and decline of Czechosloviakism

Зарождение, развитие и упадок чехословакизма.

Michał Kolasiński, Konferencja pokojowa Państwa Ukraińskiego i Rosji Radzieckiej w Kijowie w 1918 r.

Peace conference of the Ukrainian State and the Soviet Russia in Kiev in 1918

Мирная конференция Украинской державы и Советской России в Киеве в 1918 году

Joanna Gierowska–Kałłaur, Aktywność środowisk polskich w Mińszczyźnie w realiach lat 1919–1920

Activity of Polish circles on Minsk territory in the realities of 1919–1920

Активность польских кругов на Минщине в 1919–1920 годах.

Małgorzata Gmurczyk–Wrońska, Julian Brun — krytyczny szkic do portretu komunisty

Julian Brun — a critical sketch to a portrait of a communist

Юлиан Брун ‒ критический портрет коммуниста.

Jędrzej Paszkiewicz, Wpływ imigrantów z Azji Mniejszej na przemiany społeczno–ekonomiczne w Grecji międzywojennej

Impact of the immigrants from Asia Minor on social and economic transformations in interwar Greece

Влияние иммигрантов из Малой Азии на общественно–экономические изменения в Греции в межвоенный период.

Grzegorz Zackiewicz, Polscy syndykaliści wobec Związku Radzieckiego i komunizmu w latach II wojny światowej

Polish syndicalists towards the Soviet Union and communism during World War II

Польские синдикалисты по отношению к СССР и коммунизму во время Второй мировой войны.

Jerzy Grzybowski, Próby wypracowania zasad białoruskiej polityki zagranicznej na emigracji w latach 1945–1956

Attempts to establish principles of Belarusian foreign policy on emigration from 1945 to 1956

Попытки разработки принципов белорусской внешней политики в эмиграции в 1945–1956 годах.

Stanisław Gregorowicz, Polska w polityce Federacji Rosyjskiej w epoce Jelcyna i Putina

Poland in the Russian Federation’s policy in Yeltsin and Putin time

Польша в политике Российской Федерации в эпоху Ельцина и Путина.

Materiały i dokumenty

Piotr Eberhardt, Zmiany podziałów administracyjnych w Cesarstwie Rosyjskim, w Związku Sowieckim oraz w Federacji Rosyjskiej.

Andrzej Malinowski, Bułgarski ruch ludowy (od końca XIX wieku do I wojny światowej).

Aleksandr Łaniewski, Augustyn Wróblewski — krakowski anarchista i „adwokat umarłych”.

Ludmiła Jaskiewicz–Pikul, Obraz przewodniczącego sielsowieta na tzw. Zachodniej Białorusi w latach 1944–1945.

Artykuły recenzyjne i recenzje

Romuald Wojna, Adama Krzyżanowskiego rzecz o raju doczesnym komunistów.

Jan E. Zamojski, „Biali” Rosjanie w Czechosłowacji; wielkie nadzieje i twarda rzeczywistość (1919–1939).

* * *

Aleksandar Sterjovski, Bitola. Ruskata kolonija — Wojciech Szczepański

Maria Todorova, Bałkany wyobrażone — Lilla Moroz–Grzelak

Jörg Baborowski, Czerwony terror. Historia stalinizmu — Romuald Wojna

Henryk Walczak, Sojusz z Rumunią w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918–1931 — Elżbieta Znamierowska–Rakk

Marek Kazimierz Kamiński, Edvard Beneš we współpracy z Kremlem. Polityka zagraniczna władz czechosłowackich na emigracji 1943–1945 — Tadeusz Kisielewski

Marta Kurkowska–Budzan, Antykomunistyczne podziemie zbrojne na Białostocczyźnie. Analiza współczesnej symbolizacji przeszłości — Daniel Boćkowski

Adam Burakowski, Geniusz Karpat. Dyktatura Nicolae Ceauşescu 1965–1989 — Alicja Sowińska–Krupka

Ewa Bujwid–Kurek, Państwa pojugosłowiańskie. Szkice politologiczne — Mirella Korzeniewska–Wiszniewska

Życie naukowe

Konferencja: Wolność i bezpieczeństwo narodów Europy Środkowo–Wschodniej w XIX–XX w.; Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, 24–25 kwietnia 2009, Warszawa — Lilla Moroz–Grzelak

Konferencja „Centrum i peryferie Europy Środkowej i Południowo–Wschodniej. Kształtowanie się terytoriów i granic państw od XVII do XXI w.” (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 19–20 X 2009) — Grzegorz Rostkowski

Posiedzenia Zakładu Dziejów Europy XIX i XX wieku w IH PAN w Warszawie (1 października 2008–30 września 2009).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.