Ranking


Popularna zawartość

Treść z najwyższą oceną w 02/08/17 uwzględniając wszystkie działy

  1. Na początek warto zajrzeć do jakiegoś zbioru bibliograficznego, warte uwagi np.: S. Podwiński "Bibliografia polskiej literatury o samorządzie terytorialnym (1860 – 1 VII 1925)", Warszawa, 1926 A. Suligowski "Bibliografia prawnicza polska XIX i XX w." E.A. Mierzwa "Bibliografia do dziejów sejmu i samorządu", "Teki Sejmowe", nr 1, 2010. Na łamach pisma "Samorząd Terytorialny" ukazywało się szereg artykułów o historii tegoż ustroju, m.in. w serii "Z dziejów nauki prawa administracyjnego i nauki o samorządzie terytorialnym". Może coś z poniższych tytułów będzie przydatne, jeśli nie do samej merytorycznej konstrukcji pracy to do poszukiwania konkretniejszych wskazówek bibliograficznych: J. Malec, D.Malec "Historia administracji i myśli administracyjnej" tychże, "Historia administracji nowożytnej" H. Izdebski "Historia administracji" A. Ajnenkiel "Administracja w Polsce zarys historyczny" Z. Niewiadomski "Geneza europejskiego samorządu terytorialnego", w: "Samorząd terytorialny: ustrój i gospodarka” red., tenże "Z dziejów samorządu terytorialnego w XIX i XX wieku: zbiór studiów" pod red. M. Przeniosło M. Szubiakowski "Geneza i rozwój prawa administracyjnego", w: "Prawo Administracyjne", red. M. Wierzbowski J. Bardach "Organizacja miejska", w: J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak "Historia ustroju i prawa polskiego" J. Kukulski "Realizacja reformy gminnej w Królestwie Polskim", w: "Gmina wiejska i jej samorząd", red. H. Brodowska tegoż, "J. Kukulski "Sądy gminne w Królestwie Polskim. Studium społeczno-historyczne" J. Molenda "Ludowcy wobec samorządu gminnego do 1818", tamże M. Gromadzka-Grzegorzewska "Narodziny polskich nauk administracyjnych" tejże, "Może jednak polska szkoła teorii prawa administracyjnego", w: "Zbór studiów z zakresu nauk administracyjnych", red. Z. Rybicki, M. Gromadzka-Grzegorzewska, M. Wyrzykowski B. Koskowski "Gmina wiejska. Zarys samorządu gminnego w Królestwie Polskim" A. Korbowicz, W. Witkowski "Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918)" "Administracja w systemie ustrojowym Polski do 1939 r." red. W. Ćwik tegoż, "Historia administracji od połowy XVIII wieku" W. Ćwik, J. Reder "Lubelszczyzna, dzieje rozwoju terytorialnego, podziałów administracyjnych i ustroju władz" W. Witkowski "Historia administracji w Polsce 1764-1989" tegoż, "Sądownictwo administracyjne w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim 1807–1867" P. Cichoń "Rozwój myśli administracyjnej w Księstwie Warszawskim 1807–1815" (pomimo, iż to wcześniejsze lata warto sięgnąć by sprawdzić jakiej ewolucji to podlegało) A. Szadek-Bratuń "Z rodowodu polskiej nauki prawa administracyjnego", w: "Prawo administracyjne", red. J. Boć W. Korotyński "Dawne rady miejskie i powiatowe” T. Maciejewski "Historia polskiej myśli administracyjnej do 1918 r." A. Okolski "Wykład prawa administracyjnego oraz prawa administracyjnego obowiązującego w Królestwie Polskim", t. I-III tegoż, "O sporach administracyjnych" "Dziedzictwo Warmii: ustrój, prawo, administracja", pod red. S. Achremczyka, K. Orłowskiej-Wojczulanis A. Bereza, G. Smyk, W.P. Tekely, A. Wrzyszcz "Historia administracji w Polsce 1764-1989. Wybór źródeł" A. Bereza "Sędzia gminny w Królestwie Polskim w latach 1876–1915 jako urzędnik służby obywatelskiej", w: "Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji", Materiały Konferencyjne – Administracja, KSW im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2002 tegoż, "Obsada kadrowa sądów gminnych w Królestwie Polskim w latach 1875– 1915. Zasady prawne i praktyka", w: "Dzieje wymiaru sprawiedliwości", red. T. Maciejewski "Historia administracji na ziemiach polskich. Wybór źródeł", oprac. A. Konieczny, T. Kruszewski B. Markowski "Finanse związków komunalnych w b. Królestwie Kongresowym", w: B. Markowski, J. Horszowski, B. Konopiński, M. Latoszyński, J. Strzeszewski "O skarbowości związków komunalnych" F. Koneczny "Dzieje administracji w Polsce w zarysie" J. Oczapowski "Policyści zeszłego wieku i nowożytna nauka administracji" tegoż, "Roztrząsania i rozbiory w naukach politycznych z lat kilkunastu zebrane" H. Konic "Samorząd gminny w Królestwie Polskim w porównaniu z innymi krajami europejskimi" J. Panejko "Geneza i rozwój samorządu europejskiego" S. Podwiński "Teorie i dzieje samorządu terytorialnego" R. Szwed "O samorządzie terytorialnym w Polsce w XIX-XXI wieku: zbiór rozpraw i artykułów" J. Szwankowski "Landrat w systemie administracji pruskiej w latach 1772-1920 na przykładzie powiatu chojnickiego", w: "Rola starosty w administracji zespolonej na przykładzie powiatu chojnickiego" red. J. Knopek tegoż, "Pruska administracja powiatu chojnickiego w latach 1772-1919", w: "Przeszłość i teraźniejszość powiatu chojnickiego" red. B. Kuffel, J. Knopek F.K. Kasparek "Nauka administracji i prawo administracyjne austriackie" tegoż, "Uwagi krytyczne o galicyjskiej organizacji gminnej i wioski" R. Tomczyk "Urzędnicy cywilni w Austrii (1740–1918). Studia z historii prawa i administracji" J. Dunajewski "Zarys organizacji władz administracyjnych dla Galicji" P. Hural "Samorząd lokalny w Galicji (1848-1918)", w: "Przeszłość i teraźniejszość samorządu terytorialnego w Europie Środkowej", red. Z. Bukowski, S. Komasiński K.W. Kumaniecki "Zarys prawa administracyjnego na ziemiach polskich" S. Grodziski "Samorząd gminny i powiatowy w Galicji epoki autonomicznej" tegoż, "Studia Galicyjskie. Rozprawy i przyczynki do historii ustroju Galicji" J. Dunajewski, W. Kopff, D. Skarżyński "Zarys organizacyi władz administracyjnych dla Galicyi" A. Mogilnicki "Sądy administracyjne" M. Bandurka "Zmiany administracyjne i terytorialne ziem województwa łódzkiego w XIX i XX wieku" "Nauka administracji według wykładów Dra T. Pilata" A. Rembowski "O gminie, jej organizacji i stosunku do państwa" tegoż, "O samorządzie wiejskim w Królestwie Polskim. Gospodarstwo publiczne gminy (podatki – powinności – majątek – budżet gminy)", w: "Pisma", cz. III, t. I, Kraków–Warszawa 1901 J. Kleczyński "Życie gminne w Galicji" "Podręcznik dla władz gminnych obejmujący zbiór przepisów i postanowień obowiązujących władze gminne w Królestwie Polskim", oprac. H. Konitz, i F. Olszewski "Próba ustrojowej rekonstrukcji Królestwa Polskiego w latach 1861-1862. W 150. rocznicę reform margrabiego Aleksandra Wielopolskiego", red. L. Mażewski J. Buzek "Prawo administracyjne" M. Jaroszyński "Rozważania ideologiczne i programowe na temat samorządu" "Samorząd ponadgminny w Polsce. Tradycja. Odrodzenie. Doświadczenie", pod red. B. Nawrota i J. Pokładeckiego L. Zugaj "Historia administracji w gminie Wiśniowa po roku 1867" tegoż, "Dzieje samorządu i administracji w gminie Leśna Podlaska 1809-1990" A. Dziadzio "Trybunał Państwa i Trybunał Administracyjny – instytucje prawa publicznego w Austrii 1867–1918. Rozdział kompetencji", w: "Szkice z dziejów ustroju i prawa poświęcone pamięci Ireny Malinowskiej- -Kwiatkowskiej" P. Górski "Samorząd gminny" "Kancelaria organów władzy w Galicji. Wybór źródeł" oprac. A. Górak, K. Latawiec, A. Kozak A. Codello "Samorząd miasta Rzeszowa 1867-1914" W. Czachur "Specyfika elit politycznych w strukturach samorządu terytorialnego w autonomii Galicji na przykładzie ówczesnego powiatu cieszanowskiego", w: "Samorząd Terytorialny w Polsce i w Niemczech / Kommunale Selbstverwaltung in Polen und in Deutschland", red. M.-E. Geis, G. Grabarczyk, J. Kostrubiec, J. Paśnik, T.I. Schmidt S. Koszutski "Nasze miasta i samorząd (Życie miast w Królestwie Polskim)" (głównie o reformach administracyjnych 1861 r.) J. Staryszak "Prawo nadzoru nad administracją samorządową w Polsce" "Wiadomości statystyczne o stosunkach krajowych. Czynności reprezentacji powiatowych w r. 1872 na podstawie sprawozdań wydziałów powiatowych a po części także innych źródeł" R. Bender "Powstanie czy samorząd? Rady miejskie i powiatowe w lubelskiem 1861-1863" A. Bosiacki "Od naturalizmu do etatyzmu. Doktryny samorządu terytorialnego Drugiej Rzeczypospolitej 1818-1939" (jest tu rys historyczny i o czasach wcześniejszych) A. Pankowicz, H. Palkij "Tradycje samorządu krakowskiego. Samorząd terytorialny w dobie autonomii galicyjskiej i II Rzeczypospolitej" T. Dziki "Gmina Ruszkowo w XIX w. Z badań nad administracją terenową w Królestwie Polskim w okresie zaborów", w: "Studia z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego", t. 5, red. A. Mietz, P. Szczepankiewicz G. Smyk "Administracja publiczna Królestwa Polskiego w latach 1864–1915" A. Chmiel "Ustrój miasta Krakowa w XIX wieku (w zarysie) i działalność prezydentów miasta 1866-1924" S. Wójcik "Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku. Myśl samorządowa, historia i współczesność" M. Kulesza "Miejsce i rola powiatu w tradycji podziału terytorialnego Polski" M. Mączyński "Polskie tradycje samorządowe: zarys historyczny", w: "Raport z Polsko-Amerykańskich Warsztatów Samorządowych - Kraków‘92" red., tenże W. Lewicki "Samorząd gminny w Galicji i dzieje jego reformy: na podstawie źródeł urzędowych" A. Pankowicz "Wpływ Wiosny Ludów na kształtowanie się samorządu terytorialnego w Europie XIX wieku", w: "Poprzez stulecia. Księga Pamiątkowa ofiarowana profesorowi Antoniemu Podrazie w 80 rocznicę Jego urodzin", red. D. Czerska W. Spasowicz "O gminach i sądach gminnych w Królestwie Polskiem", w: tegoż, "Pisma", t. 3, Petersburg 1892 "Rozwój przestrzenny miast galicyjskich położonych między Dunajem a Sanem w okresie autonomii...", materiały z sesji Jasło 23-24 kwietnia 1999, red. Z. Beirsdorf, A. Laskowski (zwłaszcza rozdz. IV: "Rola samorządu" i rozdz. V: "Instytucje i organizacje w mieście galicyjskim") M. Kallas "Organy administracji terenowej w Księstwie Warszawskim" J. Kukulski "Funkcje gminy dominialnej", "Acta Universitatis Lodziensis", Folia Historica, 13, 1983 A. Heliasz "Ustrój samorządu miejskiego w Galicji i w b. zaborze pruskim u progu II RP", "Dzieje Najnowsze", R. V, 1973 S. Rejman "Samorządy gminna znaczniejszych miast Galicji Zachodnie", w: "Galicja 1772 - 1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań" red. A. Kawalec, W. Wierzbieniec, L. Zaszkilniak "Zbiór Praw. Postanowienia i rozporządzenia rządu w guberniach Królestwa Polskiego obowiązujące", ser. I, wyd. S. Godlewski, t. 1-30, lata 1871-1875 "Zbiór Praw - Królestwa Polskiego", ser. II, wyd. tenże, t. 1-32, lata 1886-1900. Kilka artykułów: E. Ochendowski "Pierwszy polski podręcznik prawa administracyjnego. W stulecie wydania podręcznika Antoniego Okolskiego", "Organizacja-Metody-Technika", nr 1, 1981 K. Broński "Rola samorządu w rozwoju prowincjonalnych miast galicyjskich w dobie autonomicznej", "Zeszyty Naukowe", Akademia Ekonomiczna w Krakowie, nr 548, 2000 A. Nowakowski "Samorząd terytorialny w Galicji na przełomie XIX i XX w.", "Samorząd Terytorialny", 1931, R. 3, nr 1/2 J. Bartoszewicz "Pogląd na usiłowania i prace około reformy gminnej w Galicji", w: "Wiadomości Statystyczne o Stosunkach Krajowych", t. 19, z. 2 W. Sieciński "Samorząd terytorialny na obszarze wielkiego księstwa poznańskiego w latach 1815-1848", "Studia Administracyjne", nr 7, 2015 R. Chwedoruk "Polskie tradycje samorządowe: samorząd terytorialny w polskiej myśli politycznej", "Społeczeństwo i Polityka", nr 1, 2006 W. Szafrański "Ustrój władz miejskich Poznania w latach 1793-1918", "Kronika Miasta Poznania", nr 1, 1999 D. Hołuj "Samorząd miejski Krakowa i Lwowa w okresie autonomii galicyjskiej", "Zeszyty Naukowe", Akademia Ekonomiczna w Krakowie, nr 917, 2013 tejże, "Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu procesu rozwoju Miasta Krakowa w okresie autonomii (1866-1918)", "Zeszyty Naukowe", WSE w Bochni, nr 5, 2006 S. Nawrocki "Percepcja pruskiego samorządu terytorialnego w latach 1919-1939", "Kronika Wielkopolski", 1990, nr 3 "Podziały administracyjne Królestwa Polskiego w okresie 1815-1918 r. (Zarys historyczny)", oprac. W. Trzebiński, A. Borkiewicz, "Dokumentacja Geograficzna", z. 4, 1956 M. Sobczyński "Powiat w polskiej tradycji podziału terytorialnego kraju", w: "Teritoriálna organizácia administrativnych systémov štätu, "Acta Univseristatis Matthiae Belii", Fakulta Prirodnych Vied, Geografické Študie, No 3, 1997 A.Stebelski "Przeszłość administracyjna ziem województwa łódzkiego", "Rocznik Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego", 1928 I. Koberowa "Warszawska Rada Miejska w okresie 1861-1863", "Rocznik Warszawski", T. II, 1961 J. Strumiński "Rady miejskie i powiatowe w Królestwie Polskim 1861-1863", "Czasopismo Prawno-Historyczne", T. IV, 1952 W. Caban "Rady miejskie i powiatowe w guberni radomskiej w latach 1861-1863", "Kieleckie Studia Historyczne", T. IV, 1985 R. Kołodziejczyk "Rada Miejska miasta Częstochowy a sprawa reformy samorządowej w Królestwie Polskim w latach 1861-1863", "Kwartalnik Historyczny", nr 1, 1958 T. Demidowicz "Rady powiatowe w guberni lubelskiej w latach 1861-1863", "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" Sectio F, Historia 48, 1993 W. Korotyński "Rady Powiatowe r. 1861", "Ekonomista", t. I, 1905 E. Bereś "Z działalności krośnieńskiej Rady Powiatowej w latach 1868-1914", "Prace Historyczno-Archiwalne", T. 12, 2002 A. Ormanty "Rozwój samorządu terytorialnego w Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 1890-1950", "Wadoviana", nr 5, 2000 W. Lewicki "Organizacyja gmin miejskich w Galicyi, „Ekonomista Polski”, Lwów 1891, t. V R. Bender "Rady miejskie w Lubelskiem w latach 1861-1863", "Czasopismo Prawno-Historyczne" 1962, t. XIV, z. 2 D. Szporer "Reforma samorządowa w Królestwie Polskim w latach 1861-1862", "Czasopismo Prawno-Historyczne", T. LXVI, z. 1, 2014 A. Tarnowska "Wpływ prawa pruskiego i niemieckiego na kształt samorządu terytorialnego na ziemiach zachodnich w latach 1918–1939", "Czasopismo Prawno-Historyczne", 2003, t. LV, z. 2 T. Dziki "Administracja gmin wiejskich w Królestwie Polskim w latach 1815-1864", "Klio", t. 32 91)/2015 tegoż, "Gmina wiejska Lubanie na Kujawach w latach 1815–1867. Z badań nad administracją terenową w Królestwie Polskim w XIX wieku", "Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie", 2014, t. 29 M. Kallas "Z przeszłości administracyjnej Kujaw ziemi dobrzyńskiej (Od rozbiorów do utworzenia województwa włocławskiego)", "Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie", 1978 A. Bereza, G. Smyk "Stanowisko prawne urzędników administracyjnych i sądowych w Królestwie Polskim po powstaniu styczniowym", "Czasopismo Prawno-Historyczne", 2001, LIII, z. 1 S. Schultz "O administracji gminnej w Królestwie Polskiem", "Niwa" 1880, t. XVII H. Groniowski "Walka Milutina z Bergiem (spór o reorganizację Królestwa Polskiego po roku 1863)", "Kwartalnik Historyczny". 1962, R. LXIX, z. 4 T. Wróblewski "Samorząd terytorialny w historii prawodawstwa polskiego", "Acta Universitatis Wratislaviensis", Przegląd Prawa i Administracji, T. 42, 1999 A. Wójcik "Samorząd gminny na łamach 'Przyjaciela Ludu' (1889–1914)", "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Vol. XIV, Sectio K, Lublin - Polonia 2007 J. Mazurkiewicz "Likwidacja ustroju miejskiego mniejszych miast w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim w okresie przed masową zamianą miast na osady (1807-1864)", "Rocznik Lubelski", T. X, 1967 tegoż, "O zniesieniu stosunków dominialnych w miastach 1866 r.", tamże, T. IX, 1965 J. Kozłowski "Realizacja reformy administracyjnej w Królestwie Polskim w latach 1867-1875", "Przegląd Historyczny", T. LXXXIX, 1988 M.I. Mączyński "Galicyjski model administracji lokalnej i samorządu terytorialnego", "Przegląd Prawa Publicznego", nr 5, 2009 B. Kołaczkowski, M. Ratajczyk "Samorząd terytorialny w zaborze rosyjskim? Początki decentralizacji administracji terenowej w Królestwie Polskim i na Ziemiach Zabranych w latach 1861-1915", "Samorząd Terytorialny", nr 7-8, 2013.
    1 Punkty
  2. Na dobry początek - czyli zanim ruszy machina Secesjonisty - każdy podręcznik historii administracji (obejmujący Polskę) i każdy podręcznik historii państwa i prawa polskiego.
    1 Punkty